Zaļo un Zemnieku savienība
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai

ZZS programma Rīgas Domes vēlēšanām

Trīs pamatpostulāti ? Cilvēks. Vide. Darbs. ? izsaka to, kas mums dārgs un par ko ir jārūpējas. ZZS aizstāv Rīgas iedzīvotāju intereses un dzīves veidu, kas balstās uz iedzīvotāju savstarpēju sadarbību taisnīgas un augstiem dzīves standartiem atbilstošas dzīves veidošanā, tradicionālu un sabiedrībā atzītu vērtību cienīšanu un godāšanu, ekoloģiskās apziņas veidošanu.

Vide un pilsētas attīstība
Saglabāt esošās un paplašināt zaļās zonas, turpināt pildīt un pilnveidot apstādījumu koncepciju.
Nodrošināt vienotu Rīgas parku un mežu pārraudzību to galvenai funkcijai - rekreācijai un atpūtai.
Nodrošināt ūdenstilpju pieejamību, lai krastmala būtu iedzīvotājiem pieejama. Publiskajās Rīgas ūdenstilpēs izveidot pludmales un peldvietas.
Ieviest saprātīgu un iedzīvotājiem ērtu atkritumu apsaimniekošanu, racionālu sadzīves atkritumu šķirošanu un lielgabarīta un bīstamo atkritumu savākšanas organizēšanu.
Sakārtot pilsētas meliorāciju.

Videi draudzīgs pilsētas transports
Izveidot iedzīvotājiem ērti izmantojamu sabiedriskā transporta tīklu, viegli pieejamas autostāvvietas ārpus pilsētas centra, kā arī nodrošināt iespēju droši pārvietoties un novietot velotransportu.
Būtiski ierobežot transporta kustību Vecrīgā, lai tā būtu gājējiem draudzīga.
Sabiedrisko transportu padarīt videi draudzīgu.
Pārtraukt sāls lietošanu ielu uzturēšanai.

Veselīga, izglītota, sportiska un dabu respektējoša jaunatne
Atbalstīt ārpusskolas aktivitātes un interešu izglītību. Pirmsskolas un skolas vecuma bērniem nodrošināt iespējas piedalīties interešu grupās, padarot to par populāru brīvā laika pavadīšanas veidu. Atbalstīt mācību materiālu pilnveidošanu skolās.
Likvidēt rindas bērnudārzos, atbalstot privāto uzņēmēju piesaisti, padarīt atbalsta nosacījumus vienlīdzīgus ar valsts bērnudārziem. Veicināt mazo bērnudārzu rašanos, samazinot to izveidošanas formalitātes.
Atbalstīt studentus ? paaugstināt studiju dzīves kvalitāti, piedāvāt draudzīgas cenas sabiedriskajā transportā.

Pilsētas īpašumi, to privatizācija un būvniecība pilsētā
Nepieļaut pilsētai svarīgu zemju, ēku un infrastruktūras nodošanu privatizācijai.
Intensīvi apmeklētus objektus veidot ārpus pilsētas centra.
Panākt energoefektīvu namu apsaimniekošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī veicināt energoefektivitātes principu ievērošanu būvniecībā un namu restaurācijā.

Mazāk aizsargātā sabiedrības daļa
Risinot bezdarbnieku un bezpajumtnieku problēmas, iesaistīt privātuzņēmējus, izstrādāt pilsētai un uzņēmējiem izdevīgu sadarbības modeli.
Bez tuvinieku aprūpes palikušiem cilvēkiem nodrošināt pašvaldības atbalstu:
pensionāriem - sociālo palīdzību (pabalsti, atlaides); invalīdiem ? pieejamu vidi un atbilstošas darba vietas. Celt sociālo darbinieku prestižu, iesaistīt brīvprātīgos.

Dzīves kvalitāte un augsta līmeņa komunālie pakalpojumi
Ieinteresēt uzņēmējus jaunu darba vietu radīšanā, lai pilsēta atbalstītu uzņēmējus, uzņēmēji ? pilsētu.
Pašvaldības vajadzībām jāiegādājas tās ēkas, kurās šobrīd nav iespējams iztirgot dzīvokļu īpašumus.
Nodrošināt kvalitatīvas ūdenssaimniecības attīstību (kanalizācija, dzeramais ūdens), rūpēties par publisko ūdenstilpju tīrību.

Droša atpūta, sakārtota apkārtne
Sadarboties ar privātām apsardzes firmām drošības un kārtības uzturēšanai sabiedriski nozīmīgās vietās, lai padarītu iedzīvotāju atpūtas, mācību un darba gaitas drošas. Attīstīt videonovērošanu pilsētā.
Uzlabot pašvaldības policijas darba efektivitāti.
Izveidot savvaļas un mājas dzīvnieku patversmi.
Paplašināt sabiedrisko tualešu tīklu.

Finanses un administrācija
Apgūt un racionāli izmantot ES struktūrfondu finansu līdzekļus.
Pilnveidot un attīstīt e-pakalpojumus, padarot ērtāku, operatīvāku un izdevīgāku iedzīvotāju apkalpošanu.
Iesaistot studentus pilsētas institūciju darbā, radīt iespēju pielietot studijās gūtās zināšanas praksē.

Latvijas kultūras vērtību saglabāšana
Pirms jaunu būvju radīšanas par prioritāti izvirzīt iespēju veikt kritiskā stāvoklī esošo Rīgas namu izmantošanu, tos restaurējot. Jaunu apbūvi veikt harmonijā ar jau esošo.
Popularizēt dabas bagātības, latviešu tradīcijas un zemnieku produkciju pilsētnieku vidū. Palielināt zemnieku produkcijas piedāvājumu Rīgas tirgos.
Veicināt kulturālu un izglītotu tūristu piesaisti, kas iepazītos ar Latvijas tradīcijām, produkciju, tādējādi nest Rīgas un visas Latvijas vārdu pasaulē.
Detalizēts ZZS programmas izklāsts pieejams interneta mājas lapā www.zzs.lv.

23.04.2009 10:07:00