"Tautas partija"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
Mēs esam par Rojas novadu-
sakārtotu, darbīgu un patīkamu novadu,
kurā notiek visu novada teritoriju attīstība,
kas līdzsvarota ar vides saglabāšanu,
kuras iedzīvotāji ir nodrošināti ar nepieciešamajiem
valsts un pašvaldības pakalpojumiem,
izglītības, darba un veselīgas atpūtas iespējām un
ir droši par sevi un saviem tuviniekiem.

Mēs esam komanda,
kuras pamatprincipi darbam Rojas novada domē ir:
kalpot novada interesēm,
atbalstīt ? nevis atteikt,
ierosināt ? nevis noklusēt,
informēt ? nevis slēpt,
atzīt kļūdas ? nevis melot.

1.Mēs veidosim efektīvu un racionālu novada pārvaldi:
- nodrošinot kvalitatīvu pašvaldības darbu, akcentējot vienkāršību un pieejamību,
- pielietojot jaunās informācijas tehnoloģijas un izveidojot e-pārvaldi,
- saglabājot pašvaldības iestādes un aktīvi iesaistot visus pakalpojumu centrus novada kopīgajā darbībā.

2.Mēs atbalstīsim uzņēmējdarbības attīstību:
-īpašu vērību pievēršot konkurētspējīgas pašmāju un eksporta tirgus produkcijas ražotājiem, zemniekiem un citiem darba devējiem,
-radot labvēlīgāku infrastruktūras vidi mikro, mazā un vidējā biznesa attīstībai, jaunu darba vietu izveidei un sociālās vides uzlabošanai,
-veicinot nepieciešamo konsultāciju pakalpojumu pieejamību, uzsverot marketinga, loģistikas, kooperācijas un ekonomikas dažādošanas attīstību,
-iesaistot novada uzņēmējus vietējo dabas resursu izmantošanā katlumāju apgādē ar ekoloģiski tīru kurināmo,
-aktualizējot tūrisma nozares izaugsmi ar jauniem pasākumiem un novada tradīcijām,
-veicinot Rojas novada uzņēmēju, un vietējo rīcības grupu darbību, sadarbību un līdzdalību nevalstiskajās un profesionālajās organizācijās,
-uzsākot atsevišķu novada pārvaldes funkciju izpildes nodošanu privātajam sektoram.

3.Mēs turpināsim novadu vienmērīgi labiekārtot un attīstīt:
-izstrādājot novada struktūrplānu, procesā iesaistot ekonomiskos un sociālos partnerus, valsts pārvaldes iestādes un nevalstiskās organizācijas,
-piesaistot Eiropas Savienības fondu un programmu finansējumu,
-plānveidīgi remontējot un sakārtojot novada ceļu tīklu,
-gādājot par transporta pieejamību novada iedzīvotājiem, īpaši- skolas vecuma bērniem un jauniešiem,
-saglabājot visu apdzīvoto vietu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, plānveidīgi tos rekonstruējot,
-mērķtiecīgi attīstot novada dabas, vēsturiskos un kultūras objektus.

4. Mēs īstenosim izglītības, kultūras un sporta attīstību:
-saglabājot optimālu vispārizglītojošo izglītības iestāžu tīklu,
-sakārtojot un plānveidīgi modernizējot pirmsskolas izglītības iestādes,
-radot labvēlīgu vidi mūzikas, mākslas, sporta, interešu un mūžizglītībai,
-saglabājot, uzturot un attīstot novada kultūras, bibliotēku un sabiedrisko aktivitāšu centrus,

5.Mēs rūpēsimies par iedzīvotāju labklājību:
-garantējot visaptverošu sociālās palīdzības dienesta darbu, saglabājot un attīstot esošās struktūrvienības,
-atbalstot pensionārus un sadarbojoties ar pensionāru klubiem, NVO u.c.,
-izveidojot un attīstot pieejamus brīvā laika pavadīšanas centrus jauniešiem,
-nodrošinot ar sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem,
-izveidojot profesionālu novada bāriņtiesu,
-sadarbojoties ar esošajām nevalstiskajām organizācijām un veicinot jaunu izveidi,
-veicinot nodarbinātību un mazinot bezdarbu.

6. Mēs izstrādāsim dabai draudzīgu vides politiku:
-izceļot novadā izcilās ainaviskās vērtības,
-sakārtojot vides infrastruktūru atbilstoši mūsdienu prasībām.

27.04.2009 11:51:00