"Sociāldemokrātu savienība ? SDS"
priekšvēlēšanu programma
2004.gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām


Teksts Programma

Eiropas Savienība ir kolektīvās labklājības un drošības garants, tāpēc Eiropas Parlamentā kā vienā no vadošajām ES institūcijām strādāsim, lai stiprinātu kopējo ārlietu un drošības politiku. Tomēr mēs būsim par to, lai katra valsts, kolektīvā veidojuma pilntiesīga locekle, saglabā pašnoteikšanos, kuru tai nodrošinās tāda ES konstitūcija, kas nepārvērtīs ES par superlielvalsti. Veicināsim EP pārstāvēto dažādas orientācijas politisko spēku sadarbību mazo valstu interesēs.

Mēs aizstāvēsim Eiropu kā humānisma tradīcijām bagātas kultūras telpu pret vulgārās masu kultūras ekspansiju.

Diskusijās par Latvijai un Eiropai svarīgiem tematiem mēs apliecināsim pašcieņu un pašlepnumu, aizstāvēsim visu dalībvalstu vienlīdzību, taču nepiekāpsimies jautājumos, kurus citas ES valstis nav spējušas atrisināt vai nerisina savā darbībā, bet pieprasa to steigšus darīt jaunajām dalībvalstīm.

Mēs esam par to, lai, nosakot valstu iekšējo un ārējo politiku, tiktu ievērots taisnīga, konkrēta vēsturiska izvērtējuma princips, nevis abstrakta vispārēja pieeja.

Aizstāvēsim Latvijas tautas nacionālo identitāti, latviešu valodas un kultūras prioritāti savā zemē, vienlaikus atbalstot un veicinot nacionālo kultūras biedrību darbību. Stiprinot savstarpējas sapratnes attiecības ar lojāli noskaņotajiem citu tautību Latvijas iedzīvotājiem, paudīsim arī viņu īpašās intereses, dibināsim šajā jomā kontaktus ar viņu etniskās piederības zemju deputātiem Eiropas Parlamentā.

Atbalstīsim tās organizācijas Eiropas Savienībā, kas ierosinājušas starptautiski nosodīt komunisma noziegumus.

Būsim to Eiropas institūciju pusē, kuras pauž bažas par sistemātiskiem pārkāpumiem demokrātijas, cilvēktiesību, preses brīvības, robežkontroles jomās Krievijā, par tās nedraudzīgo, uzstājīgo un pašpārliecinošo izturēšanos pret pagātnē okupētajām Baltijas valstīm.

Uzskatām, ka sociālajā politikā Eiropas Savienības lomai jābūt lielākai, prasībām dalībvalstīm cilvēku labklājības nodrošināšanā stingrākām. Lai tuvinātu jaunās dalībvalstis, tai skaitā Latviju, ES pārējo zemju labklājības standartiem, EP darbībā jāakcentē tādu sfēru nozīmība, kā dzīves līmenis, nodarbinātība, medicīniskā aprūpe, pensijas.

Mūsu mērķis ir :

· izlīdzināt un tuvināt cilvēku sociālās drošības un sociālās aizsardzības garantijas ES dalībvalstīs;

· panākt, ka Latvijā tiek realizētas Eiropas sociālajā hartā definētās visu strādājošo tiesības uz taisnīgu atalgojumu, kas ir pietiekams, lai nodrošinātu pienācīgus dzīves apstākļus sev un savām ģimenēm, kā arī garantēta atbilstoša palīdzība un slimības gadījumā atbilstoša apkope ikvienai personai, kam trūkst attiecīgu līdzekļu;

· Latvijas sabiedrības labumam radīt prioritāšu sistēmu, pēc kuras valsts atbalstītu perspektīvākos tautsaimniecības sektorus un attiecīgi sadalītu ES līdzekļus;

· gādāt, lai Eiropas strukturālo fondu finansējums bezdarba mazināšanai, jauniešu iekārtošanai darbā, reģionālajai attīstībai, lauksaimniecībai, konkurētspējīgu uzņēmumu izveidei tiktu saņemts un izlietots bez jebkādas diskriminācijas un birokrātiskas kavēšanās;

· sekmēt ES vides kvalitātes prasību īstenošanu praksē un nodrošināt, ka Latvijai pieejamais ES finansējums tiek izmantots saskaņā ar vides aizsardzības interesēm;

· nodrošināt ES un Latvijas valsts atbalstu projektiem ar augstu pievienoto vērtību, kuru īstenošanā Latvijā izmantotu vietējās zinātnes potenciālu;

· pārliecināt EP deputātus par nepieciešamību veltīt lielākas pūles un līdzekļus mazāk attīstītu reģionu, piemēram, Latgales izaugsmei, lai to dzīves kvalitāti tuvinātu valsts vidējam līmenim;

· aicināt EP pastāvīgi pievērst uzmanību jaunatnes visu līmeņu izglītības pieejamībai un kvalitātei kā valstu progresa priekšnoteikumam;

· panākt vienlīdzīgus konkurences nosacījumus ES jauno un līdzšinējo valstu uzņēmējiem, tai skaitā zemniekiem;

· nodrošināt faktisku vienlīdzību ES dalībvalstu pilsoņiem un iedzīvotājiem robežu šķērsošanā, brīvā darbaspēka kustībā un darba ņēmēju tiesību aizsardzībā.

Uzskatām, ka Eiropas Savienībā sludinātais samērīguma princips jāattiecina arī uz prasību izvirzīšanu dalībvalstīm nodokļu ( PVN, akcīzes ) un cenu politikā, ņemot vērā katras valsts gatavības pakāpi un attīstības iespējamos tempus.

Mēs paudīsim Latvijas viedokli kopā ar tiem Eiropas Parlamentā ievēlētajiem Latvijas citu partiju deputātiem, kuriem pirmajā vietā ir nacionālo interešu aizstāvība, bet uzstāsimies pret tiem, kas deputāta statusā apmelos mūsu valsti. Mēs sadarbosimies ar citu valstu sociāldemokrātisko partiju pārstāvjiem.