Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
Dzīvokļu un komunālajā saimniecībā
? Uzlabosim komunālo pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, informējot iedzīvotājus par iekasēto maksājumu izmantošanu;
? Komunālo pakalpojumu infrastruktūras un inženiertehnisko komunikāciju attīstībai turpināsim piesaistīsim valsts un ES fondu līdzekļus;
? Paplašināsim notekūdeņu savākšanu, novadīšanu tīklos un attīrīšanu atbilstoši ES normām;
? Veicināsim dzeramā ūdens taupību, ieviešot precīzu tā uzskaites kārtību;
? Pilnveidosim sadzīves atkritumu savākšanu un šķirošanu, cenšoties samazināt pakalpojuma sniegšanas izmaksas;
? Veicināsim dzīvokļu īpašnieku sabiedrību veidošanos, nodrošinot nepieciešamo informāciju un apmācību;
? Atbalstīsim daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas, kapitālo remontu un energoefektivitātes pasākumu veikšanu, piesaistot pašvaldības, valsts un ES fondu līdzekļus.

Infrastruktūrā un būvniecībā
? Uzlabosim ielu un ceļu segumu stāvokli;
? Paplašināsim automašīnu stāvvietu izbūvi;
? Nodrošināsim ielu, laukumu un iekšpagalmu apgaismošanu, ieviešot modernās tehnoloģijas;
? Sekosim , lai teritorijas plānojumā paredzētās nepieciešamās teritorijas tiktu izmantotas pašvaldības funkciju veikšanai ;
? Uzlabosim būvprojektu saskaņošanas un būvatļauju izsniegšanas kārtību.

Ekonomikā un nodarbinātībā
? Veicināsim bezdarbnieku iesaisti sabiedriskajos darbos, pašvaldības vides labiekārtošanā;
? Attīstīsim publisko un privāto partnerību pašvaldībai nepieciešamo sabiedrisko objektu un infrastruktūras izveidei un uzturēšanai;
? Nodrošināsim uzņēmējiem līdzvērtīgu un godīgu iespēju piedalīties pašvaldības pasūtījumu izpildē;
? Uzlabosim pašvaldībā strādājošo darbinieku sniegtās informācijas kvalitāti.

Sociālajā palīdzībā un veselības aprūpē

Sociālās palīdzības iestādēs
? Nodrošināsim higiēnas un veļas mazgāšanas pakalpojumu pieejamību trūcīgajiem;
? Risināsim jautājumu par sociālās virtuves izveidošanu un ieviešanu;
? Uzlabosim sociālo dienestu pakalpojumu kvalitāti.

Ģimenēs ar bērniem
? Sniegsim atbalstu ģimenēm ar bērniem, organizējot vasaras, jaunrades, izglītojošās, atpūtas nometnes un treniņnometnes;
? Veicināsim skolēnu nodarbinātību skolas brīvlaikos;
? Piešķirsim pabalstu (papildus Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksātajam pabalstam) par katru jaundzimušo bērnu ne mazāk, kā Ls 120 apmērā;
? Nodrošināsim brīvpusdienas izglītības iestādēs no 1. līdz 4.klasei;
? Izsniegsim pabalstus mācību grāmatu un citu skolas piederumu iegādei.

Pensionāriem
? Turpināsim nodrošināt vientuļo pensionāru aprūpi dzīves vietā, kā arī pilnveidosim sociālo pakalpojumu klāstu;
? Finansiāli atbalstīsim pensionāru atveseļošanos rehabilitācijas iestādēs;
? Sniegsim atbalstu politiski represētajām personām, organizējot un līdzfinansējot ar veselības uzlabošanu, kultūru, izglītību un aktīvo atpūtu saistītos pasākumus.

Cilvēkiem ar speciālām vajadzībām
? Uzlabosim vides pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām pašvaldības uzņēmumos un iestādēs, izmantojot Eiropas Sociālā fonda atbalstu;
? Sniegsim finansiālu atbalstu invalīdu biedrību darbības nodrošināšanai pašvaldībā ;
? Piešķirsim līdz 50 % atlaides kultūras pasākumu apmeklējumiem novada robežās;
? Nodrošināsim interneta pieejamības iespēju invalīdiem ;

Veselības aprūpē
? Atbalstīsim jaunu ārstu prakšu izveidošanu (telpas, transports);
? Nodrošināsim esošo ģimenes ārstu uzturēšanu, lai pēc pašvaldības reformas nepasliktinātos veselības aprūpes pieejamība;

Kultūrā
? Rīkosim jauniešiem konkursus par novada, valsts vēsturi un kultūru, balvās paredzot braucienus pa Latvijas kultūrvēsturiskajām vietām;
? Finansiāli atbalstīsim gan profesionālos, gan amatieru mākslas un kultūras pasākumus (projektus);

Izglītībā
? Nodrošināsim ar transportu skolēnu nokļūšanu tuvākajās pašvaldības skolās un atpakaļ mājās;
? Izīrēsim pašvaldības rīcībā esošos dzīvokļus skolotājiem ? jaunajiem speciālistiem;
? Materiāli stimulēsim skolu interešu izglītības piedāvājuma paplašināšanu (korus, deju kolektīvus, lietišķās mākslas pulciņus );
? Uzlabosim un modernizēsim skolu materiāli tehnisko bāzi;
? Paplašināsim mūža izglītības ieguves piedāvājumu.

Sportā
? Sakārtosim un modernizēsim pašvaldības sporta infrastruktūru, turpinot Rojas stadiona renovāciju piesaistot ES līdzekļus;
? Atbalstīsim bērnu, jauniešu sportiskās izaugsmes iespējas ;
? Atbalstīsim brīvā laika veselīgas izmantošanas iespēju paplašināšanu visiem novada iedzīvotājiem;
? Plānveidīgi finansiāli atbalstīsim jaunos talantus.

16.04.2009 18:06:00