SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
Mūsu vīzija: Rīga - sakārtota un mūsdienīga pilsēta, kurā iedzīvotājiem ir darbs un sociālā drošība.

Mūsu mērķis: godīga, profesionāla un efektīva pārvalde Rīgā, kas strādā sabiedrības labā.

Mūsu prioritātes: sociālā aizsardzība, darba vietu radīšana, cīņa ar korupciju.

Mūsu līdzeklis: taisnīgums - atbildēt par solījumiem, apliecināt godīgumu un tiesiskumu, neizmantot varas dotās iespējas personīgas vai partijas labuma gūšanai.

Nodarbinātība, uzņēmējdarbība

SCP izveidos vismaz 15000 jaunas darba vietas un palielinās pilsētas nodokļu ieņēmumus:
- atbalstot jaunu uzņēmumu izveidi un konkurētspēju;
- veicinot investīcijas Rīgas Brīvostā, zinātnes un tehnoloģiju parkos, starptaustiski konkurētspējīgu preču un pakalpojumu izveidē un pilsētas infrastruktūrā
- iesaistot bezdarbniekus pilsētvides sakopošanā
- veicinot mazo uzņēmumu veidošanu.

Sociālie jautājumi

SCP rūpēsies par ikviena Rīgas iedzīvotāja sociālo aizsardzību:

- saglabājot sociālo palīdzību līdzšinējā apjomā arī pieaugošajam maznodrošināto iedzīvotāju skaitam;
- nodrošinot ar sociālo mājokli iedzīvotāju grupas, kurām tas nepieciešams, tik ilgi, cik nepieciešams, pērkot izsolēs dzīvokļus un īres tiesības par visizdevīgāko cenu;
- paplašinot drošas bērnu pieskatīšanas iespējas, pielāgojot bērnudārzu vajadzībām eksistējošas ēkas un atbalstot auklīšu dienesta izveidi.

Izglītība, kultūra, sports

SCP iesaistīs rīdziniekus kultūras veidošanā un baudīšanā, nodrošinot informācijas pieejamību, pagarinot bibliotēku u.c. kultūras, izglītības, sporta iestāžu darba laiku.

SCP radīs iespējas ikvienam rīdziniekam bez maksas vai par nelielu samaksu nodarboties ar sporta aktivitātēm.

SCP izveidos un atjaunos publiskos sporta laukumus ikvienā mikrorajonā, veicinot iedzīvotāju fiziskās aktivitātes.

SCP palielinās jauniešu atpūtas iespējas vasaras mēnešos, atbalstot dienas nometnes skolās un interešu izglītības centros.

SCP sekmēs profesionālās izglītības attīstību, veicinot pašvaldībai nepieciešamo pakalpojumu iegādi (pasākumu apkalpošana, remontdarbu veikšana u.c.) profesionālās izglītības iestādēs.

Cīņa ar korupciju

SCP būtiski uzlabos iekšējo kontroli korupcijas novēršanai RD struktūrvienībās.

SCP nodalīs lēmējvaru no izpildvaras, likvidējot departamentu tiešu pakļautību RD deputātu komitejām.

SCP iesaistīs pretkorupcijas darbā nevalstiskās organizācijas, KNAB un Valsts kontroli.

Drošība

SCP paaugstinās drošību ielās, realizējot "kalpot un aizsargāt" politiku, atbrīvojot pašvaldības policiju satiksmes regulēšanā un sīku CSNg formēšanā.

SCP uzlabos kārtību mikrorajonos, nodrošinot katram mikrorajonam savu iecirkņa inspektoru.

Satiksme

SCP samazinās rīdzinieku pārvietošanās izdevumus, paaugstinot transporta caurplūdes ātrumu, ieviešot pastāvīgo labo pagriezienu un atjaunojot dzelzceļa pārbrauktuves.

SCP nodrošinās ērtākas pārvietošanās iespējas, pāatrinot sabiedriskā transporta satiksmi, akcentējot sliežu transporta tīklu un ieviešot apmaksu pa zonām.

SCP veicinās ērtu pārvietošanos, ierīkojot drošas velotransporta stāvvietas un ieviešot stāvvietu atvieglojumus videi draudzīgu automašīnu ekspluatācijai.

Komunālie jautājumi

SCP nodrošinās taisnīgus rēķinus, īpašu uzmanību pievēršot apkures tarifu noteikšanas kārtībai.

SCP samazinās apkures izmaksas un radīs jaunas darba vietas, atbalstot ēku energoefektivitātes paaugstināšanas programmas, piesaistot valsts, pašvaldības un starptautisko finansējumu.

Pilsētas īpašums

SCP izmantos pilsētas īpašumu sabiedrības vajadzībām un uzņēmējdarbības veicināšanai, attīstot publisko - privāto partnerību.

SCP izveidos publisku, iedzīvotājiem brīvi pieejamu datu bāzi par pilsētas īpašumiem, to izmantošanas veidiem, nomniekiem, nomas maksu un termiņiem un brīvo telpu nomas maksas klasifikatoru.

Pārvalde
SCP sagādās līdzekļus maznodrošināto, izglītības un kultūras atbalstam, pārskatot lielo infrastruktūras objektu būvniecības lietderīgumu un steidzamību.

SCP uzlabos lēmumu kvalitāti, nodalot izpildvaru no lēmējvaras.

SCP iesaistīs rīdziniekus pilsētas attīstības vajadzību noskaidrošanā un realizācijā.

SCP nodrošinās Rīgas attīstību rīdzinieku interesēs un ietaupīs pilsētas budžeta līdzekļus, nodalot plānošanu no apsaimniekošanas un integrējot tās pilsētas mērogā.

SCP panāks līdzekļu ietaupījumu, izmantojot ārpakalpojumus un centralizējot Rīgas domes funkciju struktūras.

Par labām pārmaiņām!

27.04.2009 12:45:00