Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
1. Sociālie jautājumi
- Izveidosim sociālās aprūpes sistēmu, kuras galvenie principi ? cieņa pret cilvēku, kuram nepieciešama palīdzība, un godīgs resursu sadalījums.
- Izveidosim jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrus pilsētas rajonos apdzīvoto vietu tuvumā.
- Ieviesīsim braukšanu par pazeminātu maksu pilsētas sabiedriskajā transportā mazturīgo pilsētas iedzīvotāju kategorijām.
- Veicināsim cilvēku ar īpašām vajadzībām integrāciju sabiedrībā, rūpējoties par dažādu pakalpojumu pieejamību viņiem.
- Sniegsim sociālo atbalstu daudzbērnu ģimenēm (bērna dzimšanas pabalsts, brīvpusdienas, pirmsskolas iestāžu apmeklēšanas dotācijas).

2. Domes un pilsētnieku savstarpējās attiecības.
- Veidosim atklātu un konstruktīvu dialogu ar pilsētas iedzīvotājiem, tai skaitā nacionālo minoritāšu valodās.
- Domes ierēdnis saņem algu no pilsētas iedzīvotāju nodokļiem, un viņam ir jāstrādā priekš katra iedzīvotāja. Nav pieļaujami likt klientam gaidīt un nelemt jautājumu pēc būtības.
- Pilsētas pārvaldes uzpūstie štati tiks optimizēti. Krīzes negatīvajai ietekmei jābūt solidāri sadalītai starp pilsētas iedzīvotājiem un Domi.

3. Pilsētsaimniecība.
- Maksimāli īsā laikā pabeigsim pilsētas gazifikāciju, īpaši privāto sektoru.
- Pabeigsim no pilsētas līdzekļiem finansēto objektu celtniecību (jaunatnes sporta centrs).
- Sakārtosim pilsētas ielas, pievēršot īpašu uzmanību darbu kvalitātei un līgumsaistību izpildes finansiālajām garantijām. Rekonstruēsim daudzdzīvokļu namu pagalmus.
- Veiksim apgaismošanas sistēmas rekonstrukciju, izmantojot elektroenerģijas ekonomiskas izmantošanas tehnoloģijas.
- Veiksim siltumtīklu rekonstrukciju, uzstādot optimāla diametra cauruļvadus. Ierīkosim namu autonomo gāzes apkuri tur, kur tas būs ekonomiski pamatots. Izstrādāsim un ieviesīsim daudzdzīvokļu māju siltināšanas programmu stimulāciju.
- Samazināsim apkures tarifus attiecīgi reālajiem izdevumiem par siltumapgādi, vienlaicīgi
paaugstinot atbildību par maksājumu kavēšanu.
- No pilsētas budžeta iedalīsim līdzekļus kapu un kara upuru piemiņas vietu uzturēšanai.
- Pilsētas komunālajai saimniecībai ir jābūt pašvaldības uzņēmuma aprūpē, kas ļaus ekonomēt
līdzekļus un paaugstinās pakalpojuma kvalitāti.

4. Izglītība, kultūra, veselība
- Izveidosim pilsētā vidi, kas veicinās cilvēku garīgo, estētisko un fizisko attīstību.
- Veiksim izglītības un kultūras pārvalžu optimizāciju un to darbības efektivitātes paaugstināšanu.
- Saglabāsim nacionālo minoritāšu skolas, kuras sniedz kvalitatīvu izglītību.
- Attīstīsim interešu izglītību.
- Veicināsim reģionālo, republikas un starptautiskā mēroga kultūras pasākumu organizēšanu Rēzeknē.
- Atbalstīsim nacionālo kultūru tradīciju attīstību.
- Veiksim Nacionālo biedrību Kultūras nama (?Joriks?) rekonstrukciju.
- Atbalstīsim tradicionālās Rēzeknē reliģiskās konfesijas.
- Sniegsim atbalstu augstas kvalifikācijas speciālistu piesaistei pilsētas medicīnas iestādēs.
- Veicināsim veselīga dzīves veida popularizāciju, tai skaitā organizējot dažādus sporta pasākumus.

5. Ekoloģija
- Pastiprināsim kontroli un atbildību par nesankcionētu izgāztuvju izveidošanos pilsētas teritorijā.

6. Sports
- Izstrādāsim sporta attīstības stratēģiju pilsētā, pievēršot īpašu uzmanību un atbalstu bērnu sportam
un masu sporta veidiem.
- Veiksim pilsētā esošās sporta bāzes modernizāciju, darot to pieejamu plašam pilsētnieku lokam.

7. Uzņēmējdarbība.
- Atbalstīsim uzņēmēju projektus, kas tendēti uz jaunu darba vietu radīšanu, piedāvājot tiem atvieglojumus nodokļu maksāšanā, kā arī samazinot līdz minimumam biznesa organizācijas birokrātiskās formalitātes.
- Atbalstīsim uzņēmējdarbību veicinošu struktūru attīstību un savstarpēju sadarbību.
- Realizēsim vietējo uzņēmumu atbalsta programmu noieta tirgus un stratēģisko partneru
meklējumos.
- Pašvaldības izsludinātajos konkursos, likuma robežās, dosim priekšroku vietējiem uzņēmumiem.
Vietējo projektu nodokļiem ir jāpaliek Rēzeknē.
- Strādāsim pie atpūtas un tūrisma pakalpojumu daudzveidības paplašināšanas.
- Reorganizēsim biznesa centra darbu. Noteiksim biznesa centra finansēšanu atkarībā no Rēzeknes teritorijā realizētajiem projektiem ar Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu piesaisti.

19.04.2009 10:18:00