Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
Pašvaldības pārvaldei jābūt vienkāršai, elastīgai un efektīvai, kā arī racionāli jāsadala pašvaldības budžets.
Mēs esam par to, lai cilvēks būtu paēdis, siltumā un drošībā. Ir jāatbalsta tie, kas var, un jāpalīdz tiem, kas nevar.

KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA
Liberalizēsim siltumenerģijas tirgu. Piesaistīsim ES fondu līdzekļus un rīkosim konkursus koģenerāciju staciju izbūvei, šādi veicinot siltumenerģijas pakalpojuma izmaksu samazināšanu. Atbalstīsim vietējos kurināmā ražotājus.
Izstrādāsim pašvaldības uzņēmumam Jelgavas NĪP jaunu darbības koncepciju. Paplašināsim mājas vecāko pilnvaras un atbildību, kā arī dzīvokļu īpašnieku pilnvaras izvēlēties apsaimniekošanas standartus savai mājai.
Izveidosim pašvaldības programmu dzīvojamā fonda attīstībai.
Veicināsim ēku renovācijas darbus un energotaupīšanas pasākumus.
Nodrošināsim brīvas konkurences iespējas atkritumu apsaimniekošanas jomā, piesaistot vismaz vēl vienu atkritumu operatoru, panākot pakalpojumu tarifu samazināšanu.

LABKLĀJĪBA UN VESELĪBA
Mūsu prioritāte ? sociālais budžets.
Nodrošināsim maznodrošināto, trūcīgo, pensionāru, daudzbērnu ģimeņu, cilvēku ar īpašām vajadzībām un pārējo sociālā riska grupu aizsardzību.
Sociālajam pabalstam jābūt proporcionālam cilvēka ienākumiem.
Atbalstīsim cilvēkus ar īpašām vajadzībām, radot viņiem piemērotu apkārtējo vidi.
Nodrošināsim veselības budžeta mērķtiecīgu un racionālu izlietošanu.

PAŠVALDĪBA UN IEDZĪVOTĀJI
Rīkosim sabiedriskās apspriešanas, lai uzzinātu sabiedrības viedokli, pieņemot pilsētai svarīgus lēmumus.
Veicināsim pašvaldības sadarbību ar pilsētas sabiedriskajām organizācijām.

UZŅĒMĒJDARBĪBA
Nodrošināsim godīgas konkurences iespējas pašvaldību iepirkumos un konkursos.
Atbalstīsim vietējos uzņēmējus ražošanas attīstībā, veicinot jaunu darba vietu radīšanu. Palīdzēsim Jelgavas pilsētas uzņēmumiem nodibināt sakarus ar stratēģiskiem partneriem.
Atbalstīsim Jelgavas tirgu un zemnieku produkcijas tirgotavas.

IZGLĪTĪBA
Veicināsim pedagogu atbildību bērnu sekmju un uzvedības uzlabošanā.
Atvēlēsim īpašu sadaļu pašvaldības budžetā izglītības darbinieku atbalstam.
Veicināsim fundamentālās un lietišķās zinātnes attīstību Jelgavā.
Palielināsim pirmsskolas izglītības iestāžu skaitu, izmantojot pašvaldības un privātā kapitāla sadarbības modeli.
Atbalstīsim bērnu interešu izglītību.


PILSĒTAS LABIEKĀRTOŠANA
Atbalstīsim dzīvojamo namu pagalmu pārplānošanu un rekonstruēšanu, pielāgojot tos iedzīvotāju vajadzībām.
Sakārtosim ielu ietves un ceļu segumus, kontrolējot materiālu un darbu kvalitāti.
Organizēsim transportlīdzekļu kustības problēmu risināšanu.
Uzlabosim apgaismojumu pilsētas ielās un pagalmos.
Sakopsim jau esošās un izveidosim jaunas pilsētas sabiedriskās atpūtas vietas, piesaistot šim darbam bezdarbniekus.

KULTŪRA, SPORTS, TŪRISMS, VIDE
Atbalstīsim nacionālo kultūras biedrību sadarbību, veicinot sabiedrisko saskaņu Jelgavā.
Dažādosim kultūras pasākumu piedāvājumu Jelgavā.
Veicināsim jauniešu interešu klubu izveidi.
Atbalstīsim esošās sporta skolas un klubus, lai nodrošinātu sporta nodarbības bērniem un jauniešiem, kā arī veicinātu Jelgavas iedzīvotāju veselīgu dzīves veidu.
Atbalstīsim tūrismam labvēlīgas vides veidošanu.
Attīstīsim pludmali Lielupes krastā atpūtas mērķiem.
Veicināsim dzīvnieku aizsardzību.


Mēs esam gatavi sadarboties ar visiem, kuri vēlas, lai Jelgava attīstītos kā rūpniecības, tūrisma, izglītības un kultūras centrs, kurš atvērts sadarbībai gan ar Rietumiem, gan ar Austrumiem.

26.04.2009 11:32:00