"LIEPĀJAS PARTIJA"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
Liepāja ? mūsu mājas, mūsu ticība un pārliecība!

Turpināsim kopīgi veidot Liepāju par drošu, skaistu un veiksmīgu Latvijas pilsētu.
Strādāsim, lai liepājnieki savā pilsētā pavadītu gaišu bērnību, gūtu kvalitatīvas zināšanas, strādātu un veiksmīgi veidotu karjeru, vadītu mierīgas un nodrošinātas vecumdienas.
Veltīsim visas pūles, lai piesaistītu ES finansējumu Liepājas attīstībai, radīsim darba vietas un risināsim sociālos jautājumus.


Pilsētas ekonomika un darba vietas
Veidosim piemērotu biznesa infrastruktūru Karostā un Pulvera ielā
Attīstīsim ostu un rūpniecību, veiksim ostas padziļināšanu un Karostas kanāla attīrīšanu, būvēsim ostas pievadceļus
Veicināsim Liepājas Metalurga modernizāciju
Līdz 2011.gadam izstrādāsim teritorijas attīstības plānu un detālplānojumus, vienkāršosim būvniecības priekšlikumu izskatīšanas kārtību
Palīdzēsim uzņēmējiem atrast jaunus tirgus
Izveidosim biznesa inkubatoru uzņēmējdarbības uzsākšanai
Atbalstīsim mazos un vidējos uzņēmumus
Veicināsim zaļo, lauksaimniecības, zivju un amatnieku tirdziņu izveidi

Sociālā drošība un labklājība
Pilnveidosim sociālo pabalstu, pakalpojumu sistēmu un sociālo aprūpi mājās
Radīsim iespēju strādāt pagaidu algotos darbus
Garantēsim grūtībās nonākušiem cilvēkiem mājvietas sociālajās mājās
Veidosim dienas centrus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Izglītība
Atbalstīsim Liepājas Universitātes konkurētspējīgu attīstību
Sakārtosim izglītības iestāžu ēkas un dabas zinātņu kabinetus
Nodrošināsim vietas bērnudārzos, remontējot esošos un būvējot jaunus
Nodrošināsim sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu izglītības darbiniekiem
Paplašināsim rotaļu grupas un aukļu dienestu
Turpināsim izglītības kvalitātes programmas īstenošanu

Bērni un jaunieši
Paplašināsim bērnu un jauniešu interešu izglītības iespējas, rīkosim nometnes skolu brīvlaikos
Labiekārtosim un veidosim jaunus rotaļlaukumus mikrorajonos
Izveidosim jauniešu māju un bērnu istabas Liepājas mikrorajonos
Veidosim BMX un skeiteru laukumus


Veselība
Veicināsim veselīgu, aktīvu dzīves veidu, veselības profilaktiskos pasākumus
Nodrošināsim visa līmeņa kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem
Veicināsim Liepājas kā Kurzemes vadošā veselības aprūpes centra attīstību
Atbalstīsim sociāli mazaizsargāto ļaužu iespēju ārstēties

Tūrisms
Veicināsim tūristu piesaisti Liepājai
Realizēsim tūrisma attīstības projektus ? Gulbju dīķīša un, M.Ķempes laukuma rekonstrukciju, veloceliņa izbūvi, kultūrvēsturiskā mantojuma sakārtošanu
Veidosim Liepāju par populāru jahtu un starptautisko regašu centru

Kultūra
Atbalstīsim profesionālos kolektīvus
Sekmēsim Dziesmu un deju svētku tradīciju uzturēšanu, iedzīvotāju jaunradi un radošo līdzdalību
Atbalstīsim tradicionālo un jaunu kultūras pasākumu norisi
Uzlabosim un modernizēsim kultūras iestāžu infrastruktūru
Izveidosim daudzfunkcionālu kultūras centru
Veicināsim Eiropas Kultūras galvaspilsētas statusa iegūšanu
Atbalstīsim radošo industriju attīstību
Veicināsim kultūras mantojuma saglabāšanu, izpēti un pieejamību
Vecināsim starpkultūru dialogu

Sports
Popularizēsim sportisko tradīciju stiprināšanu un amatieru sporta lomas palielināšanu
Radīsim iespēju nodarboties ar sportu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Atbalstīsim olimpiskos sporta veidus un komandas
Pilnveidosim sporta laukumus, sporta zāles, tenisa kortus
Palielināsim Olimpiskā centra nozīmi, izbūvēsim peldbaseinu

Sabiedrības drošība
Uzlabosim satiksmes organizāciju
Nodrošināsim vides pieejamību visiem cilvēkiem, neatkarīgi no to vecuma un funkcionālajām spējām
Veicināsim drošības pasākumus izglītības iestādēs
Ierobežosim atkarību izraisošu vielu izplatību
Izglītosim liepājniekus par rīcību ārkārtas un trauksmes situācijās

Vides aizsardzība
Uzlabosim ūdensapgādes kvalitāti Karostā un Vecliepājā
Veicināsim videi draudzīga sabiedriskā transporta izmantošanu
Novērsīsim Zaļās birzs un Jaunās pasaules applūšanu
Pilnveidosim pludmales, mikrorajonu parkus un zaļās zonas
Izveidosim suņu pastaigas laukumus Jaunliepājā, Ezerkrastā

Labiekārtošana
Piesaistīsim vērienīgu ES finansējumu Liepājas infrastruktūras sakārtošanai
Rekonstruēsim ielas un iekšpagalmus
Rekonstruēsim Stacijas laukumu, Brīvības ielu, Zirņu un Ganību ielu
Pagarināsim tramvaja līniju līdz M.Ķempes ielas galam
Sakārtosim Vecos kapus un citus kultūras pieminekļus
Realizēsim energoefektivitātes pasākumus sabiedriskos objektos un dzīvojamajās mājās
Modernizēsim siltuma ražošanas un piegādes sistēmu
Modernizēsim ielu apgaismojumu

22.04.2009 0:41:00