"Jaunais laiks"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
Partijas Jaunais Laiks darbības pamatprincipi ir godīgums, profesionalitāte un atklātība. Mūsu mērķis katrā pašvaldībā nodrošināt godīgu pārvaldi, vienlīdzīgu attieksmi pret visiem iedzīvotājiem. Mūsu prioritātes visā Latvijā un katrā pašvaldībā ir saimnieciskās attīstības veicināšana un iedzīvotāju labklājības līmeņa celšana, piesaistot investīcijas un palielinot pašvaldības budžeta ieņēmumus.
Nākotnes redzējums.
Jelgava - Zemgales izglītības, kultūras un uzņēmējdarbības centrs, kurā iedzīvotājiem ir nodrošināta sociāli aizsargāta un sakārtota vide.
Drošība un pilsētvide.
Jelgavas iedzīvotājs dzīvo drošā un sakārtotā vidē, kur ir plašas aktīvās atpūtas iespējas gan bērniem, gan pieaugušiem cilvēkiem.
Palielināsim iedzīvotāju drošibu pilsētas ielās turpinot ielu un to apgaismojuma sakārtošanas programmu.
Turpināsim izveidot bērnu rotaļu un sporta laukumus pilsētā.
Labiekārtosim iedzīvotāju atpūtas vietu Raiņa parkā.
Pelielināsim bērniem brīvā laika pavadīšanas iespējas ārpus skolas.
Pašvaldības pārvalde un budžets.
Jelgavas pilsētas domes darbības pamatā ir saimnieciskums, kurš vērsts uz iedzīvotāju servisa un dzīves līmeņa paaugstināšanu.
Nodrošināsim budžeta līdzekļu racionālu izlietošanu, par prioritātēm izvēloties sociālo drošību, izglītību un pilsētvides attīstību.
Pašvaldības darbā lēmumu pieņemšanas procesos iesaistīsim sabiedriskās organizācijas.
Palielināsim darba efektivitāti un profesionalitāti pašvaldības iestādē.
Izmantojot pašvaldībai pakļautās iestādes nodrošināsim jauniešiem darba iespējas vasaras mēnešos.
Tautsaimniecības attīstība.
Uzņēmējdarbībai labvēlēigas vides radīšana un investīciju piesaiste veicinās jaunu darba vietu rašanos un sekmēs pilsētas attīstību.
Radīsim jaunas darba vietas, atbalstot jaunu investoru ienākšanu pilsētas industriālajās teritorijās.
Sadarbībā ar profesionālajām un augstākajām mācību iestādēm veicināsim kvalificēta darbaspēka sagatavošanu pieprasītajās specialitātēs un tā pārkvalifikācijas iespējas.
Paplašinot biznesa inkubātora darbību un pieejamos pakalpojumus, turpināsim atbalstīt jaunos uzņēmējus, tiem uzsākot uzņēmējdarbību.
Uzlabosim tūrisma uzņēmējdarbību kā pilsētas attīstības virzienu.
Infrastruktūra un komunālā saimniecība.
Pilsētas iedzīvotājiem ir iespēja saņemt kvalitatīvus un visiem pieejamus komunālos pakalpojumus.
Līdz 2011. gadam uzlabosim dzeramā ūdens kvalitāti un paplašināsim ūdens un kanalizācijas tīklus, piesaistot ES struktūrfondu līdzekļus.
Turpināsim veikt energoefektivitātes projektu īstenošanas programmu daudzdzīvokļu mājās.
Turpināsim atbalstīt iekšpagalmu teritoriju labiekārtošanu, izmantojot pašvaldības un privātā kapitāla līdzfinansējuma modeli.
Turpināsim uzlabot ceļu, gājēju ietvju un veloceliņu infrastruktūru un pastiprināsim kontroli pār izpildīto darbu kvalitāti ceļu remontu darbos.
Sekmēsim izmaksu samazināšanu siltuma ražošanā, izmantojot koģenerācijas stacijas un lētāku kurināmā veidu, piemēram, biogāzi un biomasu.
Izmantosim atkritumu poligonu biogāzes elektrības ražošanai, palielinot budžeta ienākumus no tās pārdošanas.
Sociālā palīdzība un veselības aprūpe.
Jelgavniekiem ir iespējas saņemt kvalitatīvus un vajadzībām atbilstošus sociālos palapojumus kā arī pieejamu kvalitatīvu medicīnisko aprūpi nepieciešamajā apjomā.
Izmantojot ES struktūrfondus, sekmēsim iedzīvotāju ar īpašām vajadzībām iekļaušanos darba tirgū.
Caur biedrību un nodibinājumu atbalsta fondu turpināsim atbalstīt sabiedriski aktīvas biedrības sociālu projektu īstenošanā.
Veiksmi mūsdienu prasībām atbilstošu tehnoloģiju ieviešanu un vides labiekārtošanu veslības aprūpes iestādēs.
Turpināsim uzlabot Jelgavas skolu, interešu izglītības iestāžu un citu sabiedriskos objektu pieejamību bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.
Izglītība, kultūra un sports.
Jelgava ir Zemgales reģiona izglītības, kultūras un sporta centrs ar dažādām valsts mēroga aktivitātēm.
Turpināsim uzlabot pašvaldības mācību iestāžu materiāli tehnisko bāzi, veicinot izglītības kvalitātes paaugstināšanos, profesijas izvēli un apguvi
Turpināsim skolu un bērnudārzu energoefektivitātes projektu īstenošanu, samazinot siltuma zudumus un uzlabojot estētisko kvalitāti.
Palielināsim kultūras pasākumu iespējas, izmantojot Zemgale Olimpiskā centra infarstruktūru.
Uzlabosim tūrisma apskates vietas un to pieejamību.

16.04.2009 9:32:00