Zaļo un zemnieku savienība
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
VIENOTI JELGAVAI!Mēs iestājamies par attīstību un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu ar:
1. jaunu darba vietu radīšanu un ražošanas attīstību;
2. sociālās palīdzības programmu pilnveidošanu;
3. tālāku ielu un ceļu rekonstrukciju;
4. kvalitatīvu izglītību visa mūža garumā;
5. pilnveidotu pašvaldības komunālo pakalpojumu servisu;
6. Latvijas Lauksaimniecības universitātes pienesuma pilnvērtīgu integrāciju pilsētas dzīvē.


Uzņēmējdarbības attīstība

Izbūvējot pilsētas infrastruktūru, prioritāri izvirzīsim uzņēmējdarbības attīstību ar mērķi vismaz 5 jaunu ražošanas uzņēmumu ienākšanu.
Veicināsim LLU zinātniskā potenciāla izmantošanu un biznesa inkubatora attīstību jaunu uzņēmumu un jaunu produktu radīšanā.
Sniegsim uzņēmējiem konsultatīvi metodisko atbalstu.
Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru strādāsim pie subsidēto darba vietu izveides.
Atbalstīsim LLU absolventu iekļaušanos darba tirgū Jelgavā.


Sociālā atbalsta sistēma

Paplašināsim sociālo pabalstu saņēmēju loku, uzsvaru liekot uz ģimenēm ar bērniem, pensionāriem un cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, kā nozīmīgāko sociālā atbalsta veidu uzsverot komunālo un medicīnas pakalpojumu apmaksu.
Palielināsim sociālā atbalsta budžetu līdz 2 miljoniem latu.
Pilnveidosim sadarbību ar tradicionālajām reliģiskajām konfesijām, turpinot finansēt zupas virtuves un citas atbalsta programmas.
Finansēsim skolēnu darba vietas vasarā.


Apkārtējā vide

Renovēsim Sv. Trīsvienības baznīcas torni.
Modernizēsim Raiņa parku.
Attīrīsim Lielupes gultni no piesārņojuma.
Izveidosim promenādi gar Lielupes krastu.
Labiekārtosim Zemgales tehnoloģiskā parka teritoriju.
Izbūvēsim vismaz 10 bērnu rotaļu laukumus iekšpagalmos un 5 sporta spēļu laukumus.


Ielas

Katru gadu ielu rekonstrukcijā ieguldīsim ne mazāk kā 6 miljonus latu, īpaši akcentējot asfalta virskārtas atjaunošanas programmu.
Paplašināsim veloceliņu tīklu no 7 līdz 15 km.
Veltīsim atsevišķu programmu pilsētas ietvju un iekšpagalmu sakārtošanai.
Sakārtosim vecpilsētā J.Asara, Kr.Barona un Vecpilsētas ielas.


Iedzīvotāju līdzdalība pilsētas pārvaldē

Pilnveidosim nevalstisko organizāciju atbalsta sistēmu.
Atbalstīsim jauniešu un studentu līdzdalību sociālajā, politiskajā, ekonomiskajā un kultūras dzīvē.
Atbalstīsim uzņēmēju Konsultatīvās padomes darbu, iesaistot Jelgavas attīstībā.
Nodrošināsim jelgavniekiem bezmaksas informāciju ar laikraksta un interneta portālu starpniecību.


Izglītība

Nodrošināsim pirmsskolas izglītības iespējas pilsētas bērniem, paplašinot esošās iestādes.
Turpināsim pilnveidot interešu izglītību.
Atbalstīsim arodizglītības attīstību, orientējot skolēnus apgūt tautsaimniecībā pieprasītas profesijas.
Attīstīsim pieaugušo izglītības un pārkvalifikācijas iespējas.
Attīstīsim Jelgavu kā studentu galvaspilsētu.
Atbalstīsim izglītību, pētniecību, inovāciju.
Turpināsim uzlabot izglītības iestāžu materiāli tehnisko bāzi.


Komunālā saimniecība un pakalpojumi

Attīstīsim namu apsaimniekošanas sistēmu Jelgavā.
Atbalstīsim māju vecāko un dzīvokļu īpašnieku iniciatīvu namu apsaimniekošanā.
Veicināsim daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanu.
Turpināsim ielu apgaismojuma sakārtošanu, īpaši nomalēs esošajās ielās.
Izbūvēsim pilsētas ūdens atdzelžošanas staciju, uzlabojot ūdens kvalitāti.
Paplašināsim ūdensvada un kanalizācijas tīklu.


Kultūra un sports

Pilnveidosim pilsētas kultūras dzīvi, piedāvājot plašu nacionālā, vietējā un starptautiskā līmeņa māksliniecisko programmu pieejamību.
Turpināsim atbalstīt mākslinieciskās pašdarbības kolektīvus.
Šogad pabeigsim Zemgales Olimpiskā centra izbūvi.
Atbalstīsim jauniešu profesionālās sportiskās izaugsmes.
Palielināsim tautas sporta aktivitātes un to pieejamību katram iedzīvotājam.
Finansiāli atbalstīsim pilsētas sporta klubus un sporta spēļu komandas.


Drošība

Attīstīsim valsts un pašvaldības policiju vienotu darbu iedzīvotāju drošības nodrošināšanai.
Izveidosim civilās drošības centru.
Nodrošināsim pašvaldības policijas intensīvāku patrulēšanu ielās.
Uzlabosim satiksmes drošību.


Mēs, Zaļo un zemnieku savienības komanda, esam jelgavnieki! Mūs vieno pieredze un atbildība par savu pilsētu un vēlētājiem. Kopā ar Jums turpināsim risināt pilsētai būtiskus jautājumus.
Vienoti Jelgavai!

Zaļo un zemnieku savienība ir lielākais politiskais spēks Jelgavā!

14.04.2009 16:31:00