"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
2009. gada 6. jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Mūsu pilsēta - mūsu atbildība!

Pašvaldības pārvalde

Mēs izvirzām uzdevumu saglabāt pēctecību pašvaldības labajos darbos un aktivitātēs, vienlaikus realizējot jaunas iniciatīvas.
Veidosim pilsētu atbilstošu nacionālās nozīmes attīstības centram visās sfērās. Izmantosim pozitīvo pieredzi no lielajām pilsētām, lai uzlabotu reģiona iedzīvotāju apkalpošanu.
Izvērtēsim pilsētas domes un iestāžu administratīvos izdevumus un funkcijas, novēršot to pārklāšanos un neefektivitāti.
Uzklausīsim iedzīvotāju viedokļus un, pieņemot lēmumus, ņemsim vērā atbilstoši iespējām. Skaidrosim nepopulāro lēmumu nepieciešamību un iespējamās sekas. Savā darbībā mēs ņemsim vērā atklātības, demokrātijas un ekonomiskās lietderības principus, apzinoties valsts un pilsētas finansiālās iespējas.

Tautsaimniecība un attīstība

Mūsu galvenais mērķis ir uzņēmējdarbībai, īpaši ražošanai, labvēlīgas vides radīšana pilsētā, kā arī atbalsts ražotāju iniciatīvām reģiona un valsts līmenī. Lai nodrošinātu valsts, investoru un Eiropas Savienības līdzekļu piesaisti pilsētai, veiksim organizatoriskus pārkārtojumus pilsētas pārvaldes un uzņēmēju atbalsts struktūrās.
Pašvaldības uzņēmumu darbu virzīsim efektīvas saimniekošanas virzienā, kas ļaus samazināt pakalpojumu dārdzību. Kā prioritāti mēs noteiksim ēku siltināšanas programmas uzsākšanu un māju apsaimniekošanas uzlabošanu.
Atbalstīsim vietējo pārtikas un citu ražotāju produkcijas pārdošanu pilsētā, aktualizējot moderna pilsētas tirgus jautājumu, izveidojot vairāk ielu tirdzniecības vietas un palīdzot organizatoriski.
Pilsētas sakopšanā un infrastruktūras uzlabošanā papildus akceptētajiem projektiem izstrādāsim projektus, kas piesaistītu Eiropas Savienības naudu tūrisma kultūrvēsturisko objektu sakārtošanai un kustības drošības uzlabošanai. Papildus tam, izmantosim iedzīvotāju iniciatīvu lētu apzaļumošanas projektu ieviešanai.
Pārskatīsim pilsētas prioritāros projektus ERAF aktivitātes "Nacionālās un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai attīstībai" turpmākajām kārtām, galvenokārt atbalstot maģistrālo ielu, mikrorajonu un rūpniecisko zonu sakārtošanu. Visos projektos pirmkārt nodrošinot kvalitāti.
Sadarbosimies ar novadiem, lai kopīgi racionāli izmantotu pilsētas pierobežā izvietotās sociālās aprūpes un izglītības iestādes.

Izglītība, kultūra, sports, nevalstiskās organizācijas

Nodrošināsim pirmsskolas, vispārējās, profesionālās ievirzes un ārpusskolas izglītības iestāžu tīkla nepieciešamo paplašināšanu (tostarp bērnudārzu izveidi) un kvalitātes prasību ieviešanu. To paveiksim jau tuvākajā laikā, realizējot plānotos projektus. Rūpēsimies, lai jauniešiem ir iespēja lietderīgi izmantot brīvo laiku un veikt ārpusskolas darbu.
Kultūras jomā saglabāsim esošās tradīcijas, veidojot daudzveidīgus kultūras un atpūtas pasākumus, veicināsim mazākumtautību iespējas saglabāt savu etnisko identitāti. Maksimāli atbalstīsim esošos pašdarbības kolektīvus un veicināsim jaunu veidošanos.
Turpināsim kultūras un sporta būvju kvalitātes uzlabošanu un atbalstu veselīgam dzīvesveidam.
Nevalstiskajām organizācijām izvirzīsim skaidrus mērķus. Konkursa veidā atbalstīsim tās jomas, kur organizāciju iniciatīvas dod labumu un iesaista plašākas iedzīvotāju grupas, rosina cilvēkus aktīvai darbībai pašu un savas pilsētas labā.

Veselības un sociālā joma

Veselības aprūpē veiksmim Eiropas Savienības līdzekļu piesaisti Centrālajai slimnīcai. Šajā posmā tie tiks izmantoti, lai uzlabotu stacionāra nodaļu darba apstākļus, diagnostikas kvalitāti un pieejamību, kā arī, lai veicinātu informācijas tehnoloģiju ieviešanu. Uz attīstītas materiāli tehniskās bāzes pamata realizēsim veselības aprūpes jauno speciālistu piesaistes programmu, nodrošinot kvalificētu veselības aprūpi tagad un ilgtermiņā.
Sociālajā sfērā krīzes periodā iespēju robežās saglabāsim visus sociālās palīdzības veidus un strādāsim, lai uzlabotu to kvalitāti. Radīsim iespēju nodrošināt telpas, kur dienas laikā varētu darboties pensionāri. Sakārtosim pilsētas sabiedriskā transporta biļešu atlaižu sistēmu. Nodrošināsim Eiropas Savienības, valsts un pašvaldības programmu, kura vērsta uz bērnu dzīves kvalitātes uzlabošanu, nodarbinātības veicināšanu, mūžizglītības ieviešanu.

Mēs esam savas pilsētas patrioti, kopā varam padarīt mūsu dzīvi un pilsētu labāku.

21.04.2009 19:01:00