Atpakaļ

KRĀSLAVAS RAJONS
(saraksti-56/kandidāti-451) Dati par 25 pašvald. un 28 iec.
Statistika

KRĀSLAVAS NOVADS
DAGDAS PILSĒTA
ANDRUPENES PAGASTS
ANDZEĻU PAGASTS
ASŪNES PAGASTS
AULEJAS PAGASTS
BĒRZIŅU PAGASTS
DAGDAS PAGASTS
EZERNIEKU PAGASTS
GRĀVERU PAGASTS
INDRAS PAGASTS
IZVALTAS PAGASTS
KALNIEŠU PAGASTS
KAPLAVAS PAGASTS
KASTUĻINAS PAGASTS
KOMBUĻU PAGASTS
KONSTANTINOVAS PAGASTS
ĶEPOVAS PAGASTS
PIEDRUJAS PAGASTS
ROBEŽNIEKU PAGASTS
SKAISTAS PAGASTS
SVARIŅU PAGASTS
ŠĶAUNES PAGASTS
ŠĶELTOVAS PAGASTS
ŪDRĪŠU PAGASTS