Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
PROGRAMMA 2009.GADA 6.JŪNIJA JĒKABPILS PILSĒTAS DOMES VĒLĒŠANĀM

Pašvaldībai ir dotas plašas pilnvaras, lai veidotu latviskāku un humānāku vidi, kurā dzīvojam, mums ir svarīgi, lai pašvaldību vadībā strādātu gudri, patstāvīgi domājoši cilvēki, Latvijas valsts patrioti, kuri spēj redzēt visu notiekošo kopskatā un perspektīvā.
Latviska, izglītota un radoša Latvija sākas ar latvisku un radošu visattālāko Latvijas pilsētu vai novadu. Uzņēmējdarbībai atvērta un turīga Latvija top ne tikai valsts programmās un nodokļu sistēmās ? tā top arī cilvēku uzņēmībai atvērtās, modernās un gudrās pašvaldībās.

MŪSU MĒRĶIS
Kvalitatīvu pašvaldības pakalpojumu nodrošināšana iedzīvotājiem, saskaņotas sociālās palīdzības un veselības aprūpes sistēmas radīšana, augsti kvalitatīvas izglītības, radošas kultūras iespēju nodrošināšana, pilsētas ekonomiskā attīstība, investīciju piesaiste, atbalsts mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstīšanai ? jaunu darba vietu radīšanai, veicinot jaunu, izglītotu cilvēku atgriešanos pilsētā.

TAUTSAIMNIECĪBA UN PILSĒTVIDE
Atbalstīsim kultūras mantojuma saglabāšanu, pieejamību un popularizēšanu tūristu piesaistīšanai. Sakārtosim pilsētas vēsturisko apbūvi, saglabāsim pilsētas skvērus un parkus.
Veicināsim un atbalstīsim īpašumu apsaimniekotāju sabiedrību izveidi, mājokļu energoefektivitātes paaugstināšanu un inženierkomunikāciju uzlabošanu un nomaiņu.
Sekmēsim ceļu un ielu apsaimniekošanai iedalīto līdzekļu mērķtiecīgu izlietošanu, veicot nokalpojušo trotuāru, ielu seguma nomaiņu un iekškvartālu ceļu labiekārtošanu un paplašināšanu.
Apzinoties pastāvošo risku un rūpējoties par jēkabpiliešu drošību, ko rada bīstamo kravu pārvadājumi pa dzelzceļu, centīsimies panākt glābšanas dienesta Krustpils dzelzceļa stacijas rajonā izveidi.
Veidosim uzņēmējdarbībai godīgu un labvēlīgu vidi. Veicināsim videi draudzīgu uzņēmējdarbību, kas nav pretrunā ar iedzīvotāju interesēm un ir vērsta uz pakalpojumu un infrastruktūras uzlabošanu pilsētā. Sniegsim mazajiem un vidējiem uzņēmējiem informatīvu un izglītojošu atbalstu.
Pašvaldības darbā nodrošināsim labas pārvaldības principu ievērošanu politiskajā un saimnieciskajā darbībā: skaidru noteikumu un standartu ievērošanu kā budžeta veidošanā tā arī administrēšanas procesā; vietējo investīciju un teritorijas attīstības plānošanu sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām, uzņēmējiem un iedzīvotājiem; atklātību pret privātpersonu un sabiedrību; garantēsim taisnīgu jebkuru pašvaldībā īstenojamo pārvaldes procesu norisi.

ATBALSTS ĢIMENĒM, SOCIĀLĀ PALĪDZIBA UN VESELĪBAS APRŪPE
Atbilstoši mācību programmām nodrošināsim skolas ar mācību grāmatām. Atbilstoši finansiālajām iespējām ģimenēm izsniegsim pabalstus skolas piederumu iegādei. Nodrošināsim brīvpusdienas pirmskolas izglītības iestādēs un sākumskolas klasēs, daļēji apmaksātas pusdienas pārējiem vispārizglītojošo skolu skolēniem.
Rūpēsimies par veselības aprūpes pieejamību katram jēkabpilietim, nepieciešamības gadījumā sniedzot sociālo palīdzību, veicinot saskaņotas sociālās palīdzības un veselības aprūpes sistēmas radīšanu un īpaši domājot par vismazāk sociāli aizsargātiem pilsētas iedzīvotājiem - bērniem, veciem cilvēkiem un invalīdiem.
Sociālās palīdzības sniegšanā veidosim partnerattiecības ar nevalstiskajām organizācijām, draudzēm, privātpersonām.
Sociālās palīdzības sniegšanā sadarbosimies ar nevalstiskajām organizācijām, draudzēm, privātpersonām.
Veicināsim sociāli izstumto un problemātisko ģimeņu integrāciju sabiedrībā. Izveidosim Krīzes atbalsta centru.

KULTŪRA, IZGLĪTĪBA, SPORTS
Uzturēsim un popularizēsim nacionālo kultūru, tautas mākslas tradīcijas, nodrošināsim pilsētas pašdarbības kolektīvu darbību un radošo izaugsmi. Ieviesīsim ģimenes ieejas biļetes uz pašvaldības kultūras iestāžu rīkotajiem pasākumiem. Atbalstīsim radošu personību pašizaugsmes iespējas, veicināsim mākslinieku atpazīstamību Latvijā un ārvalstīs.
Veicināsim kultūras un informācijas pieejamību kultūras namos un bibliotēkās. Ekonomiskās krīzes laikā paplašināsim bezmaksas brīvā laika pavadīšanas iespējas visiem vecuma posmiem, atbalstīsim pasākumus, kas sniedz psiholoģisku un izglītojošu atbalstu krīzes seku pārvarēšanai.
Nodrošināsim kvalitatīvas izglītības pieejamību visa mūža garumā.
Veicināsim veselīgu dzīves veidu, atbalstot sporta aktivitātes, racionāli izmantojot sporta zāles un iestādes. Radīsim sporta komandām labvēlīgus izaugsmes apstākļus.

21.04.2009 10:30:00