Osipova partija
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
Mēs iestājāmies:
- par katra liepājnieka labklājības uzlabošanos, neatkarīgi no viņa tautības;
- par to, lai Liepājas pilsētas domē būtu ievēlēti tādi deputāti, kuri rūpēsies par Liepājas iedzīvotājiem, nevis par savu labklājību;
- par principa ?Viens likums, viena taisnība visiem? ievērošanu;
- par godīgu konkurenci konkursos, kuri tiek rīkoti pašvaldības pasūtījumiem.

Mūsu uzdevumi:
? Organizēt Liepājas pilsētas domes atbildīgo amatpersonu darbības pārbaudes un publicēt pārbaužu materiālus un pārskatus. Nepieciešamības gadījumā nodot tos tiesībsargājošās institūcijās.
? Veikt Liepājas Speciālās Ekonomiskās Zonas vadošo amatpersonu darba efektivitātes pārbaudi.
? Organizēt Liepājas Speciālās Ekonomiskās Zonas darbu, izmantojot Liepājas ostu tranzīta iespējas ar mērķi maksimāli paaugstināt Liepājas SEZ ieguldījumus Liepājas pilsētas budžetā.
? Veikt komunālo pakalpojumu, īres un apsaimniekošanas maksas tarifu aprēķināšanas kontroli pašvaldības uzņēmumos (SIA ?Vecliepāja?, SIA ?Jaunliepāja?, SIA ?Karosta?, SIA ?Liepājas enerģija?, SIA ?Liepājas ūdens? un citos), ka arī šo uzņēmumu izdevumu pamatotību.
? Veikt pilsētas sabiedriskā transporta tarifu aprēķināšanas kontroli.
? Nodrošināt Liepājas pilsētas ceļu seguma remonta līgumu noslēgšanu tikai ar tādiem uzņēmumiem, kuri ir spējīgi piestādīt ekonomiski pamatotus darbu izcenojumus, ka arī nodrošināt sešu gadu garantiju paveiktajiem ceļu remonta darbiem.
? Pirms Liepājas pilsētas domes lēmumu pieņemšanas, jautājumos, kuri skars Liepājas iedzīvotāju vairākuma intereses, ka arī jautājumos, kuri var sevišķi apgrūtināt pilsētas budžetu, organizēt obligāto sabiedrisko apspriešanu vai konsultācijas ar iedzīvotājiem.
? Veicināt bezdarba līmeņa samazināšanos, nodrošinot maksimāli iespējamo Liepājas pilsētas iedzīvotāju nodarbinātību.
? Nodrošināt uzņēmējdarbības atbalstu, it īpaši mazo un vidējo uzņēmumu, ar mērķi radīt jaunās darba vietas.
? Izveidot sabalansēto Liepājas attīstības programmu, balstot to uz pilsētas tradicionālām nozarēm ? rūpniecība, tranzīts, tūrisms.
? Nodrošināt maksimālo Liepājas pilsētas domes darbības atklātumu un tās finansu attiecību ar komercuzņēmumiem caurskatāmību.
? Panākt maksimāli efektīvo pašvaldības īpašuma ekspluatāciju.
? Nodrošināt racionālo nodokļu maksātāju naudas izlietojumu, pārtraucot to pašvaldības projektu realizāciju, kuri neatbilst Liepājas iedzīvotāju interesēm.
? Nodrošināt Liepājas pilsētas budžeta optimizācijas pasākumus, ieviešot jaunu domes izpildvaras darbinieku atalgojuma sistēmu, saistot darbinieku algas pieaugumu ar pilsētas budžeta apmēra pieaugumu, jo ierēdņa algai ir jābūt atkarīgai no viņa darba rezultātiem.
? Piesaistot publiskās preses pārstāvjus, katru ceturksni nodrošināt Liepājas pilsētas domes deputātu un izpildvaras pārstāvju publisko pārskatu par paveikto darbu.
? Piesaistot Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas investorus, nodrošināt ražošanas un tranzīta attīstību Liepāja.
? Attīstīt sadarbību ar Liepājas sadraudzības pilsētām.
? Nodrošināt Raiņa ielas dzelzceļa pārbrauktuves problēmas atrisināšanu.
? Noteikt ierobežojumus jaunu komerccentru būvniecībai pilsētas centra rajona, nodrošinot tādu objektu izvietojumu citos Liepājas rajonos ar mērķi attīstīt visus pilsētas rajonus, ka arī panākt transporta kustības samazināšanos pilsētas centrā.
? Nodrošināt ielu apgaismojumu pilsētas mikrorajonos.
? Uzlabot pašvaldības policijas darba kvalitāti, panākot iedzīvotāju drošības un sabiedriskās kārtības nodrošināšanu. Dibināt brīvprātīgo iedzīvotāju biedrību Liepājas pilsētas ielu patrulēšanai.
? Nepieļaut pilsētas mazākumtautību skolu skaita samazināšanos.
? Saglabāt esošos un izveidot jaunus kultūras un sporta centrus pilsētas mikrorajonos.
? Izveidot sporta laukumus pilsētas mikrorajonos ar mērķi nodrošināt bezmaksas sporta nodarbības visiem pilsētas iedzīvotājiem.
? Nodrošināt bērnu laukumu un bērnu istabu izveidošanu pilsētas mikrorajonos.
? Nodrošināt efektīvo Liepājas pilsētas domes sadarbību ar nevalstiskām organizācijām.
? Liepājas pilsētas pašvaldības uzņēmumos ieviest principu: Sarunas valodu izvēlās apmeklētājs?.
? Nodrošināt visu tradicionālo Latvijas konfesiju atbalstu.

14.04.2009 16:05:00