Politiskā partija "Rēzeknes Jaunsaimnieks"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
Mūsu nostādņu pamatvērtības: demokrātija, vienlīdzība un sociālā drošība.
Politiskā partija ?RĒZEKNES JAUNSAIMNIEKS? ir politiskā organizācija, kura virzīta uz demokrātiju, kurā nebūs vietas privilēģijām un uzkundzēšanās metodēm. Mēs īstenojam mūsu mērķus demokrātiski, jo mūsu partija atbalsta iniciatīvu, uzņēmējdarbību un brīvu konkurenci. Tā aizstāv un nodrošina katra cilvēka tiesības un brīvus uzskatus.
Mūsu mērķis ir izveidot Rēzekni par augsti attīstītu pilsētu, lai tā būtu droša un ērta pilsētas iedzīvotāju mājvieta.
Partijas uzdevums ir aktīvi ietekmēt Rēzeknes pilsētas ekonomisko attīstību, rūpējoties par tās dinamisku izaugsmi, pašvaldības darbā stiprinot atklātību, decentralizāciju, profesionalitāti un godīgumu.
Mēs par godprātīgu politiku un varas atbildīgumu vēlētāju priekšā, atklātu un skaidri pamatotu politisko lēmumu pieņemšanu sabiedrības labā.
Mēs uzskatam, ka pašvaldībai jāveicina sadarbība ar iedzīvotājiem, valsts iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, uzņēmējiem, citām pašvaldībām un starptautiskā sadraudzība.
Pašvaldības lēmumiem jābūt skaidriem, saprotamiem, pamatotiem un pārskatāmiem. Mēs atbalstām tādu pašvaldības darbu, kas nodrošina pilnīgu atklātību par budžeta līdzekļu izlietošanu, informētību un atbildības izjūtu par ekonomiski, sociāli un politiski pamatotiem lēmumiem.
Darba algai jānodrošina pilnvērtīga dzīve, tā jāsamēro ar inflāciju un preču cenām. Noteiktajai minimālajai darba algai jānodrošina cilvēka dzīves pamatvajadzības. Pensionāriem, maznodrošinātajiem, invalīdiem un bērniem paredzēto medicīnisko palīdzību jāsubsidē valstij, visiem iedzīvotājiem nodrošinot valsts garantētu minimumu.
Lai būtiski izskaustu nabadzības cēloņus, ir nepieciešama ekonomisko aktivitāšu veicināšana, nodarbinātības un darba spēju attīstība. Mēs uzskatam, ka saimniecisko brīvību nodrošinās privātīpašums un sakārtotā pilsētas vide.
Mēs par veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu un pieejamību iedzīvotājiem, neatkarīgi no viņu ieņēmumu lieluma un pašvaldībai jāpalielina budžeta finansējuma īpatsvars veselības aprūpē.
Sociālo pabalstu pieprasīšanas un piešķiršanas kārtībai jābūt vienkāršai un saprotamai palīdzības prasītājiem, pārskatāmai palīdzības organizētājiem un sociālā nodokļa maksātājiem.
Mēs par taisnīgumu visās dzīves jomās, īpaši attiecinot to uz darbu, ienākumu un mantisko stāvokli. Mēs nodrošināsim visiem vienādas iespējas sabiedrības veidošanā un sevišķi atbalstīsim sociāli vājākos.
Mēs par līdzsvarotu attīstību , līdzvērtīgām ekonomiskās, sociālās un kultūras attīstības iespējām visām sabiedrības grupām, par iespēju vienlīdzību nodrošināšanu neatkarīgi no indivīdu sociālā un veselības stāvokļa. Ikvienam indivīdam jānodrošina pilnvērtīgas dzīves iespējas sabiedrībā, izskaužot aprūpes formas, kuras veicina sociālo atstumtību.
Mēs par atklātu sabiedrību, par katra cilvēka individuālo brīvību un spēju uzņemties atbildību par sevi un savu tautu. Mēs par līdztiesību visās dzīves jomās, par vienādām tiesībām, pienākumiem un iespējām iegūt izglītību, pilnveidoties savā profesijā, sasniegt ekonomisku neatkarību, kopt un audzināt bērnus, rūpēties par ģimeni un māju, piedalīties politiskajos un sabiedriskajos procesos. Uzskatam, ka izglītībai jābūt tādai, kas cilvēku padara drošāku, patstāvīgāku, rīcības spējīgāku, uzņēmīgāku.
Demokrātijas būtība saistīta ar tautas dzīves uztveri, garīgām vērtībām un izpratni par dzīves kvalitāti. Mēs uzskatam, ka šīs kvalitātes saglabāšanu veicina tautu tradīcijas, pastāvīgā saskarsme ar kultūrvērtībām, sakārtotā un kopta dzīves vide, cieša saikne ar laukiem.
Mēs uzskatam, ka jāmazina Rēzeknes pilsētas reģionālā atšķirība, tās attīstībai jābūt līdzsvarotai ar citām Latvijas pilsētām. Reģionālās attīstības pamatu partija saredz attīstītā infrastruktūrā, uzņēmējdarbībā, sociāli un ekonomiski aktīvos iedzīvotājos. Mēs par sociāli atbildīgu tirgus ekonomiku ar augstu konkurētspēju, kas veicina iedzīvotāju labklājības izaugsmi, vidusslāņa paplašināšanos.

17.04.2009 9:08:00