"Pilsoniskā savienība"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
Programas saturs

MŪSU PAMATVĒRTĪBAS
 Mūsu politiskās pamatvērtības ir demokrātija, nacionāla valsts, darbīgs pilsoniskums, ilgtspējīga un līdzsvarota attīstība.
 Mēs esam par spēcīgu Latviju vienotā Eiropā, par nacionālo pašapziņu un lepnumu par savu valsti.
 Mēs esam par godprātīgu politiku ? varas atbildīgumu vēlētāju priekšā, atklātu un skaidri pamatotu politisko lēmumu pieņemšanu.
 Mēs esam par efektīvu pārvaldību - caurredzamību, pilsoņu aktīvu iesaistīšanu, tiesiskumu, kompetenci un atsaucību.
 Mēs esam atvērti sadarbībai ar citiem politiskajiem spēkiem, kuru mērķi un darbība nav pretrunā ar mūsu pamatvērtībām.
MŪSU DEPUTĀTI EIROPAS PARLAMENTĀ ? Inese Vaidere un Ģirts Valdis Kristovskis.
MŪSU DEPUTĀTI 9. SAEIMĀ - Sandra Kalniete, Anna Seile, Ilma Čepāne, Ina Druviete, Janīna Kursīte-Pakule, Gunārs Laicāns, Kārlis Šadurskis.

Darbojoties Jelgavas domē, mēs izmantosim mūsu Saeimas un EP deputātu pieredzi un atbalstu, palielināsim informācijas pieejamību iedzīvotājiem par pašvaldības darbību, pilnveidosim savstarpējas informācijas apmaiņu.

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA UN APRŪPE
 Saglabāsim sociālo izdevumu daļu pašvaldības budžetā, lai nodrošinātu pabalstus maznodrošinātajām sociālajām grupām;
 Palielināsim sabiedrisko darbu apjomu pieaugošā bezdarba periodā, radot jaunas subsidētās darba vietas;
 turpināsim attīstīt projektus, lai integrētu sabiedrībā cilvēkus ar īpašām vajadzībām.

IZGLĪTĪBA
 Piesaistīsim nepieciešamos līdzekļus izglītības iestādēm, lai veidotos kvalitatīva mācību vide, konkurētspējīgas izglītības iegūšanai;
 Pakāpeniski turpināsim nodrošināt skolas, pašvaldību bibliotēkas un skolotājus ar mūsdienīgu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju.
 Veidosim jaunas un atbalstīsim esošās sabiedriskās organizācijas, lai veidotu visaptverošu kustību bērnu un jauniešu drošības uzlabošanai.

PILSĒTSAIMNIECĪBA
 Turpināsim pilsētas ielu un pagalmu sakārtošanu, veloceliņu tīkla tālāku attīstību, pieprasot augstāku atbildību no komunālo pakalpojumu sniedzējiem darbu kvalitātes jautājumos;
 Sakārtosim Jelgavas autoostu atbilstoši pilsētas attīstības plāniem un ierīkosim automašīnu novietnes pie dzelzceļa stacijām;
 Atbalstīsim pilsētas mikrorajonu iedzīvotāju sabiedrisko forumu izveidi, kas sadarbībā ar pašvaldību nodrošinās dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu, kā arī veiksim pašvaldības ēku energoauditu un ēku siltināšanu.

UZŅĒMĒJDARBĪBA
 Atbalstīsim uzņēmējdarbību, tai skaitā mazo un ģimenes uzņēmumu veidošanos, kā rezultātā palielināsies darbavietu skaits un iedzīvotāju ienākumi;
 Aktīvi atbalstīsim nozares, kuras vērstas uz energoresursu taupību un atjaunojamo dabas resursu izmantošanu, iesaistīsim iedzīvotājus programmās par daudzdzīvokļu māju siltuma noturības uzlabošanu.

VIDE UN EKOLOĢIJA
 Nodrošināsim mūsdienīgu pilsētas vides pārvaldību un ilgtspējīgu pilsētas vides attīstību, veidojot Jelgavu kā Zemgales sakoptāko pilsētu;
 Izveidosim atpūtas un tūrisma centru Lielupes labajā krastā, veicinot iedzīvotāju kvalitatīvu atpūtu sakārtotā vidē.
 Izveidosim koordināciju centru, kas nodrošinās operatīvu informāciju iedzīvotājiem par vides piesārņojuma gadījumiem.

KULTŪRA
 Piesaistīsim līdzekļus Jelgavas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai, kas ietver pilsētbūvniecības, arhitektūras, mākslas un vēstures pieminekļus, kopā veidojot Jelgavas vēsturisko vidi;
 Turpināsim attīstīt bērnu un jauniešu interešu pulciņus, skates un koncertus, lai tajos ņemtu dalību maksimāli liels mūsu pilsētas gados jaunāko iedzīvotāju skaits.

SPORTS
 Sekmēsim pilsētas mācību iestāžu sporta zāļu un sporta laukumu rekonstrukciju, ārpusstundu sporta nodarbību organizēšanu skolās;
 Atbalstīsim masu sporta pasākumus pilsētā, lai tajos ir iespēja un vēlme iesaistīties katram Jelgavas iedzīvotājam.

21.04.2009 17:46:00