"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija", Apvienība "LIEPĀJAS ATTĪSTĪBAI"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai

Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas / apvienības ?Liepājas attīstībai?
PROGRAMMA
Liepājas pilsētas Domes vēlēšanām

Mūsu galvenā prioritāte - cilvēks un viņa labklājība.

Cienījamie liepājnieki!
Pateicoties Jūsu uzticībai, ko Jūs izrādīsiet pašvaldību vēlēšanās, balsojot par mums, ievēlētie deputāti Domē varēs paust un ieviest dzīvē sociāldemokrātijas idejas, nodrošināt Liepājas pilsētas un Jūsu labklājības izaugsmi. Savu darbību, ņemot vērā liepājnieku viedokļus, veltīsim

iedzīvotājiem.

Lai visi darbspējīgie būtu nodrošināti ar darbu un darba cilvēkam cienīgiem dzīves apstākļiem!
? Sekmēsim uzņēmējdarbības attīstību pilsētā, jaunu darba vietu izveidi.
? Turpināsim esošās iestrādes pilsētas attīstībā, to izstrādē iesaistīsim sabiedrību. Pilsētas attīstības finansēšanā iesaistīsim ES struktūrfondus un nodrošināsim to apguvi.
? Veicināsim dzīvojamo ēku nodošanu iedzīvotāju apsaimniekošanā, sekmēsim ēku siltināšanas un citu dzīvojamo māju labiekārtošanas programmu realizāciju.
? Izvērtēsim SIA ?Liepājas Enerģijas? darbības atbilstību liepājnieku interesēm.
? Apturēsim zemes privatizāciju, kas tiek veikta SIA ?Liepājas Enerģija? interesēs.
? Sadarbosimies ar arodbiedrībām. Sekmēsim sociālo dialogu jaunizveidotās trīspusējās sadarbības padomes ietvaros.

Atbalstīsim Latvijas ražotājus!
? Lauksaimniecības produkcijas realizāciju bez starpniekiem - visādi atbalstīsim ?Zaļo tirdziņu? izveidi.
? Veicināsim tramvaja līnijas pagarināšanu līdz Dienvidu kapiem, pilnveidosim sabiedriskā transporta darbību atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām.
? Pilnveidosim Domes speciālistu sadarbību ar Liepājas uzņēmējiem.
? Rūpēsimies par esošo pilsētas ielu, zaļās zonas, atpūtas vietu labiekārtošanu un uzturēšanu, kā arī jaunu izveidošanu.

Lai pašvaldības iestādēs strādātu atbildīgi, apzinīgi darbinieki! Lai pieņemtie lēmumi nebūtu pārsteidzīgi un sekmētu dzīves līmeņa uzlabošanos!
? Izskaudīsim lieko birokrātiju, darbinieku augstprātību, pasivitāti Domē un pašvaldības struktūrās.
? Rūpēsimies par drošību pilsētā, likvidēsim iedzīvotāju drošību nodrošinošo institūciju darbības dublēšanos, sekmēsim to darbības rezultativitāti.
? Vismaz reizi pusgadā tiksimies ar iedzīvotājiem, lai informētu par savu darbu, uzklausītu viņu ierosinājumus.
? Sadarbosimies ar visām partijām un nevalstiskajām organizācijām iedzīvotāju labklājības paaugstināšanas jomā, konstruktīvu ierosinājumu realizācijā.


Lai katram ir brīva iespēja iegūt izglītību!
? Panāksim, lai visi bērni apmeklētu skolu un augtu izglītības kvalitāte.
? Domes stipendijas ? labākajiem jauniešiem.
? Atbalstīsim ārpusskolas interešu izglītību.
? Veidosim jaunas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes.
? Atbalstīsim skolēnu nodarbinātību vasaras periodā.
? Sekmēsim bezdarbnieku pārkvalifikāciju darba tirgū pieprasītās profesijās.


Lai katrs var brīvi saņemt medicīniskās apkalpošanas minimumu!
? Sekmēsim ģimenes ārstu darba kvalitātes, atbildības par sava darba rezultātiem paaugstināšanu.
? Atbalstīsim darba devēju ieguldījumu un līdzdalību darbinieku veselības apdrošināšanā.
? Nodrošināsim katram nepieciešamos veselības aprūpes pakalpojumus un pieejamību speciālistu konsultācijām.
? Veidosim ekoloģiski sakārtotu vidi.


Palīdzēsim tiem, kam šobrīd ir visgrūtāk!
? Attīstīsim vientuļo, maznodrošināto, kā arī iedzīvotāju ar īpašām vajadzībām aprūpes sistēmu.
? Gādāsim par sociālajām mājām un dzīvokļiem.
? Sniegsim palīdzību maznodrošinātajiem, represētajiem.
? Pensionāriem vecumā no 75 gadiem un sākumskolas bērniem no daudzbērnu ģimenēm nodrošināsim bezmaksas braukšanu pilsētas sabiedriskajā transportā.


Nodrošināt iespēju katram pēc intereses nodarboties ar sportu, attīstīt savas kultūras, ētikas un estētikas prasības!
? Veicināsim kultūras mantojuma saglabāšanu.
? Atbalstīsim Liepājas vēstures fonda darbību.
? Sekmēsim jaunu kultūras un sporta pasākumu norisi Liepājā.
? Panāksim treniņa apstākļu uzlabošanu pilsētu pārstāvošajiem sportistiem.
? Sekmēsim uzņēmēju ieinteresētību kultūras un sporta iestāžu darbības atbalstīšanā.

21.04.2009 12:42:00