"Jaunlatvija"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
Misija: Pārvarēt krīzi un apmierināt katra iedzīvotāja prasības, izveidojot viegli pārskatāmu administratīvās teritorijas pārvaldi, kurā piedalās dažādu tautību un sociālo grupu pārstāvji, kas attīstīta savu pilsētu, nedalot to uz Krustpils un Jēkabpils pusēm. Pārvalde sadarbojas ar pilsētas nevalstiskajām organizācijām, reliģiskajām konfesijām, kara darbību dalībnieku organizācijām, uzskatot tos par kareivjiem, kuri pildīja doto zvērestu, apzinās globalizācijas izaicinājumus un prot tos izmantot pilsētas labā, tic pilsētas un valsts attīstībai, spēj noteikt skaidrus mērķus un godprātīgi strādāt.

Uzņēmējdarbības vide un nodarbinātība:
1.Atbalstīsim privāto iniciatīvu ražošanas un infrastruktūras turpmākajā attīstībā kā vienu no svarīgākajiem pilsētas ekonomiskā uzplaukuma priekšnoteikumiem.
2.Uzņēmējdarbībai piedāvāsim uz atvieglotiem noteikumiem pašvaldības infrastruktūras izmantošanu vai citus objektus, kuri nav nepieciešami pašvaldības funkciju nodrošināšanai, veicinot jaunu darba vietu izveidi.
3.Ieviesīsim nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus jaunajiem uzņēmējiem un esošajiem uzņēmējiem, kuri veidos papildus darba vietas, tajā skaitā arī invalīdiem.
4.Aicināsim administratīvās teritorijas uzkopšanas darbos piedalīties bezdarbniekus;
5.Pilnveidosim un paplašināsim tirdzniecības vietas pilsētā, atbalstot īpaši ekoloģiski tīru lauksaimniecības produktu ražotājus.
6.Lieki nebirokratizēsim pašvaldības iepirkumu procedūru, lai nodrošinātu tās atklātumu un caurskatamību pret visiem uzņēmējiem, ievērojot cenas un kvalitātes atbilstību.
Sociālā vide:
1.Atbalstīsim pilsētas transporta izdevumu kompensāciju pensionāriem.
2.Pārskatīsim un palielināsim līdzekļu sadali nevalstiskajām organizācijām, kuras sniedz sociālos pakalpojumus.
3.Iespēju robežās izskatīsim jautājumu par skolu un pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanas izmaksu samazināšanu.
4.Izskatīsim līdzekļu piesaistes iespēju jaunas sociālās mājas izbūvei.
Drošība:
1.Sekmēsim sadarbību ar Valsts Policiju, izvērtējot iespēju to darbībā piesaistīt pašvaldības līdzekļus.
2.Īpaši atbalstīsim sabiedriskās organizācijas, kuras nodrošinās jauniešu piesaisti pilsētai, cīnīsies pret narkomāniju un pusaudžu noziedzību.
3.Atbalstīsim pašvaldības policijas izveidi.
Ceļi, infrastruktūra, dzīvojamais fonds un komunālie pakalpojumi:
1.Atbalstīsim līdzekļu piesaisti esošā tilta klātnes nomaiņai un pagarināšanai.
2.Meklēsim kompromisu ar zemju īpašniekiem, lai likumīgi piesaistītu finansējumu iekšējo kvartālu attīstībai.
3.Virzīsim un īstenosim ielas rekonstrukciju pie Jēkabpils RCS.
4.Veicināsim Jēkabpils Vecpilsētas laukuma rekonstrukciju.
5.Kontrolēsim pilsētas ceļu un ietvju atjaunošanas vai izveides kvalitāti, stingri pieprasot likumdošanā noteikto 2 gadu garantiju uz veiktajiem darbiem.
6.Iespējami nodrošināsim apgaismojumu diennakts tumšajā laikā.
7.Veiksim pilsētas siltumapgādes uzņēmumu auditu un darba analīzi, izvērtēsim pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltummezglu darbības pareizību un reālo efektivitāti, samazinot iedzīvotāju mājokļu apkures izmaksas krīzes situācijā.
8.Sadarbosimies ar dzīvokļu īpašniekiem daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes audita un siltināšanas veikšanas pasākumos.
9.Izvērtēsim iespēju par alternatīvās apkures ieviešanu mājās, kurās tā daļēji jau ir izveidota.
10.Sakārtosim pašvaldības valdījumā esošo māju apsaimniekotāju darbību atbilstoši saņemtajam finansējumam par apsaimniekošanu vai īri.
Informētība:
1.Nodrošināsim pašvaldības telpās iedzīvotāju iesniedzamo dokumentu tulkošanu un noformējumu valsts valodā.
2.Nepieņemsim lēmumus bez saskaņošanas ar iedzīvotājiem uz kuriem tie attiecas.
Izglītība, kultūra un sports:
1.Veicināsim jaunas pirmskolas izglītības iestādes izbūvi, veidojot jaunas darba vietas.
2.Atbalstīsim Poļu skolas izbūvi, izmantojot vietējo darbaspēku.
3.Izvērtēsim esošo skolu un pirmskolas izglītības iestāžu telpu renovācijas problēmas.
4.Atbalstīsim Jēkabpils pamatskolas pārbūvi un paplašināšanu.
5.Paaugstināsim pedagogu darba apmaksu par darba kvalitāti.
6.Turpināsim Krustpils kultūras nama un Ādamsona saliņas estrādes renovāciju, ietverot arī pilsētas kinozāles izbūvi.
7.Attīstīsim Krustpils pils, parka un dīķa renovāciju un sakārtošanu.
8.Meklēsim finansējuma iespēju Jēkabpils peldbaseina izbūvei.
9.Turpināsim iedzīvotāju aktīvās atpūtas vietu izveidi.

Veidosim sabiedrību, kurā katrs mūsu pilsētas iedzīvotājs ir Latvijas bagātība un pamats tās labklājībai. Tā ir "Jaunlatvija".

21.04.2009 19:50:00