Atpakaļ

VALKAS RAJONS
(saraksti-49/kandidāti-398) Dati par 21 pašvald. un 26 iec.
Statistika

VALKAS PILSĒTA
SEDAS PILSĒTA AR LAUKU TERITORIJU
SMILTENES PILSĒTA
STRENČU PILSĒTA
BILSKAS PAGASTS
BLOMES PAGASTS
BRANTU PAGASTS
ĒRĢEMES PAGASTS
ĒVELES PAGASTS
GRUNDZĀLES PAGASTS
JĒRCĒNU PAGASTS
KĀRĶU PAGASTS
LAUNKALNES PAGASTS
PALSMANES PAGASTS
PLĀŅU PAGASTS
SMILTENES PAGASTS
TRIKĀTAS PAGASTS
VALKAS PAGASTS
VARIŅU PAGASTS
VIJCIEMA PAGASTS
ZVĀRTAVAS PAGASTS