"PCTVL - Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
«Vienādi nodokļi ? vienlīdzīgas tiesības un iespējas»
«Par sociālo taisnīgumu un nacionālās kultūras autonomiju»
«Sociālā aizstāvība, līdztiesība izglītībā un kultūrā»

PCTVL piedāvā vēlētājiem atbalstīt programmu, kas vērsta uz krīzes parādību pārvarēšanu reģionu attīstībā.

Dzīvokļu komunālajā un vides sfērā:
- nekustamo īpašumu pārvaldē izveidot daudzdzīvokļu namu iedzīvotāju rajonu padomes ar mērķi kontrolēt lēmumus, kas tiek pieņemti;
- izveidot pašvaldības aģentūru, kas sniegtu iedzīvotājiem palīdzību dzīvojamo namu pārvalžu biedrību organizēšanā;
- pašvaldības dzīvojamo namu būvniecība;
- gada laikā novērst ūdens zudumus pilsētas ūdensvada tīklā;
- ar pašvaldības līdzfinansējumu renovēt un siltināt municipālos mājokļus paneļu un ķieģeļu daudzdzīvokļu namos;
- triju gadu laikā nomainīt pilsētas galveno autoceļu segumu un noasfaltēt mazsvarīgākus ceļus ar grunts segumu;
? izveidot rotaļu laukumus bērniem un jaunas atpūtas vietas pieaugušajiem.

Izglītības sfērā:
? atjaunot vecos un būvēt jaunus bērnudārzus, organizēt grupas ar apmācību krievu valodā bērnu centros un bērnudārzos;
- pamatskolās izveidot pagarinātās dienas grupas nesekmības pārvarēšanai;
- diferencēt bilingvālo apmācību, ņemot vērā vecāku viedokļus un audzēkņu iespējas;
- dzimtās kultūras kursu un pasākumu skolās prioritārais atbalsts;
? uz konkursa pamata izveidot krievu ģimnāziju;
? nodrošināt skolas ar mācību grāmatu dubultkomplektiem, ar daiļliteratūru un tehniskiem līdzekļiem sekmīgai mācību programmu apguvei;
? pedagogiem kompensēt izdevumus par kursiem, palielināt piemaksas par darba kvalitāti;
- organizēt bezmaksas kursus krievu valodā bezdarbnieku profesionālajai apmācīšanai;
- mācot latviešu valodu mazākumtautību skolās, nodrošināt klašu sadalīšanu apakšgrupās.

Kultūras un sporta sfērā:
? proporcionāli iedzīvotāju sastāvam finansēt skolu un nacionālo biedrību kultūras programmas;
? finansiāli atbalstīt sabiedrisko organizāciju projektus, kas vērsti uz sadarbību starp kultūrām, narkomānijas, alkoholisma un pusaudžu noziedzības profilaksi;
? no budžeta līdzekļiem finansēt Antihitleriskās koalīcijas dalībnieku brāļu kapu sakopšanu;
? sporta programmu vidū dot priekšroku spēļu sporta veidu finansēšanai.

Integrācijas un sociālās aizstāvības sfērā:
? uz pašvaldības rēķina izveidot pastāvīgus valsts valodas apguves kursus un kursus, kas palīdzētu naturalizēties nepilsoņiem;
? uz pašvaldības rēķina nodrošināt juridisko palīdzību un palielināt finanšu palīdzību maznodrošinātajiem;
? pašvaldībai būtu jāpieņem iedzīvotāju dispanserizācijas programma;
? jāpalielina atvieglojumi un kompensācijas maznodrošinātajiem, invalīdiem un Antihitleriskās koalīcijas veterāniem;
- jāsniedz informatīvā un menedžmenta palīdzība mazās un vidējās uzņēmējdarbības organizēšanā, ņemot vērā ekonomiskās krīzes apstākļus.

20.04.2009 13:13:00