Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
Pašvaldības pārvaldei jābūt vienkāršai, elastīgai un efektīvai, kā arī minimāli jāizmanto pašvaldību budžets aparāta uzturēšanai.
Mēs esam par to, lai cilvēks būtu paēdis, siltumā un drošībā. Ir jāatbalsta tie, kas var, un jāpalīdz tiem, kas nevar.

LABKLĀJĪBA, DROŠĪBA UN SASKAŅA

Sastādot pašvaldības budžetu un izvēloties stratēģiskos attīstības virzienus, nodrošinot augstāko prioritāti sociāliem jautājumiem.
Nodrošināsim trūcīgo jēkabpiliešu sociālo aizsardzību.
Izveidosim pašvaldības programmu dzīvojamā fonda attīstībai.
Atbalstīsim cilvēkus ar īpašām vajadzībām un viņu veidotajās organizācijas, nodrošinot iespēju dzīvot pilnvērtīgu dzīvi.
Piešķirt nepieciešamo finansējumu policijai, lai nodrošinātu jēkabpiliešu drošību un kārtību pilsētā.
Veicināsim naturalizācijas apmācību procesu un Latvijas pilsonības iegūšanu Jēkabpils pilsētas nepilsoņiem.

PAŠVALDĪBA UN IEDZĪVOTĀJI

Panāksim sabiedrības viedokļa ievērošanu pieņemot pilsētai svarīgus lēmumus.
Veikt pašvaldības uzņēmumu un iestāžu saimnieciskās darbības kontroli, lai nepieļautu finanšu līdzekļu nepamatotu un neadekvātu izlietošanu.
Nepieļaut nelietderīgu nodokļu maksātāju līdzekļu izmantošanu nepārdomātiem projektiem.
Nodrošināsim iedzīvotāju saskarsmi ar pašvaldības iestādēm, pēc iespējas lietojot apmeklētāju dzimto valodu.
Veicināsim pašvaldības sadarbību ar pilsētas sabiedriskām organizācijām.

UZŅĒMĒJDARBĪBA

Nodrošināsim godīgas konkurences attīstību.
Atbalstīsim vietējos uzņēmumus ražošanas attīstībā, veicinot jaunu darba vietu radīšanu.
Palīdzēsim Jēkabpils pilsētas uzņēmumiem nodibināt sakarus ar stratēģiskiem partneriem ne tikai Eiropas Savienibas ietvaros , bet arī ar austrumu kaimiņiem ( Krievija , Baltkrievija , Kazahstana un t.t ) , ar mērķi veicināt vietējo uzņēmumu konkurētspēju.
Atbalstisim Jēkabpils Speciālās Ekonomiskās Zonas izveidi pilsētas iedzīvotāju interesēs.

IZGLĪTĪBA

Nepieļaut Jēkabpils mācību iestāžu skaita samazināšanu.
Nodrošināsim vienmērīgu un taisnīgu līdzekļu sadali pilsētas mācību iestādēm, stimulēsim piemaksu piešķiršanu skolotājiem no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Daļēji kompensēt skolotājiem papildus izdevumus, kas radušies pildot darba pienākumus.
Veicināsim izglītības un zinātnes līmeņa paaugstināšanu jau esošajās mācību iestādes un stimulēsim jaunu mācību iestāžu izveidi.
Atbalstīsim kvalitatīvu latviešu valodas apguvi mazākumtautību mācību iestādēs, nodrošinot mācību līdzekļu iegādi un pasniedzēju kvalifikācijas paaugstināšanu.
Nodrošināsim pašvaldības bērnu dārzu skaita palielināšanu, atbalstīsim jaunās ģimenes.
Pilnveidosim bērnu un ģimenes atbalsta programmu.

LABIEKĀRTOŠANA

Atbalstīsim dzīvojamo namu pagalmu pārplānošanu un rekonstruēšanu, pielāgojot tos iedzīvotāju vajadzībām. Sakārtosim ielu ietves un mikrorajonu iekšējo ceļu segumus.
Organizēt transportlīdzekļu kustības problēmu kompleksa risināšanu.
Nodrošināsim apgaismojumu pilsētas ielās un pagalmos.
Sakopsim jau esošās un izveidosim jaunas pilsētas sabiedriskās atpūtas vietas.

KULTŪRA, SPORTS, TŪRISMS

Atbalstīsim nacionālo kultūras biedrību sadarbību, veicinot sabiedrisko saskaņu Jēkabpili.
Atbalstīsim dažādu tautu kultūras tradīciju saglabāšanu.
Atbalstīsim esošās sporta skolas un klubus, lai nodrošinātu sporta nodarbības bērniem un jauniešiem.
Atbalstīsim tūrisma labvēlīgas vides veidošanu.
Nodrošināsim dabas aizsardzības prasības aizsargājamās dabas teritorijās.
Attīstīsim kvalitatīvu infrastruktūru atpūtai pie Radžu ūdenskrātuves.


Mēs esam gatavi sadarboties ar visiem, kuri vēlas, lai Jēkabpils attīstītos kā rūpniecības, tranzīta, tūrisma, izglītības un kultūras centrs, kurš atvērts sadarbībai gan ar Rietumiem, gan ar Austrumiem.

15.04.2009 16:54:00