"Jaunais laiks"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
Partijas Jaunais laiks darbības pamatprincipi ir godīgums, profesionalitāte un atklātība. Mūsu prioritātes ir saimnieciskās attīstības veicināšana un iedzīvotāju labklājības līmeņa celšana.
Pašvaldības pārvalde - Katru budžeta gadu noteiksim finanšu līdzekļu izdevumu prioritātes. Šobrīd atbalstam ? pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu Eiropas Savienības struktūrfondu, valsts mērķdotāciju apguvei; sociālās palīdzības nodrošināšanu sociālajām riska grupām- dzīves līmeņa saglabāšanai. Turpināsim darbu pie pašvaldības pārvaldes un iestāžu finanšu izdevumu daļas, amatpersonu un darbinieku skaita optimizēšanas. Nodrošināsim pašvaldības amatpersonu atbildību par uzticēto pienākumu izpildi. Turpināsim aktualizēt un pilnveidot pašvaldības kvalitātes vadības sistēmu, nodrošināsim darba atklātību un informācijas apriti ar iedzīvotājiem, izmantojot pašvaldības mājas lapu, informatīvo izdevumu ?Jēkabpils Vēstis?, u.c. masu mēdijus.
Tautsaimniecība, pilsētvide, transports un komunālā saimniecība - Atbalstīsim mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstību Jēkabpils pilsētā, kas veicinās jaunu darba vietu rašanos un bezdarba samazināšanos. Pilsētas attīstībai turpināsim piesaistīt dažādu fondu, valsts mērķdotāciju, privātās partnerības finanšu instrumentus. Uzņēmējdarbības un ražošanas attīstībai un investoru piesaistei ieguldīsim līdzekļus pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu inženiertehnisko komunikāciju izveidei. Aktivizēsim darbu pilsētas labiekārtošanā, turpināsim: pilsētas ielu apgaismojuma rekonstrukciju un jaunu apgaismojuma līniju būvniecību; parku, skvēru, ielu un ietvju sakārtošanu.
Līdz 2010.gada beigām iesāksim un pabeigsim tādus projektus, kā Jēkabpils Vecpilsētas laukuma rekonstrukcija, satiksmes drošības uzlabošana pie Jēkabpils centrālās slimnīcas, Krustpils (Ādamsona) saliņas estrādes un tilta rekonstrukcija, Jēkabpils pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība Jēkabpilī, dabaszinātņu kabinetu uzlabošana Jēkabpils 2. un 3.vidusskolās, Rīgas, Madonas un Varoņu ielas rekonstrukcija Jēkabpilī. Pabeigsim kapličas būvniecību Jēkabpils pilsētas kapos. Turpināsim iekškvartālu ielu rekonstrukciju. Sadarbosimies ar Iekšlietu un Tieslietu ministrijām par jaunu administratīvo ēku būvniecību Jēkabpils pilsētā.
Veicināsim un atbalstīsim tādu projektu īstenošanu, kas siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus. Turpināsim piesaistīt finanšu līdzekļus energoefektivitātes projektu īstenošanai pašvaldības īpašumā esošajās sabiedriskajās ēkās un izstrādāsim noteikumus pašvaldības līdzfinansējumam šo projektu īstenošanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, neatkarīgi no īpašuma formas. Veicināsim Jēkabpils pilsētas pašvaldības teritorijā ?Zaļo tirdziņu? vietu veidošanu.
Sabiedriskā kārtība un drošība - Izveidosim pašvaldības policijas dienestu. Rūpēsimies par sabiedrisko kārtību un drošību pilsētā.
Sociālā palīdzība un veselības aizsardzība - Izskaudīsim nelietderīgos tēriņus Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sociālās pārvaldes budžetā, iestādi reorganizējot, pārskatot saistošos noteikumus (budžeta ietvaros) par sociālās palīdzības saņemšanu sociālā riska grupām, lai katram pašvaldības iedzīvotājam būtu mājoklis, siltums, pieejama veselības aprūpe un drošība par rītdienu. Aktualizēsim jautājumu par sociālās mājas izveidi.
Veicināsim jaunu medicīnas speciālistu piesaisti slimnīcai un atbalstīsim tās materiāli tehniskās bāzes uzlabošanu. Iestājamies par dažādu iedzīvotāju grupu pakāpenisku bezmaksas profilaktisko apskašu atjaunošanu reizi gadā.
Izglītība, kultūra un sports - Piesaistīsim valsts mērķdotācijas Krustpils kultūras nama renovācijai. Ievērojot pilsētas budžeta iespējas, finansiāli atbalstīsim nevalstisko organizāciju aktivitātes.
Veicināsim sporta pasākumu organizēšanu (jauniešiem, senjoriem un ģimenēm) ar minimālu finanšu līdzekļu izlietojumu. Atbalstīsim skeitparka pārklāšanu ar jumtu. Aktīva un veselīga dzīves veida veicināšanai ieviesīsim tradīciju ik gadu rīkot Jēkabpils pilsētas sporta svētkus. Atbalstīsim sporta un amatieru makšķerēšanas tradīcijas, nodrošinot zivju resursu papildināšanu un atjaunošanu vietējās ūdenskrātuvēs. Turpināsim Radžu ūdenskrātuves apkārtnes labiekārtošanu, uzlabojot peldvietu un veselības trasi, izveidojot veloceliņus un slēpošanas trases, ierīkojot apgaismojumu. Tūrisma veicināšanai, atbalstīsim projektus, kuri saistīti ar mūsu dabas bagātību ? Daugavu.

04.12.2009 14:00:00