"DEMOKRĀTI.LV"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
Partijas ?DEMOKRĀTI.LV? darbības pamatprincipi - godīgums, profesionalitāte, atklātība. Mūsu mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret iedzīvotājiem, godīgu pārvaldi pilsētā. Mūsu prioritātes ir saimnieciskās attīstības veicināšana, rūpes par iedzīvotājiem.
Budžets, finanses un saimnieciskā darbība.
Pilsētas budžetam jābūt atbilstošam tādām prioritātēm kā uzņēmējdarbības veicināšana, rūpes par bērniem, jauniešiem, pensionāriem un maznodrošinātiem. Budžeta izlietojums - atklāts un saprotams katram iedzīvotājam. Nodrošināsim budžeta līdzekļu racionālu izlietošanu, kā arī Domes darba atklātību. Palielināsim sabiedrisko un nevalstisko organizāciju lomu pilsētas nākotnes veidošanā. Jēkabpils pilsētas budžets būs racionāls un sabalansēts. Veiksim pašvaldības zemju fonda revīziju, paplašināsim apbūves sektoru, rezervēsim zemes lieliem investīciju projektiem. Veidosim pilsētu par atpazīstamu tūrisma objektu ar videi labvēlīgu uzņēmējdarbību. Mazās un vidējās uzņēmējdarbības atbalsts un investīciju piesaiste veicinās jaunu darba vietu rašanos un sekmēs pilsētas attīstību. Sekmēsim uzņēmējdarbības attīstību, tai skaitā konsultāciju sniegšanā investīciju piesaistē pilsētai. Realizēsim projektus par siltumapgādes optimitizāciju un renovāciju daudzdzīvokļu mājās pilsētā, piesaistot Eiropas Savienības strukturālo fondu līdzekļus. Uzlabosim pašvaldības ceļu uzturēšanas kārtību, īpašu uzmanību pievēršot ziemas periodam. Pilsēta nākotnē jāveido arī kā tūrisma un atpūtas centrs. Mūsu priekšrocības ir neaprakstāmi skaistā daba un ģeogrāfiskais stāvoklis, plašas atpūtas un sporta iespējas. Līdzās tam pilsētā attīstīsies videi draudzīgi dažādi, moderno tehnoloģiju uzņēmumi, kas radīs jaunas darba vietas. Pilsēta būs mūsdienīgs, centrs un veselīga dzīves telpa cilvēkam.
Tautsaimniecības attīstība.
Veidosim pastāvīgu sadarbību ar uzņēmējiem. Izveidosim sabiedrisku centru dažādu izglītības programmu un uzņēmējdarbības vides uzlabošanas projektu izstrādei un realizēšanai. Izveidosim uzņēmējdarbības atbalsta centru, lai rīkotu apmācības programmas, sniegtu konsultācijas privātuzņēmumiem, veidotu mazo un vidējo uzņēmēju tālākizglītības fondu un nodrošinātu uzņēmējus ar informāciju par ES fondu apguvi. Risināsim bezdarba problēmas, īpaši akcentējot nekvalificētā un pirmspensijas vecuma iedzīvotāju iesaisti dažādos projektos.
Sociālā palīdzība.
Pilnveidosim sociālās palīdzības un pabalstu sistēmu. Piešķirsim pabalstus maznodrošināto iedzīvotāju grupai komunālo maksājumu un izglītības izdevumu segšanai. Maznodrošinātos iedzīvotājus, kuriem nav centralizētas apkures sistēmas, nodrošināsim ar kurināmo, jāsekmē šo iedzīvotāju labklājības paaugstināšana. Katrs cilvēks ir vērtība. Rūpēsimies par subsidēto darba vietu radīšanu. Veidosim pilsētas struktūrvienību, kas rūpēsies par iedzīvotāju un īpašumu drošību. Veicināsim medicīnas aprūpes pieejamību ikvienam Jēkabpils pilsētas iedzīvotājam.
Izglītība, kultūra, sports.
Viens no pilsētas iedzīvotāju labklājības līmeņa rādītājiem ir izglītības un atpūtas iespēju pieejamība. Paplašināsim aktīvās atpūtas iespējas pensionāriem. Veicināsim pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma izpēti un popularizēšanu. Aktīvi iesaistīsim jauniešus kultūras un sporta pasākumos. Veiksim profilaktiskus pasākumus pret atkarību izraisošu vielu lietošanu.
Izveidosim atbalsta grupu, kas nodarbosies ar:
a)Eiropas Savienības līdzekļu piesaisti Pilsētas attīstībai; palīdzību projektu izstrādē un sagatavošanā dažādās jomās;
b)projektu izstrādātāju konsultēšanu par viņus interesējošiem jautājumiem;
c)projektu pieteikumu kvalitātes izvērtēšanu;
d)projekta ieviešanas jautājumu konsultēšanu(iepirkums, finanšu vadība, atskaites);
e)vides, izglītības, tūrisma un IT nozaru attīstību.
Mūsu moto: Mēs esam saimnieki savās mājās, un Jēkabpils pilsēta ir mūsu mājas!

16.04.2009 16:23:00