"PCTVL - Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
" Vienādi nodokļi - vienādas tiesības un iespējas"
" Sociālā aizsardzība, līdztiesība izglītībā un kultūrā"

Mūsu mērķis:
- aizstāvēt visu iedzīvotāju, kuri cieta no korumpētā nacionālistiskā režīma, intereses, neatkarīgi no viņu pilsonības un nacionālitātes;
- taisnīga pilsētas budžeta līdzekļu sadale, ņemot vērā visu pilsētas iedzīvotāju intereses, t.sk. arī nelatviešus, aktīvus nodokļu maksātājus.

Mūsu darbības principi:
- atklāsme, godīgums, profesionālisms, lietderīga esošo līdzekļu izlietošana, kompetence.

Mūsu prioritātes:
- pastāvīgi aizstāvēt Jēkabpils pilsētas iedzīvotāju intereses, it īpaši dziļās ekonomiskās krīzes laikā, visīsākā laikā izstrādāt pilsētas iedzīvotāju sociālās palīdzības programmu;
- atbalstīt uzņēmumus, kuri nodrošina Jēkabpils pilsētas iedzīvotājus ar darbu un sniedz nepieciešamos pakalpojumus;
- palielināt apmaksātā sabiedriskā darba apjomu bezdarbniekiem un mazturīgiem;
- turpināt pilsētas apkures sistēmas reorganizāciju, uzskatot par prioritāti māju siltināšanas pasākumu kompleksu. Šim mērķim nekavējoties izpildīt visus nosacījumus Eirofonda naudas piesaistei;
- pazemināt komunālo pakalpojumu tarifus;
- nepieļaut pašvaldības uzņēmumu privatizāciju, piesaistīt pašvaldības pārvaldes darbā speciālistus-profesionāļus, neatkarīgi no viņu politiskās piederības un dzimtās valodas;
- finansēt tikai pašus nepieciešamākos celtniecības objektus, ņemot vērā pilsētas iedzīvotāju viedokli un faktisko ekonomisko stāvokli;
- uzlabot pilsētas ceļu stāvokli, nepieļaut ielu apgaismojuma atslēgšanu tumšajās nakts stundās;
- savest kārtībā esošo pašvaldības dzīvokļu fondu līdz līmenim, kurš atbilstu elementārām sanitārām normām dzīvošnai tajos;
- nepieļaut izlikšanu no dzīvokļa ģimenes ar bērniem, pensionārus un invalīdus, t.sk. Arī no privatizētiem dzīvokļiem, bez citas dzīvojamās platības piešķiršanas;
- palielināt sociālo dzīvokļu skaitu maznodrošinātiem;
- saglabāt pašvaldības pabalstus un pakalpojumus, t.sk. Medicīnas, izglītības, kultūras, drošsības un kārtības uzturēšanai kā minimums, iepriekšējā - pirmskrīzes apjomā;
- nodrošināt pašvaldības uzņēmumos iedzīvotāju priekšlikumu, iesniegumu un sūdzību pieņemšanu, atbilžu sniegšanu un informācijas izplatīšanu krievu valodā, ievērojot likuma prasības;
- no pašvaldības budžeta līdzekļiem organizet bezmaksas kursus krievu valodā bezdarbnieku profesionālai apmācībai;
- izlabot nacionālo nevienlīdzību valsti un nodrošināt kultūras intere'su īstenošanu tam pilsētas iedzīvotāju vairākumam, kuriem dzimtā valoda ir krievu valoda;
- no pašvaldības budžeta līdzekļiem atbalstīt nacionālo mazākumtautību organizāciju darbību, pastāvīgi un vienlīdzīgi finansējot kultūras programmas skolās un nacionālajās organizācijās;
- dot iespēju nacionālajām mazākumtautibu skolām izvēlēties mācību programmas, kuras nodrošina nacionālās identitātes saglabāšanu;
- no pašvaldībasbudžeta līdzekļiem nodrošināt mazākumtautību skolās klašu sadali grupās, latviešu valodas apmācībai, ar mērķikvalitatīvāk apgūt valsts valodu;
- izveidot pilsētā jaunu sabiedrisku atpūtas vietu ģimenēm ar bērniem;
- no pašvaldības budžeta līdzekļiem uzturēt antihitleriskās koolīcijas dalībnieku piemiņas vietas un brāļu kapus;
- par pašvaldības budžeta līdzekļiem nodrošināt juridisku un finansiālo palīdzību daudzbērnu ģimenēm un iedzīvotājiem ar zemu ienākuma līmeni;
- ieviest vienreizēju finansiālo palīdzību bērna piedzimšanas gadījumā;
- iekārtot specializētus veikalus un aptiekas, kuros pilsētas maznodrošinātie iedzīvotāji varētu iegādāties nepieciešamās preces par zemākām cenām;
- ierīkot bezmaksas vietas tirgū pārdevējiem - lauksaimniekiem, savas izaudzētās produkcijas realizācijai, tādejādi pazeminot tās pašizmaksu.

Mēs, Partija " Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā" , esam gatavi sadarboties ar visiem, kas grib strādāt Jēkabpils pilsētas iedzīvotāju interesēs.

Mēs esam par to, lai Jēkabpils pilsētas domē tiktu ievēlēti tie cilvēki, kuri grib strādāt sabiedrības labā.

Mēs esam par to, lai pilsētas pašvaldības darbā proporcionāli piedalītos mazākumtautibu parstāvji, uzskatot, ka pamatā jaņem vērā profesionālisms, nevis tautība.

Mēs esam par to, lai sabiedrībā būtu sapratneun uzticība, lai mūsu ģimenes būtu labklājīgas un turīgas.

16.04.2009 23:29:00