2009.gada 6.jūnija Dagdas novada domes vēlēšanas
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI"
Deputātu kandidātu saraksts

Piezīme.
Ziņas publicētas saraksta iesniedzēju sniegtajā redakcijā.
Ziņas atbilst stāvoklim kandidātu saraksta iesniegšanas dienā.


Programma
Nr Vārds, Uzvārds(18) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība Dzīves vieta
1
Janīna Tukiša
2
Pēteris Vaičulis
3
Raimonds Nipers
4
Juris Viļums
5
Zinaida Konošonoka
6
Edmunds Stalidzāns
7
Aldis Beitāns
8
Jānis Andžāns
9
Ivars Plivčs
10
Zinaida Zariņa
11
Guntis Beitāns
12
Lolita Beinaroviča
13
Andris Beitāns
14
Līga Gabrāne
15
Aina Zariņa
16
Olga Lukjanska
17
Andris Mizāns
18
Dainis Platacis