Atpakaļ

LUDZAS RAJONS
(saraksti-73/kandidāti-552) Dati par 23 pašvald. un 28 iec.
Statistika

LUDZAS PILSĒTA
KĀRSAVAS PILSĒTA
ZILUPES NOVADS
BLONTU PAGASTS
BRIĢU PAGASTS
CIBLAS NOVADS
CIRMAS PAGASTS
GOLIŠEVAS PAGASTS
ISNAUDAS PAGASTS
ISTRAS PAGASTS
LAUDERU PAGASTS
MALNAVAS PAGASTS
MEŽVIDU PAGASTS
MĒRDZENES PAGASTS
NIRZAS PAGASTS
ŅUKŠAS PAGASTS
PASIENES PAGASTS
PILDAS PAGASTS
PUREŅU PAGASTS
PUŠMUCOVAS PAGASTS
RUNDĒNU PAGASTS
SALNAVAS PAGASTS
ZVIRGZDENES PAGASTS