"Tautas partija"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
TP deputātu kandidātu darbības programma
Jelgavas domes vēlēšanām

Pašreizējās domes darbības laikā ar mūsu deputātu atbalstu Jelgavā panākta ekonomiskā augšupeja, tā no depresīvas pilsētas kļuvusi par pilsētu, kas attīstās. Tika atvērtas jaunas ražotnes, samazinājās bezdarbs, palielinājās algas, pensijas un sociālais budžets.
Mēs, Jelgavas pilsētas Tautas partijas deputātu kandidāti, saglabāsim un turpināsim iesāktās labās lietas un sekmēsim pilsētas tālāko attīstību. Mūsu galvenās prioritātes ir uzņēmējdarbības veicināšana un jaunu darba vietu radīšana, sociālā palīdzība iedzīvotājiem, izglītība, kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšana. Rūpēsimies, lai ikviens justos droši savā pilsētā.

Uzņēmējdarbības veicināšana un jaunu darba vietu radīšana
? Veidosim fondu inovatīvu projektu atbalstam.
? Piešķirsim nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, veicinot uzņēmumu konkurētspēju.
? Sadarbosimies ar Latvijas Lauksaimniecības Universitāti, veicinot Jelgavas virzību uz augsto tehnoloģiju un inovāciju attīstību.
? Sadarbosimies ar uzņēmējiem, nepieciešamos speciālistus apmācot Pieaugušo izglītības centrā un Amatu vidusskolā.
? Atbalstīsim privātās un publiskās partnerības ( PPP )projektus.
? Līdz minimumam samazināsim birokrātiskos šķēršļus un paātrināsim dokumentu apriti pašvaldības iestādēs.

Sociālā aizsardzība
? Pēc objektīviem un caurspīdīgiem principiem izsniegsim sociālos pabalstus krīzē nonākušām ģimenēm, pensionāriem un invalīdiem.
? Bērniem piešķirsim brīvpusdienas skolā, bērnudārzā un apmaksāsim mācību līdzekļu iegādi.
? Nepieļausim trūcīgo iedzīvotāju izlikšanu no dzīvokļiem bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas.
? Garantēsim atvieglojumus medicīniskajā aprūpē.
? Piešķirsim atlaides sabiedriskajā transportā
? Sekmēsim invalīdu iekļaušanos sabiedrībā

Izglītība
? Nodrošināsim materiālo bāzi visās izglītības iestādēs.
? Piešķirsim finansējumu izglītības iestāžu remontiem.
? Pabeigsim 4. vidusskolas piebūvi.
? Īpašu vērību pievērsīsim eksakto priekšmetu apguvei vidējās mācību iestādēs.
? Garantēsim pirmsskolas izglītības pakalpojumu pieejamību un veidosim alternatīvas pirmsskolas izglītības veidus.
? Atbalstīsim jauna bērnudārza būvniecību pilsētā.
? Attīstīsim profesionālās izglītības iestādes, uzlabojot to materiāli tehnisko bāzi un nodrošinot tās ar kvalificētiem pasniedzējiem.
? Veicināsim tālākizglītības un pārkvalifikācijas programmas darbaspējīgiem jelgavniekiem.
? Piedāvāsim daudzveidīgas iespējas iedzīvotāju mūžizglītībai un integrācijai.
? Atbalstīsim nevalstiskās organizācijas, kas nodarbojas ar interešu izglītību, bērnu aizsardzību un sociālā riska bērniem un jauniešiem.

Kultūra, sports
? Nodrošināsim kultūras mantojuma, tradīciju, amatierkolektīvu un kultūras iestāžu attīstību un to pieejamību sabiedrībai.
? Turpināsim pilsētas kultūras nama renovāciju, Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja apkārtnes labiekārtošanu.
? Atbalstīsim sporta klubu darbību pilsētā un veicināsim sporta būvju apsaimniekošanu.
? Pabeigsim Zemgales olimpiskā centra būvniecību, kas ienesīs būtiskas pārmaiņas ne tikai pilsētas sporta, bet arī kultūras dzīvē.

Pakalpojumi iedzīvotājiem, infrastruktūra
? Labiekārtosim un apgaismosim ielas ne tikai pilsētas centrā, bet arī nomalēs, tajā skaitā dzīvojamo namu iekšpagalmos.
? Rekonstruēsim Lielo ielu, Dobeles šoseju, izbūvēsim Ganību ielu.
? Izmantojot ES naudu, sakārtosim Lielupes krastu un attīstīsim Biznesa parku Krasta ielas teritorijā.
? Realizēsim ūdens kvalitātes uzlabošanas projektu, lai jelgavnieki beidzot saņemtu tīru dzeramo ūdeni.
? Turpināsim vecā dzīvojamā fonda māju renovāciju un ēku siltināšanu, piesaistot ES struktūrfondu līdzekļus.
? Veicināsim māju apsaimniekošanas sabiedrību attīstību, lai nodrošinātu veselīgu konkurenci Nekustamā īpašuma pārvaldei.
? Uzbūvēsim jaunu autoostu.
? Pabeigsim Sv. Trīsvienības baznīcas torņa atjaunošanu.
? Turpināsim bērnu rotaļu un atpūtas laukumu iekārtošanu pilsētā.
? Bijušā Jelgavas cietuma teritorijā izveidosim ģimenes atpūtas pilsētiņu.

Svarīgākos jautājumus apspriedīsim publiski, uzklausot visu jelgavnieku viedokli.
Veidosim atklātu dialogu ar sabiedriskajām organizācijām.
Nodrošināsim naudas plūsmas un resursu caurspīdīgumu, regulāri sniedzot pārskatu par pašvaldības darbību.

Mūsu komanda arī turpmāk darīs visu, lai mobilizētu vienotam darbam visus konstruktīvos spēkus un nodrošinātu stabilu un ilgtspējīgu Jelgavas attīstību.

Mēs strādāsim Jelgavai kopā ar jums !

14.04.2009 13:11:00