"Pilsoniskā savienība", "Kristīgi demokrātiskā savienība"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
Mūsu mērķis ir īstenot ilgstošu un līdzsvarotu attīstību, kas veicina dzīves kvalitātes pieaugumu
Liepājā. Kristīgi demokrātiskas savienības politika balstās uz kristīgās ētikas priekšstatiem par
cilvēka vietu pasaulē. Mūsu darbība pamatojas uz radošu, līdztiesīgu un atbildīgu sadarbību.

Pamatvērtības:
Katra cilvēka dzīves labklājība ir lielākā vērtība, kuru nodrošināt un garantēt nākotnē ir mūsu
pienākums. Liepājas pamatvērtība ir pilsoniska sadarbība.
Liepāju nākotnē veidosim par ekonomiski stabilu pilsētu ar nebeidzamām izaugsmes iespējām,
kurā katram liepājniekam ir sava vieta un lepnums par savu pilsētu.

Pilsētas ekonomiskā attīstība:
Mūsu prioritāte ir esošo darba vietu saglabāšana, jaunu radīšana.
Katrs Liepājas iedzīvotājs mums ir svarīgs, tāpēc priekšroku dosim savas pilsētas speciālistiem,
gan stimulējot tos ar darba vietām, atalgojumu un citā prioritātēm. Liepājai ir jālepojas ar saviem
cilvēkiem ne tikai vārdos, bet arī darbos !
Pašvaldība uzņemsies aizgādnību par saviem uzņēmējiem, prasmīgi un lietderīgi analizēs
biznesa vajadzības, problēmās sniedzot reālu palīdzību, sekmējot uzņēmējdarbību un investīciju
piesaisti.
Tranzīta biznesā maksimāli izmantosim savu ostu, lidostu, veidosim atbilstošu infrastruktūru,
piesaistot investorus.
Atbalstīsim zivsaimniecības nozares attīstību mūsu reģionā.
Veiksim Liepājas SEZ restrukturizāciju, pārvēršot to par finansiāli un saimnieciski izdevīgu
pilsētas ekonomiskajām interesēm.
Pārskatīsim līgumu saistības starp SIA Liepājas enerģija un namu pārvaldēm.

Pilsētvide:
Pašvaldība uzņemsies maksimāli materiāli atbalstīt ēku un māju siltināšanu, pēc vajadzības
garantēsim līdzekļu piesaisti māju kapitālajiem remontiem, piesaistot vietējo darbaspēku.
Kvalitatīvi atjaunosim ielu segumus tā, lai iedzīvotājiem un automobīļiem nesprūstu ne kājas, ne
riteņi. Sakārtosim transporta kustību, mikroautobusu un pilsētas autobusu maršrutus.
Zinot Liepājas klimatiskos apstākļus, būsim gatavi ziemas sākumam pilsētā un turēsim liepājnieku
kājas sausumā. Nežēlīgi apkarosim BIROKRĀTIJU !
Radīsim iespējas visiem kvalitatīvi baudīt kultūru un sportot.
Sakārtosim un padarīsim pievilcīgu mūsu dzelzceļa stacijas un autoostas laukumu.
Atbalstīsim sabiedriskās padomes izveidošanu, kurā darbosies pilsētas sabiedrības pārstāvji.
Sakārtosim un novērsīsim "Jaunās pasaules" applūšanu.
Uzbūvēsim strūklaku pilsētas centrā.

Sociālā un veselības aprūpe:
Nodrošināsim pašvaldības materiālo atbalstu liepājniekiem, kuri šodien ir nonākuši grūtībās.
Padarīsim pieejamu jebkuru pilsētas iestādi cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām un bērnu ratiņiem.
Saglabāsim Liepājas slimnīcas un pārējās ārstniecības iestādes, veicināsim to attīstību,
kvalitātes uzlabošanu, personāla profesionālu izaugsmi, nodrošināsim pieejamas pacientu i
iemaksas jebkuram sociālajam slānim.
Atbalstīsim profilaktisko apskašu programmu ieviešanu, rehabilitācijas centra izveidi, atbalstīsim
pabalstu sistēmas izaugsmi pensionāriem un invalīdiem.

Izglītība, kultūra, sports:
Veicināsim speciālistu apmācību Liepājas darba tirgus vajadzībām. Nodrošināsim bezmaksas
pusdienas skolu jaunākajām klasēm. Atradīsim iespējas skolnieku autobusu ieviešanai pilsētā.
Nodrošināsim ar mācību grāmatām izglītības iestādes, lai bērnu somas kļūtu vieglākas. Finansiāli
atbalstīsim ārpusskolu izglītību un nodarbības. Mērķtiecīgi izmantosim Liepājas augstskolu un
Universitātes mācībspēku, studentu intelektuālo potenciālu Liepājas pilsētas interesēs. Radīsim
iespējas paplašināt zinātniskās bibliotēkas telpas. Nodrošināsim integratīvās izglītības iespējas
bērniem ar īpašajām vajadzībām katrā pilsētas mikrorajonā. Radīsim iespējas jauniešiem strādāt
un atpūsties.
Nodrošināsim pašvaldības finanses talantu virzīšanai. Atbalstīsim jūrniecības muzeja izveidi
pilsētā.

Drošība pilsētā:
nodrošināsim policistus pilsētas ielās. Nežēlīgi apkarosim narkotiku izplatību. Rūpēsimies par
bērnu drošību izglītības iestādēs.

Liepāja - kūrorta un tūrisma pērle :
Kļūsim par iecienītu pilsētu un Kurzemes tūrisma centru. Tieši ar pašvaldības finansiālu
ieguldījumu vietējiem uzņēmējiem, vienu pilsētas ielu, tai pieguļošo pludmales posmu un parka
zonu izveidosim kā aktīvu atpūtas centru. Stimulēsim amatniekus, māksliniekus, nesot mūsu
vārdu pasaulē.
Labiekārtosim pilsētas abu robežu teritorijas.
Izmantosim Liepājas ezeru kā tūrisma, sporta un atpūtas objektu.

Sabiedrības integrācija:
Aktīvāk iesaistīsim mazākumtautību organizācijas pilsētas attīstības un kultūras procesos.
Izveidosim integrācijas centru Liepājā.

17.04.2009 20:32:00