"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
Novada pašvaldības darbs:
?Nodrošināsim novada domes lēmumu pieņemšanu stingrā saskaņā ar pastāvošo likumdošanu;
?Par pašvaldības lēmumiem un darbību informēsim Rojas novada iedzīvotājus laikrakstā un Rojas novada mājas lapā;
?Ņemot vērā jau esošo pieredzi, turpināsim novada attīstībai piesaistīt ES fonda līdzekļus, iesaistot Rojas novada iedzīvotājus pirmsprojekta izstrādē;
?Turpināsim veidot Rojas novada tēlu un atpazīstamību Latvijā un pasaulē;
?Uzturēsim līdzšinējās sadarbības ar sadraudzības pilsētām Salacgrīvu, Valdemārsvīku, Kuresāri;
?Sadarbosimies ar visām kristīgajām konfesijām, lai veicinātu Rojas novada garīgo uzplaukumu.

Novada ekonomika:
?Attīstīsim privāto un publisko partnerību ar vietējiem uzņēmējiem pašvaldības infrastruktūras sakārtošanai;
?Iesaistīsim sabiedriskajos darbos pašvaldībā bezdarbniekus un nodrošināsim ar darbu bērnus un jauniešus vasaras brīvlaikā;
?Radīsim apstākļus, lai vietējie ražotāji savu saražoto produkciju varētu realizēt novada teritorijā, tuvāk vietējam patērētājam;
?Turpināsim novada ceļu un ielu sakārtošanu, kā uzņēmējdarbību veicinošu pasākumu;
?Izveidosim novadā kopēju ostas pārvaldi;
?Sadarbībā ar uzņēmējiem mēs nodibināsim publisku stipendiju fondu novada sekmīgo studentu atbalstam. Dosim darba iespējas mūsu studentiem!
?Mēs attīstīsim lauku tūrismu, velotūrismu un zvejas tūrismu. Atbalstīsim uzņēmējdarbību, kas vērsta uz tūrisma pakalpojumu sniegšanu.

Sociālā sfēra:
?Sniegsim atbalstu maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem;
?Finansiāli atbalstīsim maznodrošināto pensionāru atveseļošanos ārstniecības, rehabilitācijas iestādēs un nodrošināsim vientuļo pensionāru aprūpi dzīvesvietā;
?Iekārtosim sociālos dzīvokļus maznodrošinātajiem Rojas novada iedzīvotājiem;
?Nodrošināsim sabiedrisko ēku pieejamību cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām;
?Atbalstīsim ģimenes ārsta iniciatīvas prakšu telpu remontam un to uzturēšanai;
?Atbalstīsim politiski represētās personas;
?Atbalstīsim pensionārus un sadarbosimies ar pensionāru klubiem, NVO u.c.

Izglītība, kultūra un sports:
?Nodrošināsim kvalitatīvu izglītību skolās, sakārtojot un plānveidīgi modernizējot skolas un pirmsskolas izglītības iestādes;
?Uzlabosim iedzīvotāju veselīga dzīves veida iespējas novadā, veidojot un uzturot daudzveidīgu un plašu kultūras un sporta vidi, kvalitatīvai, veselīgai un lietderīgai brīvā laika pavadīšanai;
?Īpaši atbalstīsim talantīgos un centīgos Rojas novada bērnus un jauniešus, kas ar mācībām, spējām, un rezultātiem sevi ir apliecinājuši;
?Turpināsim iesākto darbu pie Rojas stadiona rekonstrukcijas;
?Radīsim materiāli tehnisko bāzi Rojas mūzikas un mākslas skolas filiālei Mērsragā;
?Rekonstruēsim Mērsraga kultūras namu;
?Organizēsim efektīvu sabiedriskā transporta kustību, lai bērni nokļūtu skolās un iedzīvotāji novada centrā;

Dzīvokļu un komunālā saimniecība:
?Katram iedzīvotājam būs iespējas saņemt kvalitatīvus komunālos pakalpojumus;
?Atbalstīsim daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas un siltināšanas projektus, piesaistot valsts un ES līdzekļus;
?Sniegsim atbalstu dzīvokļu īpašnieku sabiedrību veidošanai ar informāciju, konsultācijām un citu pašvaldību pieredzi;
?Uzlabosim komunālo pakalpojuma uzņēmuma darbības kvalitāti un efektivitāti;
?Piesaistīsim investīcijas Selgas ielas remontam Rojā;
?Risināsim jautājumu par ielu nosaukumu un māju numuru norāžu plāksnīšu izgatavošanu un uzstādīšanu Mērsragā;

Iedzīvotāju drošība:
?Radikāli uzlabot drošību ikdienā, sadarbojoties ar Valsts un pašvaldības policiju;
?Iesaistīsim skolēnu vecākus kārtības uzturēšanā sabiedrisko pasākumu laikā un ikdienā;
?Turpināsim iesākto video novērošanas kameru uzstādīšanu.

Lai grūtie laiki mūs rūda un saliedē!
Lai mūsu lepnuma avots ir mūsu paveiktais darbs!
Mēs dzīvosim labākā novadā!

24.04.2009 10:32:00