"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
SOCIĀLDEMOKRĀTI JELGAVAI

LSDSP ir par solidaritāti un sociālo taisnīgumu. Sociāldemokrāti aizstāv darba ņēmēju intereses. Sekmēsim arodbiedrību veidošanos pilsētas uzņēmumos un koplīgumu noslēgšanu. Atbalstīsim neaizsargātos mazos un vidējos uzņēmumus. Ģimenes ar bērniem nepaliks bez pajumtes.

Pašvaldība un sabiedrība.
Dome ? iedzīvotāju pārstāvniecības orgāns, kas kalpo visas sabiedrības interesēm.
Lai nodrošinātu sēžu atklātību, noturēsim tās ārpus darba laika. Pilsētai svarīgus lēmumus nodosim plašai sabiedrības apspriešanai.
Nodrošināsim budžeta naudas plūsmas caurspīdīgumu, regulāri sniedzot publiskus pārskatus par pašvaldības finansiāli saimniecisko darbību.
Iedzīvotāju pieņemšanas centrs sniegs informatīvas konsultācijas par pašvaldības darbu un pieņemtajiem lēmumiem. Pilnveidosim Jelgavas pilsētas tēla popularizēšanas sistēmu.
Stimulēsim jaunu darba vietu radīšanu ar īpašuma nodokļu atlaidēm atbalstot vidējo un mazo uzņēmumu darbību. Padarīsim efektīvāku bezdarbnieku pārkvalifikācijas procesu, analizējot darba tirgus stāvokli, un iesaistīsim bezdarbniekus algotos pagaidu darbos.

Pilsētas saimniecība.
Nodrošināsim kompetentu, stingru un pārskatāmu sabiedrisko kontroli komunālo pakalpojumu tarifu veidošanas procesam.
Jāpārtrauc siltumtīklu uzņēmuma monopolstāvoklis un, sekmējot alternatīvu siltumapgādes enerģijas iegūšanas veidus, jāveicina siltumtarifu samazināšana. Jāīsteno energoefektivitātes projekts dzīvojamās mājās.
Ieviesīsim mūsdienīgus sabiedriskā transporta mēnešbiļešu veidus ? piecām dienām, nedēļai, mēneša darba dienām un mēnesim ? ļaujot jelgavniekiem ietaupīt izdevumus sabiedriskā transporta pakalpojumiem.
Atbalstot dzīvokļu īpašnieku sabiedrību veidošanu, radīsim konkurenci dzīvojamā fonda apsaimniekošanā.
Turpināsim ielu un apgaismojuma labiekārtošanu ne tikai centrā, bet arī pilsētas nomalēs un iekšpagalmos. Sakārtosim bērnu rotaļu laukumus.
Atbalstīsim glābšanas, medicīniskās palīdzības un vides aizsardzības dienestu attīstību, lai jelgavniekiem būtu veselīga dzīves vide un garantēta palīdzība ārkārtas situācijās. Kopā ar Latvijas dzelzceļu un citām valsts institūcijām risināsim jautājumu par bīstamo kravu kontroles posteņa pārcelšanu uz mazāk apdzīvotu vietu un to transportēšanu caur Jelgavu bez pieturēšanas stacijā.

Izglītība, kultūra un brīvais laiks.
LSDSP ir par jelgavnieku vienotību, tāpēc strādāsim, lai pilsētnieki neatkarīgi no etniskās un reliģiskās piederības tiektos uz vieniem ideāliem ? uz plaukstošu, drošu, pārtikušu, kulturālu Jelgavu.
Panāksim, lai pirmskolas izglītība aptvertu iespējami lielāku bērnu skaitu, nodrošinot vienlīdzīgas tālākas izglītības iespējas.
Turpināsim kompensāciju izmaksu pilsētas skolēniem par sabiedriskā transporta izmantošanu.
Attīstīsim drošības sistēmu izveidi pilsētas izglītības iestādēs bērnu drošības uzlabošanai.
Atbalstīsim nevalstiskās organizācijas, kas nodarbojas ar interešu izglītību, bērnu tiesību aizsardzību un sociālā riska grupu bērniem un jauniešiem.
Atbalstīsim mākslinieciskās pašdarbības kolektīvus, sporta un interešu klubus, kas ir alternatīva narkomānijai un noziedzībai jauniešu vidū.

Sociālā un veselības aizsardzība.
Attīstīsim pieaugušo izglītības un pārkvalifikācijas iespējas Jelgavas pilsētā.
Racionāli izlietojot pilsētas sociālā budžeta līdzekļus, nodrošināsim atlaides pensionāriem un mazturīgajiem jelgavniekiem pilsētas sabiedriskajā transportā, medicīnas pakalpojumiem un medikamentiem, kompensāciju izmaksas par komunālajiem pakalpojumiem.
Ieviesīsim vienreizēju bērna piedzimšanas pabalstu.
Sadarbībā ar sabiedriskām organizācijām, sekmēsim cilvēku ar īpašām vajadzībām integrāciju sabiedrībā.
Nepieļausim mazturīgo iedzīvotāju izlikšanu no dzīvokļiem bez citas dzīvojamās platības ierādīšanas.
Sekmēsim un pilnveidosim visu valsts un pašvaldības likumsargājošo iestāžu darbu un savstarpējo sadarbību, lai panāktu iedzīvotāju drošību ielās un sabiedriskajās vietās.

Balso par LSDSP ? kopā mums izdosies

10.04.2009 13:26:00