"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
Drošību un stabilitāti ikvienam jelgavniekam


PILSĒTAS PĀRVALDE

Veiksim pilsētā izveidoto pašvaldības iestāžu un aģentūru funkciju auditu, izvērtējot to pamatuzdevumus, novēršot darbības funkciju dublēšanos, tādējādi minimizējot izmaksas. Iesaistīsim sabiedrību šo pašvaldību uzņēmumu darbības lietderības izvērtēšanā.;
Nodrošināsim informācijas atklātību par Jelgavas domes lēmumu projektiem, it īpaši, par tiem, kuri finansiāli skars pilsētas iedzīvotājus jau pārredzamā nākotnē.
Analizēsim pilsētas kredītportfeli, izvērtējot iespēju optimizēt tā ietekmi uz budžetu.

SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA

Pārskatīsim pašvaldības policijas funkciju prioritātes, par svarīgāko uzskatot sabiedrisko kārtību un drošību. Uzlikto soda kvīšu īpatsvars un iekasēto naudas sodu kopsumma nevar būt pašvaldības policijas darba novērtējums.;
Nodrošināsim efektīvus sabiedriskās kārtības un drošības pasākumus, izstrādājot preventīvu pasākumu programmu.;
Ikvienam garantēsim palīdzību ārkārtas situācijās.

UZŅĒMĒJDARBĪBA - pilsētas attīstības stūrakmens

Analizējot situāciju darba tirgū, izveidosim pilsētas attīstības prioritāros virzienus, tādejādi nodrošinot efektīvu darbspējīgo iedzīvotāju pārkvalifikācijas procesu.
Nodrošināsim naudas līdzekļu racionālu izmantošanu ar pašvaldību saistītu projektu īstenošanā, īpaši ?neizceļot? un ?nebremzējot? nevienu no uzņēmēju organizācijām,
Sniegsim īpašuma nodokļu atvieglojumus maziem un vidējiem uzņēmumiem tautsaimniecības nozarēs, kuras ir svarīgas pilsētai;
Veicināsim sadarbību starp uzņēmējiem un Latvijas Lauksaimniecības Universitātes mācībspēkiem un zinātniekiem, atbalstīsim jaunu uz galaproduktu ar augstu pievienoto vērtību ražotņu attīstību.

PILSĒTAS SAIMNIECĪBA

Nodrošināsim kvalitatīvus komunālos pakalpojumus un siltumapgādi, neierobežojot alternatīvās apkures projektu ieviešanu jaunajos projektos;
Veicināsim pilsētas dzīvojamā fonda energoefektivitātes paaugstināšanu.
Līdzfinansēsim pašvaldības ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projektus, kas būs reāls pašvaldības nākotnes ieguldījums sociālajā sfērā;
Samazināsim pašvaldības uzņēmuma ?Jelgavas autobusu parks? administrēšanas izdevumu daļu, optimizējot pilsētas satiksmes kustības intensitāti un maršrutus, tādejādi atvieglojot pašvaldības dotāciju slogu.VESELĪBA UN SOCIĀLĀ DROŠĪBA

Caurskatīsim Jelgavas pašvaldības saistošos noteikumus par maznodrošināto ģimeņu statusa noteikšanu;
Pārskatīsim un paplašināsim sociālā riska ģimenēm pieejamo pakalpojumu apjomu;
Novirzīsim līdzekļus no projektiem ar neskaidrām vīzijām uz finansējuma palielināšanu sociālajiem pabalstiem, ņemot vērā maznodrošināto, bezdarbnieku un pensionāru īpatsvara pieaugumu;
Attīstīsim sociālo dzīvokļu fondu pilsētā;
Paplašināsim veselības pakalpojumu kompensāciju apjomu maznodrošinātajiem;
Turpināsim pilnveidot sabiedrisko telpu pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

IZGLĪTĪBA UN ATPŪTA

Atbalstīsim un veicināsim pārkvalifikācijas un mūžizglītības iespējas ikvienam pilsētas iedzīvotājam atbilstoši pilsētas attīstības prioritātēm;
Sadarbosimies ar visām sabiedriskām organizācijām, kuras iedzīvina interešu izglītību un akcentējas uz socialā riska grupas jauniešiem;
Atbalstīsim māksliniecisko pašdarbības kolektīvu un sporta klubu darbību, nodrošinot garīgās un fiziskās kultūras attīstību, veselīga dzīves veida veicināšanu un pilsētas tēla stiprināšanu.

20.04.2009 6:30:00