Saskaņas Centrs
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
?Saskaņas Centrs? iestājas par sociālo taisnīgumu un saskaņu sabiedrībā, vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pilsētas iedzīvotājiem, neatkarīgi no sociālās izcelsmes, mantiskā stāvokļa, pārliecības, tautības, dzimtās valodas un reliģiskās piederības.
Mēs esam par to, lai cilvēks būtu paēdis, siltumā un drošībā.
Pašvaldības struktūrām jābūt vienkāršām, elastīgām un efektīvām, ar minimālu līdzekļu izmantošanu sevis uzturēšanai.

LABKLĀJĪBA, DROŠĪBA UN SASKAŅA
Sastādot pašvaldības budžetu un izvēloties stratēģiskos attīstības virzienus, prioritāte ir sociāliem jautājumiem.
Mēs nodrošināsim trūcīgo liepājnieku sociālo aizsardzību.
Izveidosim pašvaldības programmu dzīvojamā fonda attīstībai.
Atbalstīsim cilvēkus ar īpašām vajadzībām un viņu veidotās organizācijas, nodrošinot iespēju dzīvot pilnvērtīgu dzīvi.
Piešķirsim nepieciešamo finansējumu pašvaldības policijai, lai nodrošinātu pilsētas iedzīvotājiem drošību un kārtību.
Veicināsim naturalizācijas procesu, lai palīdzētu Liepājas pilsētas nepilsoņiem iegūt Latvijas Republikas pilsonību.

PAŠVALDĪBA UN IEDZĪVOTĀJI
Panāksim, lai pilsētai svarīgu lēmumu pieņemšanas procesā obligāti tiktu ņemts vērā sabiedrības viedoklis.
Veicināsim pašvaldības uzņēmumu un iestāžu saimnieciskās darbības kontroli, lai nepieļautu finanšu līdzekļu nepamatotu un neadekvātu izlietošanu.
Nepieļausim nodokļu maksātāju līdzekļu nelietderīgu izmantošanu nepārdomātiem projektiem.
Nodrošināsim iedzīvotājiem iespēju saskarsmē ar pašvaldības iestāžu darbiniekiem lietot apmeklētāju dzimto valodu.
Veicināsim pašvaldības sadarbību ar pilsētas sabiedriskām organizācijām.

UZŅĒMĒJDARBĪBA
Nodrošināsim godīgu konkurenci uzņēmējdarbībā.
Atbalstīsim vietējos uzņēmējus un ražotājus, veicinot jaunu darba vietu radīšanu.
Palīdzēsim Liepājas pilsētas uzņēmumiem nodibināt sakarus ar stratēģiskiem partneriem, lai veicinātu vietējo uzņēmumu konkurētspēju.
Optimizēsim Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas darbību pilsētas iedzīvotāju interesēs.

IZGLĪTĪBA
Nepieļausim Liepājas skolu nepamatotu optimizāciju.
Nodrošināsim vienmērīgu un taisnīgu līdzekļu sadali pilsētas mācību iestādēm.
Nodrošināsim piemaksu piešķiršanu skolotājiem no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Daļēji kompensēsim skolotājiem papildus izdevumus, kas radušies pildot darba pienākumus.
Veicināsim fundamentālas un lietišķās zinātnes attīstību Liepājā.
Atbalstīsim kvalitatīvu latviešu valodas apguvi mazākumtautību mācību iestādēs, nodrošinot mācību līdzekļu iegādi un pasniedzēju kvalifikācijas paaugstināšanu.
Nodrošināsim pašvaldības bērnudārzu skaita palielināšanu, atbalstīsim ģimenes, kuru bērniem pašvaldība nav nodrošinājusi bērnudārzu.
Pilnveidosim bērnu un ģimenes atbalsta programmu.

LABIEKĀRTOŠANA
Sakārtosim ielu ietves un mikrorajonu iekšējo ceļu segumus.
Atbalstīsim dzīvojamo namu pagalmu pārplānošanu un rekonstruēšanu, pielāgojot tos iedzīvotāju vajadzībām.
Nodrošināsim apgaismojumu pilsētas ielās un pagalmos.
Sakopsim jau esošās un izveidosim jaunas pilsētas sabiedriskās atpūtas vietas.
Organizēsim transportlīdzekļu kustības problēmu kompleksu risināšanu.

KULTŪRA, SPORTS, TŪRISMS
Atbalstīsim nacionālo kultūras biedrību sadarbību, veicinot sabiedrisko saskaņu Liepājā.
Atbalstīsim dažādu tautu kultūras tradīciju saglabāšanu, vienota kultūras centra izveidošanu.
Atbalstīsim esošās sporta skolas un klubus, lai nodrošinātu sporta nodarbības bērniem un jauniešiem.
Atbalstīsim tūrismam labvēlīgas vides veidošanu Liepājā.
Nodrošināsim dabas aizsardzības prasību izpildi aizsargājamās dabas teritorijās.
Attīstīsim pludmali un Liepājas ezeru atpūtas mērķiem.

Mēs esam gatavi sadarboties ar visiem, kuri vēlas, lai Liepāja attīstītos kā rūpniecības, tranzīta, tūrisma, izglītības un kultūras centrs, kurš atvērts sadarbībai gan ar Rietumiem, gan ar Austrumiem.

04.11.2009 12:09:00