DEMOKRĀTI.LV
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
1. Pašvaldības darbs.
1.1. Uzsākot domes darbu jaunajā sastāvā, pieaicināt neatkarīgu institūciju, kas veiktu auditu par finansu, saimniecisko un pārvaldes darbu, pārbaudes rezultātus publiskot.
1.2. Izstrādāt pašvaldības attīstības plānu un sabalansētu budžetu, kā prioritātes izvirzot iedzīvotāju sociālās garantijas, drošību, izglītību un uzņēmējdarbības atbalstīšanu.
1.3. Izveidot optimizētu un profesionālu pārvaldes sistēmu ar noteiktu darbības kompetenci un atbildību.
1.4. Nodrošināt informācijas pieejamību par pašvaldības darbību un lēmumiem plašsaziņas informācijas līdzekļos, veicinot iedzīvotāju līdzdalību pašvaldībai svarīgu lēmumu pieņemšanā.
1.5. Plānveidīgi un pārdomāti piesaistīt novada attīstībai, iestāžu ēku un atsevišķu objektu renovācijai un rekonstrukcijai Eiropas Savienības fondu līdzekļus, dažādu projektu finansējumu un citus finansu resursus, iepriekš par šiem plāniem informējot iedzīvotājus.
1.6. Turpināt un paplašināt sadarbības jomas ar sadraudzības pilsētām, pašvaldībām un ārvalstu sadarbības partneriem;
1.7. Veidot Rojas novada tēla atpazīstamību reģionā un valstī.
2. Ekonomikas attīstība.
2.1. Veidot partnerību ar vietējiem uzņēmējiem un radīt uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi, piesaistīt investīcijas.
2.2. Veicināt novada ostu harmonisku attīstību, zivju pārstrādi un zvejniecību, tūrismu, lauksaimniecību, mežsaimniecību un vides aizsardzību, piesaistot investīcijas.
2.3. Rast iespēju zvejniekiem, lauksaimniekiem un amatniekiem attīstīt savu uzņēmējdarbību un saražoto produkciju realizēt pašvaldības teritorijā.
3. Sociālā aprūpe un medicīna.
3.1. Izveidot sociālos dzīvokļus un dienas centrus maznodrošinātajiem novada iedzīvotājiem, kā arī atbalstīt pensionārus un cilvēkus ar īpašām vajadzībām.
3.2. Turpināt attīstīt sociālā dienesta darbību, pilnveidot aprūpes mājas pakalpojumu, piesaistot medicīnisko aprūpētāju un izveidot ģimenes atbalsta centru.
3.3. Atbalstīt ģimenes ārstu iniciatīvas un sniegt pašvaldības finansiālo atbalstu prakses telpu sakārtošanai un uzturēšanai.
3.4. Nodrošināt medicīnisko pakalpojumu un medicīniskās aprūpes pieejamību visiem iedzīvotājiem.
4. Izglītība, kultūra, tūrisms, sports.
4.1. Nodrošināt valsts standartiem atbilstošu izglītības sistēmu izglītības iestādēs un palielināt šīm vajadzībām finansu līdzekļus.
4.2. Rast iespēju bezdarbniekiem pārkvalificēties, iedzīvotājiem iesaistīties tālākizglītībā un mūžizglītībā.
4.3. Materiāli atbalstīt un stimulēt novada iedzīvotājus par sasniegumiem izglītībā, mākslā, kultūrā, sportā.
4.4. Iedzīvināt esošos, attīstīt jaunus tūrisma piedāvājumus un pilnveidot tūrisma infrastruktūru.
4.5. Pilnveidot pašvaldības sabiedrisko, kultūras un sporta dzīvi, saglabājot esošās tradīcijas.
4.6. Radīt iespēju izbūvēt labiekārtotu sporta kompleksu, estrādi, stāvlaukumus un labiekārtot pludmales un to pieejas.
5. Komunālie pakalpojumi.
5.1. Uzlabot komunālo pakalpojumu uzņēmuma darbības efektivitāti, informācijas apmaiņu ar iedzīvotājiem.
5.2. Pilnveidot daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas sistēmu, plānveidīgi sakārtot namu fasādes un teritorijas ap tām, piesaistot būvniecības finansēšanas valsts investīcijas un citus finansu resursus.
5.3. Veicināt ceļu, ielu un ietvju remontu un sakārtot ielu apgaismojumus.
5.4. Veikt plānveidīgu darbu pie kanalizācijas un ūdensvada pieslēgumu sistēmas izveides un īstenošanas.
5.5. Veicināt nepabeigto objektu statusa noteikšanu un šo objektu apkārtnes sakārtošanu.
6. Iekšējā kārtība, drošība.
6.1. Aktualizēt pašvaldības Saistošos noteikumus un nodrošināt to ievērošanu.
6.2. Uzlabot municipālās policijas materiāli tehnisko bāzi, darba kvalitāti un sadarbību ar iedzīvotājiem drošas vides radīšanā.
6.3. Izveidot un aprīkot vienotu ugunsapsardzes un glābšanas dienestu.
6.4. Aicināt pašvaldībā dzīvojošos būt atbildīgākiem par apkārtējo vidi, vēsturisko vērtību saglabāšanu un savas dzīves kvalitātes uzlabošanu.


Strādājot katram savā jomā, esam sevi pierādījuši kā labus speciālistus, bet tagad esam apvienojuši savas zināšanas, darba spējas un novada iedzīvotāju patriotismu, lai radītu iedzīvotājiem stabilitāti, labklājību un kopīgi mobilizētos vienotam mērķim ? Rojas novada attīstībai!

/Kārkliņa Eva/
/Kalniņš Jānis/
/Zvaigzne Ilona/
/Vaivode Zane/
/Ķirse Lāsma/
/Štāls Mareks/
/Liepa Normunds/
/Klāviņa Ilona/
/Kalniņa Gundega/
/Megnis Jānis/
/Lēmane Inga/
/Vaivods Rūdolfs/
/Tamanis Guntis/
/Barovska Aija/
/Uldis Feldbergs/

2009.gada 15.aprīlī, Rojā

16.04.2009 13:46:00