Partija "LPP/LC"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
LPP/LC PROGRAMMA JELGAVĀ
2009. gada 6. jūnija pašvaldību vēlēšanām

Jelgavā ir mūsu saknes - ģimene, mājas un darbs!

Mēs aicinām vienoties par demokrātisku un atvērtu politiku pilsētā, ar mērķi atbalstīt ikvienu ģimeni, saglabāt esošās un radīt jaunas darbavietas, padarot Jelgavu par drošu, sakārtotu un skaistu pilsētu!

DARBS

? Atjaunosim Jelgavu kā mašīnbūves un metālapstrādes centru Latvijā un Baltijā.
? Attīstīsim industriālos parkus, piesaistot ES struktūrfondu finansējumu, ārvalstu investīcijas un Pašvaldības finansējumu infrastruktūras izveidošanā, radot jaunas darba vietas.
? Sadarbosimies ar LLU un Jelgavas profesionālās izglītības iestādēm.
? Izveidosim ?Ārlietu Ministra? posteni, lai atbalstītu Jelgavas uzņēmēju intereses Latvijā un ārzemēs.
? Samazināsim īpašuma nodokli uzņēmumiem, kas nodarbina vietējos iedzīvotājus.
? Attīstīsim Uzņēmējdarbības atbalsta centru, atbalstot Jelgavas uzņēmēju intereses Latvijā un ārzemēs.
? Nodarbināsim jauniešus vasarā pilsētas labiekārtošanā .

DROŠĪBA

? Nodrošināsim ciešu sadarbību starp Pašvaldības un Valsts policiju, privātajām apsardzes struktūrām un Zemessardzi.
? Palielināsim policijas iecirkņa inspektora pieejamību.
? Izgaismosim gājēju pārejas un parkus.

SOCIĀLAIS DARBS

? Nodrošināsim veselības apdrošināšanu pensionāriem ar ienākumiem zem iztikas minimuma.
? Nodrošināsim vienreizēju pabalstu katram jaundzimušajam jelgavniekam 100,- LVL apmērā.
? Izveidosim Auklīšu dienestu Jelgavā.
? Sadarbojoties Pašvaldībai un NVO, nodrošināsim mājas aprūpi vai vietu sociālās aprūpes centros pensionāriem, kuri nevar parūpēties par sevi.
IZGLĪTĪBA

? Nodrošināsim principu ?Nauda seko bērnam? visos bērna attīstības posmos.
? Veicināsim demokrātisku skolēnu pašpārvalžu veidošanos Jelgavas skolās.
? Piesaistīsim pazīstamus speciālistus vecāko klašu skolēnu izglītošanai.
? Nodrošināsim karjeras konsultantu katrā skolā un organizēsim ikgadējās Karjeras nedēļas.

KULTŪRA

? Uzbūvēsim Jaunatnes kultūras un mākslas centru.
? Atbalstīsim kinoteātra atjaunošanu.
? Iesaistīsim sabiedriskajā un kultūras dzīvē sabiedrībā populārus jelgavniekus.
? Organizēsim ikgadēju Mūzikas festivālu .
SADARBĪBA AR NEVALSTISKAJĀM UN RELIĢISKAJĀM ORGANIZĀCIJĀM

? Iesaistīsim NVO Pašvaldības komisijās, darba grupās, izmantojot viņu pieredzi.
? Veidosim ciešāku sadarbību starp Pašvaldību un kristīgajām konfesijām.
? Nodrošināsim pastāvīgu Zupas virtuves darbību Jelgavā.
? Atbalstīsim vasaras nometnes un pasākumus ģimenēm, stiprinot ģimeniskās vērtības.

PAŠPĀRVALDE UN INTEGRĀCIJA

? Izveidosim bezmaksas informācijas tālruni iedzīvotājiem .
? Nodrošināsim pašvaldības institūciju pieejamību apmeklētājiem.
? Nodrošināsim informācijas pieejamību par pilsētas uzņēmumiem, vēsturiskiem, tūrisma objektiem, izklaides vietām.
? Nodrošināsim mājokļu siltināšanas programmas izpildi.

VESELĪBA UN SPORTS

? Atbalstīsim veselības veicināšanas paradumu popularizēšanu iedzīvotājiem.
? Nodrošināsim jauno veselības aprūpes speciālistu piesaisti.
? Atbalstīsim sporta nodarbības visos līmeņos.
? Izveidosim parkos skriešanas celiņus un velosipēdu stāvvietas pilsētā.
? Izveidosim Pasta salā peldvietu un aktīvās atpūtas zonu.
? Atjaunosim sporta un atpūtas laukumus iekšpagalmos.
? Finansiāli atbalstīsim daudzbērnu ģimeņu līdzdalību sporta, kultūras un
interešu pulciņos.
? Sadalot finansējumu sportam, par prioritāti ieviesīsim tā popularitāti jelgavnieku vidū,
sportiskos sasniegumus un vēsturiskās tradīcijas.

PILSĒTATTĪSTĪBA

? Izstrādājot pilsētas ilgtermiņa attīstības plānu, piesaistīsim atzītus Latvijas un ārzemju speciālistus.
? Četru gadu laikā atjaunosim centrālo pilsētas ielu segumu un noasfaltēsim ielas lielākajos privātmāju rajonos.
? Sakārtosim mikrorajonu iekšpagalmus, noasfaltējot brauktuves, ierīkojot autostāvvietas un atpūtas
zonas.
? Nodrošināsim cilvēkiem ar kustību traucējumiem iekļūšanu sabiedriskās ēkās.
? Saglabāsim Jelgavas vēsturisko arhitektūru, sadarbojoties pašvaldībai un privātīpašniekiem.
? Samazināsim siltuma un atkritumu tarifus.
? Atjaunosim publiskās pirtis un WC.
? Atbalstīsim Dievnamus kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā.
? Atjaunosim lidostas darbību mazajai aviācijai un kravu pārvadājumiem.
? Organizēsim arhitektu un mākslinieku plenērus, kuru izstrādātie interaktīvie vides objekti kļūs par
Jelgavas atpazīstamības simboliem.
? Sakārtosim dabas liegumu Lielupes palieņu pļavās.
? Izveidosim Jelgavas tirgu kā Zemgales zemnieku produkcijas realizācijas centru!

16.04.2009 14:52:00