"Latvijas Zaļā partija"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
Latvijas Zaļās partijas deputātu kandidātiem ir svarīga ikkatra Jēkabpilī dzīvojošā un strādājošā labklājība, drošība un pārliecība par savu, ģimenes un bērnu nākotni.

Mājoklis
Jēkabpilī lielu daļu izdevumu ģimenēm veido maksa par apkuri. Māju renovēšana un siltināšana būtiski mazina tēriņus par siltumu. Lai to paveiktu, dzīvokļu īpašniekiem nepieciešams dibināt savas apsaimniekošanas organizācijas.
Mēs izstrādāsim standarta dokumentu paketi apsaimniekošanas organizāciju dibināšanai, konsultēsim dzīvokļu īpašniekus, iepazīstinot ar veiksmīgākajiem piemēriem Jēkabpilī. Tad jebkurai daudzdzīvokļu mājai šiem mērķiem daļu finansējuma varēs piesaistīt no ES fondiem. Tikai savā izveidotajā organizācijā Jūs lemsiet, kā labāk izlietot apsaimniekošanas naudu.

Saturīgs brīvais laiks
Jau gadiem jēkabpiliešiem sola ledus halli, boulinga zāli, bērnu pilsētiņas, labiekārtotu Radžu ūdenskrātuves apkaimi, sakoptus Kena un Pils parkus. Nav jāgaida, kamēr kāds to izdarīs. Tieši pilsētas pašvaldībai, konsultējoties ar nozaru, interešu izglītības speciālistiem, jārealizē atpūtas, sporta un izklaides centru izveide par līdzekļiem, kas bija paredzēti jauna tilta būvniecībai. Tādējādi pilsētniekiem radīsies iespēja gan aktīvi pavadīt brīvo laiku, gan ar ģimenēm atpūsties sakoptā vidē pilsētas abos krastos.

Vairāk uzņēmumu - ieguvēji ir iedzīvotāji
Jēkabpils pašvaldības budžeta lielāko ienākumu daļu veido uzņēmumu, pašvaldības un valsts iestāžu maksātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Jo vairāk un attīstītāki uzņēmumi, jo lielākas iemaksas pašvaldības budžetā. Tā ir iespēja kvalitatīvi uzturēt ielas un ietves, izveidot labvēlīgu apkārtējo vidi, organizēt jēkabpiliešiem interesantus kultūras, izglītības un sporta pasākumus.
Pašvaldībai jānodrošina atsaucība, vienlīdzīga attieksme uzņēmējiem un individuālā darba veicējiem, mazinot birokrātiskus šķēršļus, atvieglojot uzņēmējdarbības sākšanu un attīstību. Atbalstīsim videi draudzīgu saimniekošanu un ideju par atjaunojamiem energoresursiem. Piesaistot investorus, izstrādāsim piedāvājumu ar ražošanai piemērotām vietām un nodokļu atvieglojumiem, kas dotu jaunas darba vietas pilsētniekiem. Mēs īpaši vēlamies atbalstīt vietējos ražotājus, zaļos tirdziņus, lai pilsētniekiem būtu pieejams veselīgāks un lētāks vietējais produkts.
Jēkabpils pašvaldības administrācijā nepieciešams izvērtēt veicamās funkcijas un darbinieku skaitu, samazinot uzturēšanas izmaksas un padarot pārvaldi pēc iespējas efektīvāku un atsaucīgāku iedzīvotājiem.

Pilsētvide
Galvenais tuvāko gadu mērķis ? kvalitatīvi ielu remonti, vēl neasfaltēto ielu uzturēšana, daudzstāvu namu apkārtnes, bērnu rotaļu laukumu, iekškvartālu labiekārtošana, aprīkotu mājdzīvnieku pastaigu laukumu izveidošana. Jāturpina ielu apgaismošanas projekts, īpašu uzmanību pievēršot apgaismojumam pie gājēju pārejām.
Teritorijām maģistrālo ceļu apkārtnē jābūt labiekārtotām ar stāvvietām, Jēkabpils karti pie pilsētas robežas un informāciju par tūrisma objektiem un atpūtas iespējām. Jēkabpils tēla veidošanas pamatā jābūt sakoptai, tīrai un pievilcīgai pilsētai ikdienā.
Veselības aprūpe un sociālā joma
Rūpējoties par sabiedrības veselību, pašvaldībai ir jānodrošina iedzīvotājiem fizisko aktivitāšu iespējas par simbolisku līdzfinansējumu, sakārtojot tam piemērotu infrastruktūru un izmantojot jau esošo skolās, pilsētas stadionā, baseinā, Mežaparkā.
Jāveido ciešāka komunikācija starp pašvaldības Sociālo pārvaldi un ģimenes ārstu institūciju, laicīgi apzinot tos, kuriem nepieciešama sociālā palīdzība un primārā veselības aprūpe, kas aizvietotu ārstēšanos dārgā slimnīcā. Sadarbībā ar slimnīcu veicināsim medicīniskās mājas aprūpes dienesta izveidi.
Nedrīkst samazināt sociālajā budžetā paredzētos līdzekļus, plašāk jāinformē sabiedrību par pieejamiem pabalstiem, jāvienkāršo to saņemšana vecuma pensionāriem, trūcīgajiem, bāreņiem, invalīdiem un daudzbērnu ģimenēm. Būtiski ir ieviest braukšanas atlaides mazturīgajiem.
Nodrošināsim līdzdalību slimnīcas tālākai modernizācijai gan ar pašvaldības līdzekļiem, gan piesaistot ES struktūrfondus, tiem piešķirot līdzfinansējumu.

16.04.2009 15:22:00