Partija "Jaunlatvija"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
Partijas ?Jaunlatvija? programma Rīgas pašvaldības vēlēšanām
Mēs ticam, ka Latvija attīstīsies, ja spēsim noteikt skaidrus mērķus un neatlaidīgi un godprātīgi strādāt, lai tos sasniegtu.
Mūsu prioritātes ir:
JAUNAS DARBA VIETAS, DROŠĪBA, VISPĀRĒJA LABKLĀJĪBA
Rīgai ir jākļūst par Eiropas metropoli! Rīgai ir jāatgriež tās kādreizējais spožais tēls!
Mēs piedāvājam:
Uzņēmējdarbības vide un nodarbinātība
? atbalstīsim privāto iniciatīvu uzņēmējdarbībā, uzskatot to par vienu no svarīgākajiem pilsētas ekonomiskā uzplaukuma priekšnosacījumiem
? atjaunosim investoru uzticību, veidojot atklātu un investīcijām pievilcīgu vidi, uzsvaru liekot uz Rīgas ostas, lidostas un pilsētas infrastruktūras attīstību
? nodrošināsim uzņēmējiem un investoriem atvieglotu pieejamību Rīgas pilsētas infrastruktūras objektiem
? atvieglosim birokrātisko slogu dažādu, ar uzņēmējdarbību saistītu, atļauju saņemšanai
? lai samazinātu neefektīvos izdevumus nākotnē, realizēsim vispārēju pilsētas īpašumā esošu objektu energoefektivitātes projektu, tādējādi piesaistot investīcijas un radot jaunas darba vietas
? pilnveidosim, labiekārtosim un paplašināsim tirdzniecības vietas pilsētā, atbalstot sezonālu Latvijas lauksaimniecības produktu realizāciju Rīgas iedzīvotājiem
? Lai veicinātu uzņēmumu attīstību un konkurētspēju, pilnveidosim un aktīvi piemērosim pašvaldību rīcībā esošos nodokļu atvieglojumus

Pārvalde
? veiksim reformas, optimizējot pārvaldes funkcijas un iestāžu darbu. Funkcijas, kas pašvaldībām nav tipiskas, nodosim privātajam sektoram
? lai samazinātu izmaksas un laika patēriņu, veicinātu informācijas un pakalpojumu pieejamību, attīstīsim e-pakalpojumus
? nodrošināsim tautsaimniecībai kopumā saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu izvēli publiskajos iepirkumos un investīciju projektos. Veiksim izmaksu salīdzinājumus ar citu valstu līdzīgiem iepirkumiem
Komunālie un sabiedriskie pakalpojumi, transports
? veiksim pašvaldības komunālo pakalpojumu uzņēmumu darbības efektivitātes auditu, nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvākus pakalpojumus par pieejamāku cenu
? izvērtēsim pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamo namu siltummezglu darbības efektivitāti
? racionāli sakārtosim satiksmes un autotransporta novietošanas nosacījumus Vecrīgā
? sadarbojoties ar namu apsaimniekotājiem, sakārtosim pagalmus, pievedceļus, apgaismojumu, transporta novietnes, pilnveidojot pilsētvidi un paaugstinot drošību
? attīstīsim ?Park and Ride? tīklu, veicinot sabiedriskā transporta izmantošanu
? veiksim pastiprinātu pilsētas ielu un ietvju remontdarbu kvalitātes kontroli
? attīstīsim atkritumu šķirošanu un pārstrādi
Drošība
? stiprināsim pašvaldības policijas darbu un veicināsim sadarbību ar Valsts policiju un citām tiesībsargājošām institūcijām, vēršot to darbību uz iedzīvotāju drošības paaugstināšanu
? īpaši atbalstīsim sabiedriskās organizācijas darbā ar sociāli atšķirīgām jauniešu grupām
? īpaši akcentēsim cīņu ar narkomāniju, narkotiku izplatīšanu skolās un publiskās vietās

Izglītība
? attīstīsim publiskās un privātās partnerības (PPP) projektus internātskolu un pirmsskolas bērnu aprūpes un izglītības iestāžu celtniecībā, tādējādi likvidējot rindas
? lai veicinātu skolēnu un Rīgas iedzīvotāju vispārējo veselības stāvokli, izmantojot PPP sadarbības iespējas, attīstīsim sporta laukumu un bāžu tīklu
? mēs atbalstām reformu nepieciešamību izglītības sistēmā, ieviešot ?tirgus konkurences? modeli , kur nauda seko skolēnam uz skolu
? mēs atbalstām interešu izglītības saglabāšanu, popularizēšanu un pieejamības nodrošināšanu

Labklājība, sociālā aizsardzība
? veiksim preventīvus pasākumus, lai samazinātu bezdarba līmeni
? veicināsim sociālo risku grupu piekļuvi darba tirgum
? atbalstīsim inovāciju sociālās aizsardzības politikā
? nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai veicināsim un atbalstīsim riska grupu sociālo iekļaušanu sabiedrībā
? izstrādāsim pilsētas iedzīvotāju nodarbinātības veicināšanas plānus

LATVIJA IR GATAVA PĀRMAIŅĀM. MĒS ESAM GATAVI ŠĪS PĀRMAIŅAS ĪSTENOT - DOMĀJOT GLOBĀLI, STRĀDĀJOT LATVIJAI.

24.04.2009 12:26:00