"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
Vai Tev arī radusies sajūta, ka pie varas esošie nevar, neprot un negrib risināt jautājumus pēc būtības, nespēj un pat nevēlas pieņemt adekvātus lēmumus, nemaz nerunājot par tādām it kā vienkāršām lietām kā ? dot mums visiem cerību un ticību?

Mūsu vīzija: mēs redzam Jēkabpili kā labklājīgu pilsētu ar augstu iedzīvotāju apmierinātības līmeni.

Mūsu mērķis: godīga, profesionāla, kompetenta, neliela un efektīva pārvalde Jēkabpilī, kas strādā sabiedrības labā.

Mūsu prioritāte: pašvaldības iedzīvotāju dzīves telpas kvalitāte visā tās administratīvajā teritorijā.

Mūsu līdzeklis: taisnīgums. Tas nozīmē ? atbildēt par solījumiem, apliecināt godīgumu un tiesiskumu, neizmantot varas dotās iespējas personīga vai partijas labuma gūšanai.

Nodarbinātība, uzņēmējdarbība

1. SCP izstrādās uzņēmējdarbības veicināšanas programmu, tās mērķis - uzlabot infrastruktūru, radīt jaunas darba vietas un palielināt pašvaldības budžeta ieņēmumus.

2. SCP izvērtēs un mazinās birokrātiskās prasības pašvaldības līmenī, veicinot labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi, īpaši atbalstot vietējos ražotājus.

3. SCP veicinās moderna tirgus paviljona izbūvi zemnieku, amatnieku un mājražotāju produkcijas realizēšanai.

4. SCP veicinās sadarbību ar uzņēmējiem, piedāvājot uzņēmējdarbības sākšanai un/vai turpināšanai pašvaldības zemes, telpas, infrastruktūru un citus resursus, kas netiek tieši izmantoti pašvaldības funkciju nodrošināšanai.

5. SCP ieviesīs nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumus jaunu ražošanas investīciju piesaistei.

6. SCP turpinās aktīvu pašvaldības iesaistīšanos ES līdzekļu apguvē.

7. SCP nodrošinās pašvaldības iepirkumu procedūru atklātumu, brīvu konkurenci, vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi.

8. SCP meklēs iespēju iesaistīt bezdarbniekus apmaksātos pagaidu darbos.

Sociālie jautājumi

1. SCP sekmēs elastīgas sociālās politikas veidošanu.

2. SCP meklēs risinājumu sociālās mājas izveidei.

3. SCP rūpēsies par transporta izdevumu kompensācijas ieviešanu mazturīgajiem, pensionāriem un iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem.

4. SCP turpinās un pilnveidos palīdzības sistēmu maznodrošinātajiem, attīstot zupas virtuves pakalpojumus, malkas piegādi, invalīdu aprūpi mājās.

Drošība

1. SCP veicinās ciešāku sadarbību ar Valsts policiju un zemessardzi iedzīvotāju drošībai.

2. SCP organizēs Vecāku patruļas sadarbībā ar NVO, lai novērstu bērnu un jauniešu klaiņošanu, iesaistīšanos noziedzībā, pasargātu no vardarbības u.c. nelabvēlīgām ietekmēm.

3. SCP iespēju robežās nodrošinās ielu apgaismojumu diennakts tumšajā laikā.

Satiksme, komunālie, infrastruktūras jautājumi

1. SCP uzlabos pilsētas ielas un gājēju celiņus.

2. SCP uzlabos daudzdzīvokļu namu iekšējo kvartālu ielu stāvokli.

3. SCP atbalstīs notekūdeņu sistēmas pilnveidošanu pilsētā, turpinās ielu apgaismojuma uzlabošanu.

4. SCP veicinās efektīvu valsts, pašvaldību, ES fondu līdzekļu izlietojumu ceļu infrastruktūras remontiem, uzturēšanai un uzlabošanai.

5. SCP veicinās pilsētas siltumapgādes sistēmas analīzi, apgūs un ieviesīs tehnoloģijas, kas iedzīvotājiem ļaus samazināt maksu par apkuri.

6. SCP optimizēs un sakārtos pašvaldības valdījumā esošo māju apsaimniekotāju darbību atbilstoši saņemtajam finansējumam par apsaimniekošanu vai īri.

7. SCP pārskatīs otra tilta būvniecības iespējas un izvietojumu, valsts ekonomiskajai situācijai uzlabojoties.

Izglītība, kultūra, sports

1. SCP turpinās iesākto pirmsskolas izglītības iestāžu attīstību, atbalstīs jauna bērnudārza izveidi.

2. SCP veicinās visu vecuma iedzīvotāju iesaistīšanos izglītības, kultūras un sporta pasākumos.

3. SCP atbalstīs pilsētas vēsturisko objektu un arhitektūras pieminekļu atjaunošanu un uzlabošanu.

4. SCP atbalstīs multifunkcionāla atpūtas kompleksa izveidi pilsētā.

5. SCP veicinās valsts mēroga kultūras un sporta pasākumu rīkošanu pilsētā.

6. SCP veicinās atpūtas vietu izveidi un uzlabošanu Kena parkā, Meža parkā, Daugavas aizsargdambī.

Pārvalde

1. SCP nodrošinās, lai pašvaldībās strādātu kompetenti speciālisti un amati netiktu dalīti pēc politiskās piederības.

2. SCP nodrošinās labas pārvaldības principu, lai pašvaldība kalpotu saviem iedzīvotājiem.

SCP gādās, lai pašvaldības un tās iestāžu darbā tiktu mazinātas korupcijas iespējas un regulāri sadarbosies ar tiesībaizsardzības institūcijām korupcijas novēršanai.
Atklātība

1. SCP nodrošinās iedzīvotāju savlaicīgu informēšanu par pašvaldības lēmumiem, to pamatojumu un nepieciešamību.

2. SCP organizēs regulāras tikšanās ar iedzīvotājiem, lai apspriestu ierosinājumus un priekšlikumus.

3. SCP pilnveidos tiešu atgriezenisko saiti starp pašvaldību un iedzīvotājiem.

16.04.2009 8:25:00