"Tautas partija"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
Atbilstoši iepriekšējai Tautas partijas Rēzeknes nodaļas programmai pēdējos gados Rēzekne veidojas par nacionālas nozīmes attīstības pilsētu. Īstenoti pasākumi, lai Rēzekne kļūtu par attīstītu, modernu un sakoptu Latgales centru. Arī turpmāk esam gatavi pragmatiskam darbam, lai īstenotu attīstības programmā līdz 2013. gadam noteiktos mērķus pilsētas attīstībai.

INFRASTRUKTŪRA
Piesaistīsim ES un citas investīcijas pilsētvides sakārtošanai, jau 2009. gadā uzsākot Stacijas ielas rekonstrukciju un jauna tilta būvniecību pār upi, viadukta un Atbrīvošanas alejas rekonstrukciju.
Turpināsim pilsētas ielu rekonstrukcijas darbus Dzelzceļnieku, Raiņa, u.c. Ielās.
Piešķirsim finansējumu daudzdzīvokļu māju pagalmu sakārtošanai.
Stingri sekosim lietderīgai resursu izmantošanai, nodrošinot kvalitatīvus komunālos pakalpojumus iedzīvotājiem.
Strādāsim, lai īstenotu centra un ziemeļu rajona katlu māju rekonstrukciju, piesaistīsim investīcijas siltumtrašu atjaunošanai.
Sniegsim atbalstu daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem projektu īstenošanā energoefektivitātes paaugstināšanā un māju renovācijā.
Labiekārtosim Vipingas meža parku, attīstīsim Kovšu ezera pludmales infrastruktūru.
Turpināsim bērnu rotaļu laukumu atjaunošanu un jaunu izveidi.

EKONOMIKA
Īstenosim publisko un privāto partnerattiecību principu jaunu projektu uzsākšanai.
Nodrošināsim uzņēmēju līdzdalību pašvaldības lēmumu pieņemšanā, atbalstīsim Uzņēmējdarbības attīstības komisijas darbu.
Pārstāvēsim uzņēmēju viedokli partnerinstitūcijās.
Sekmēsim būtisku grozījumu pieņemšanu Rēzeknes SEZ likumā.
Atbalstīsim jaunu uzņēmējdarbību pilsētā un jaunu darba vietu radīšanu, piešķirot iespējamās atlaides pašvaldības nodevu maksājumos.
Turpināsim aizsākto pašvaldības stipendiju programmu, piešķirot tās prioritāro specialitāšu studentiem, ? ārstiem, inženieriem, pedagogiem.

SOCIĀLĀ SFĒRA un VESELĪBAS APRŪPE
Pilnveidosim sociālo pabalstu sistēmu, piešķirot pabalstus pensionāriem, invalīdiem, daudzbērnu ģimenēm, trūcīgām personām.
Nodrošināsim bezmaksas pārvadājumus sabiedriskajā transportā pensionāriem un skolēniem.
Atbalstīsim pašvaldības institūciju dalību projektos, piesaistot valsts investīcijas, lai uzlabotu sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti.

SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA
Pilnveidosim pašvaldības policijas darbu, nodrošinot tās darbu diennakts režīmā, aktīvi sadarbojoties ar Valsts policiju.

IZGLĪTĪBA
Turpināsim jaunu bērnudārzu izveidi, nodrošināsim bērniem nepieciešamo vietu skaitu.
Sekmēsim izglītības iestāžu materiāltehniskās bāzes uzlabošanu.
Rūpēsimies par jaunatnes brīvā laika pavadīšanas centru attīstību pilsētas mikrorajonos, veidojot jaunatnes iniciatīvu centrus.

KULTŪRA, SPORTS
Ar reģionāliem un valsts nozīmes pasākumiem apliecināsim to, ka Rēzekne ? pilsēta Latgales sirdī ? ir reģiona kultūras un izglītības centrs.
Īstenosim aizsāktos projektus, izveidojot Austrumlatgales radošo pakalpojumu centru, Austrumlatvijas daudzfunkcionālo centru, veiksim J. Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolas ēkas rekonstrukciju, Latgales Kultūrvēstures muzeja piebūves celtniecību, atbalstīsim Rēzeknes Augstskolas jaunā kompleksa izveidi.
Aktivizēsim Tūrisma informācijas centra darbu.
Izstrādāsim pilsētas mārketinga programmu.
Pabeigsim Bērnu un jauniešu sporta centra celtniecību.
Atbalstīsim tehnisko sporta veidu attīstību un motokrosa trases ierīkošanu pilsētas dienvidu mikrorajonā.

PAŠVALDĪBA UN IEDZĪVOTĀJI
Veidosim efektīvu un kvalitatīvu pašvaldības pārvaldi.
Noteiksim deputātu politisko atbildību profesionālajās sfērās.
Pilnveidosim izveidojušos sadarbību starp pašvaldību un valsts pārvaldes iestādēm.
Nodrošināsim savlaicīgu un objektīvu informāciju iedzīvotājiem par pašvaldības darbu.
Sekmēsim nacionālās pašapziņas celšanos un vietējo patriotismu, it īpaši jauniešu vidū.

Ikvienas pilsētas attīstībā ļoti būtiska ir pēctecības nodrošināšana pašvaldības darbā, un mēs esam gatavi to darīt! Mēs iestājamies par lietpratīgu pašvaldību un demokrātisku sabiedrību!

KOPĀ MĒS VARAM VAIRĀK!

20.04.2009 5:02:00