Atpakaļ

BALVU RAJONS
(saraksti-56/kandidāti-486) Dati par 21 pašvald. un 23 iec.
Statistika

BALVU PILSĒTA
VIĻAKAS PILSĒTA
BALTINAVAS PAGASTS
BALVU PAGASTS
BĒRZKALNES PAGASTS
BĒRZPILS PAGASTS
BRIEŽUCIEMA PAGASTS
KRIŠJĀŅU PAGASTS
KUBUĻU PAGASTS
KUPRAVAS PAGASTS
LAZDUKALNA PAGASTS
LAZDULEJAS PAGASTS
MEDŅEVAS PAGASTS
RUGĀJU PAGASTS
SUSĀJU PAGASTS
ŠĶILBĒNU PAGASTS
TILŽAS PAGASTS
VECTILŽAS PAGASTS
VECUMU PAGASTS
VĪKSNAS PAGASTS
ŽĪGURU PAGASTS