Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija
priekšvēlēšanu programma
2004.gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām


Teksts Programma

Par Latvijas nacionālo, ekonomisko un sociālo interešu aizstāvēšanu
Eiropas Savienībā

Eiropa ir sociāldemokrātijas ideju šūpulis. Latvijas sociāldemokrāti pirmie iestājās par neatkarīgas Latvijas valsts izveidi, vadīja pret Krievijas impēriju un vācu baroniem vērsto 1905. gada revolūciju un sekmēja neatkarības atjaunošanu 1990. gadā.

Latvijas Republika ir izpildījusi LSDSP Programmas stratēģisko ārpolitikas mērķi ? iestāšanos Eiropas Savienībā (ES). Sociālā taisnīguma un solidaritātes principu iestrādi ES pamatlīgumos ir nodrošinājuši tieši sociāldemokrāti, kuri kopā ar viņu atbalstītājiem veido visietekmīgāko spēku Eiropas Parlamentā. Vēlēšanu laikā LSDSP atzīmē savu 100 gadu jubileju un apzinās, ka LSDSP jāpiebiedrojas sociāldemokrātiem Eiroparlamentā, lai nepieļautu tajā iekļūt viltvāržiem, kas paustu Latvijas neatkarībai naidīgas idejas.

Latvijas sociāldemokrātijas vēsturiskā pieredze liecina, ka, tikai apvienojoties pasaules visspēcīgākajā politiskajā un ekonomiskajā apvienībā ES tās dalībvalstu kopēju interešu aizstāvībai, ir iespējams panākt arī Latvijas valsts galvenos stratēģiskos mērķus ? nacionālo drošību, neatkarību neierobežoti tālā nākotnē un tautsaimniecības attīstību ES kopējās ārlietu un drošības, kā arī ekonomiskās politikas ietvaros. LSDSP uzskata Eiropas Savienību arī par garantu stabilām attiecībām ar ASV un Krieviju.

Tomēr iestāšanās ES nedos gaidīto, ja Latvija nenoteiks un ES līmenī stingri neaizstāvēs mūsu valsts interesēm atbilstošu ekonomiskās un sociālās attīstības programmu. Līdz šim nepadarīto darbu saraksts, lai Latvija sekmīgi iekļautos ES, ir milzīgs. Neapmierinošs ir stāvoklis izglītībā, veselības aprūpē, zinātnē, kultūrā un sociālajā nodrošināšanā. Darba algas Latvijā ir starp viszemākajām kandidātvalstu vidū, bet korupcija - viena no visaugstākajām. 2000. gadā apstiprinātā ilglaicīgā ES ekonomiskās attīstības programma? Lisabonas stratēģija- Latvijā netiek īstenota.

Turpretim vislielākajās ES valstīs valdošās sociāldemokrātiskās partijas pirmkārt cenšas garantēt darba cilvēkam vissvarīgāko: nodarbinātību, augstu darba algu, izglītību un cilvēka cienīgu sociālo nodrošinājumu vecumā.

LSDSP kā Latvijā vienīgā Eiropas Sociāldemokrātiskās partijas locekle Eiropas Parlamentā būs par:

- demokrātisku ES Konstitūciju, kas garantēs arī mazo valstu intereses;

- nāciju Eiropu, kurā vienādi respektē visas dalībvalstis;

- ES prezidentūras rotāciju;

- komisāru katrai dalībvalstij;

- vairāk balsīm Latvijai ES Padomē;

- ierobežojumiem Latvijas zemes pārdošanai ārvalstniekiem, kamēr mūsu pilsoņu pirktspēja nepacelsies līdz ES līmenim.

LSDSP vērsīsies pret:

- federālu Eiropu, kur valdītu lielvalstis;

- ar lielām pilnvarām apveltītu ES prezidentu ;

- Parlamenta izmantošanu par tribīni Latvijai naidīgu ideju izplatīšanai mums nedraudzīgu valstu interesēs;

- nepamatotiem ierobežojumiem Latvijas izstrādājumu eksportam ES tirgū un ES dempingu Latvijā;

- Latvijas darbaspēka pārvietošanās brīvības ierobežošanu ES un tā diskrimināciju sociālajā nodrošināšanā;

- Latvijas stratēģisko monopolu un galveno dabas resursu privatizāciju.

LSDSP Programmas pamatmērķis ir ES labklājības valsts izveide Latvijā, kas jāsekmē Latvijas līdzdalībai ES.

Eiropas Parlamentā, kas apstiprina ES budžetu, LSDSP deputāti īpašu uzmanību veltīs:

- ievērojamai ES līdzekļu palielināšanai nodarbinātības jomā, jaunu darbavietu radīšanā, dzimstības pieauguma, darba ražības kāpināšanas, izglītības, zinātnes sekmēšanā, dzīves līmeņa paaugstināšanā un dabas aizsardzībā;

- sociālās nodrošināšanas likumu unificēšanai, kas jaunajām dalībvalstīm ļautu ātrāk sasniegt citu dalībvalstu sociālo garantiju pakāpi;

- Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu attīstības sekmēšanai ar ES subsīdijām un konkurētspējas nodrošināšanai Eiropas tirgū;

- Latvijas lauku atpalicības samazināšanai, pieprasot papildu subsīdijas lauksaimniecības attīstībai un Latvijai izdevīgas ES lauksaimniecības politikas reformai;

- dažādu reģionu attīstības līmeņu atšķirību mazināšanai un finansējuma nodrošināšanai pašvaldību pienākumu pilnvērtīgai izpildei;

- ES piešķirto finanšu līdzekļu lietpratīgai izdalīšanai pa nozarēm Latvijai;

- tiesiskas valsts principu ieviešanai un stingrai nodrošināšanai Latvijā;

- ES lēmumu saskaņošanai ar ES pilsoņu interesēm;

- netaisnīgu ierobežojumu atcelšanai vai samazināšanai jaunajām dalībvalstīm.

Ar Latvijas pilsoņu atbalstu LSDSP šajās vēlēšanās piepulcēsies Eiropas Parlamentā tā visietekmīgākajam spēkam, sekmēs katra mūsu valsts iedzīvotāja labklājības pieaugumu, sociālo drošību un likuma aizsardzību.