"Tautas partija"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
Godātie Cēsu novada iedzīvotāji!

Mēs varam droši atskaitīties par paveikto, jo tas, ko solījām pirms iepriekšējām vēlēšanām, ir izpildīts. Par to, ka turam vārdu, ik dienas varat pārliecināties, vedot bērnus uz skolām un bērnudārziem, izrādot viesiem parkus, Jauno pili, Rožu laukumu, braucot pa atjaunotajām Cēsu ielām, lepojoties ar savu pilsētu, kas pamatoti pretendē uz godu 2014.gadā kļūt par Eiropas kultūras galvaspilsētu.

Arī šoreiz mēs nesolām brīnumus, bet konkrētus darbus, kas dos iedzīvotājiem stabilitāti šajā juceklīgajā laikā. Mēs nesolām, ka Cēsu novada dzīvi neietekmēs ekonomiskā krīze, taču mēs apņemamies izmantot visas iespējas, lai šajos sarežģītajos apstākļos stimulētu ekonomisko aktivitāti, dodot pasūtījumus uzņēmējiem, zemniekiem, un nodrošinātu sociālo aizsardzību.

Mūsu komandā ir cilvēki ar astoņu gadu pieredzi ievērojamu valsts un Eiropas Savienības līdzekļu piesaistē Cēsu attīstības projektiem. Mēs zinām, kā nodrošināt Eiropas naudas piesaisti Cēsu novada attīstībā, lai turpinātu lielos projektus, kas dos darbu un ienākumus iedzīvotājiem.

Galvenie darbības virzieni nākamiem četriem gadiem:

Turpinot iesākto:
 2009.gada 1.septembrī atvērsim jaunu bērnudārzu Cēsīs ar 250 bērnu vietām un rekonstruēto bērnudārzu Krīvos.
 Atjaunosim J.Poruka, Gaujas, Cīrulīšu, Līgatnes, Vaives, Valmieras, Vāveres ielas un to apgaismojumu. Īstenosim Zaķu ielas pārvada rekonstrukcijas projektu.
 Panāksim valsts ceļa Cēsis ? Bānūži tālāku rekonstrukciju un novada ceļu attīstību.
 Realizēsim Jaunās pils rekonstrukcijas otro kārtu un atjaunosim Pils parku, veidojot Cēsis par vadošu kultūras un tūrisma centru Vidzemē.
 Veicināsim ūdenssaimniecības sakārtošanu Cēsu novadā.
 Sekmēsim efektivitātes uzlabošanu siltumapgādes jomā.
 Pārbūvēsim Cēsu kultūras centru par daudzfunkcionālu un modernu akustisko koncertzāli.
 Pilnveidosim veselības aprūpes pakalpojumus novadā un turpināsim Cēsu slimnīcas modernizāciju.
 Turpināsim pašvaldības mājokļu programmas īstenošanu.
 Ikgadējo Cēsu mūzikas un mākslas festivālu veidosim par starptautiskas nozīmes kultūras pasākumu.
 Līdzdarbosimies uzņēmējdarbības un inovāciju centra izveidē.

Rūpējoties par stabilitāti:
 Nodrošināsim visaptverošas un taisnīgas sociālās aizsardzības programmas īstenošanu Cēsu novadā.
 Piesaistot investīcijas, sekmēsim ekonomisko aktivitāti un jaunu darba vietu rašanos Cēsu novadā.
 Attīstīsim atbalsta programmas novada lauksaimniekiem un uzņēmējiem.
 Izveidosim vienkāršu novada pārvaldes struktūru, nodrošinot pakalpojumu sniegšanu gan pilsētā, gan laukos.
 Pilnveidosim Cēsu novada izglītības iestādes, nodrošinot tajās izglītības kvalitāti, labus darba un mācību apstākļus.
 Nodrošināsim regulārus un ērtus skolēnu pārvadājumus.
 Rūpēsimies par sabiedrisko kārtību un drošību novadā.

Domājot par rītdienu:
 Izveidosim Cēsu novadā kvalitatīvu, pilna laika augstskolu un koledžu ar profesionālās izglītības programmām.
 Attīstīsim Rāmuļu pamatskolas internātu un uzbūvēsim jaunu internātu Cēsu 2.vidusskolai.
 Rekonstruēsim Cēsu novada centrālo bibliotēku.
 Nodrošināsim mūsdienīgus mācību apstākļus Cēsu Mūzikas vidusskolas audzēkņiem atjaunotajā Kultūras centrā.
 Izstrādāsim optimālu Cēsu autoostas modernizācijas plānu.
 Sekmēsim Cēsu tirgus atjaunošanu un labiekārtošanu.
 Uzbūvēsim sporta zāli pie Cēsu 2.vidusskolas.
 Izveidosim aktīvās atpūtas un sporta laukumus Rīdzenē.
 Veicināsim jauna ugunsdzēsības depo celtniecību.
 Izstrādāsim Cēsu novada centrālā stadiona attīstības projektu.
 Radīsim iespējas labiekārtota tūristu treileru stāvlaukuma izveidei pilsētas teritorijā.

Krīze ir pārbaudījums, kas dod rūdījumu un jaunu pieredzi. Tiem, kas paši vairs netiek galā, ir jāpalīdz. Mūsu komandā ir stipri cilvēki, kas skaidri apzinās arī savu sociālo atbildību. Tie ir savu nozaru profesionāļi - uzņēmēji, pieredzējuši pašvaldības vadītāji, skolu direktori, ārsti, arhitekti, zemnieki. Mūsu komandā ir jums labi zināmi cilvēki, tādi uz kuriem varat paļauties.

16.04.2009 18:54:00