"Pilsoniskā savienība"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
Rēzeknes pilsētas vēlēšanu
PROGRAMMA

Pilsoniskās Savienības mērķis - īstenot ilgstošu un līdzsvarotu attīstību, kas veicina pakāpenisku dzīves kvalitātes pieaugumu Rēzeknes pilsētā. Mūsu darbība pamatojas uz radošu, līdztiesīgu un atbildīgu sadarbību.
Galvenās pamatnostādnes:
1. Esam par pārtikušu un izglītotu Rēzeknes pilsētas iedzīvotāju - pamats par taisnīgi sabalansētu, pašvaldības bezdeficīta budžetu.
2. Veicināsim vienlīdzīgu un pašvaldības atbalstītu sabiedrību.
3. Piesaistīsim līdzekļus un atbalstīsim taisnīgu konkurētspējīgu darba tirgu.
4. Atbalstīsim informācijas apmaiņu starp valsts institūcijām, uzņēmējiem un jauniešiem ? Eiropas Savienības fondu apguvē un juridisko jautājumu risināšanā.
5. Palīdzēsim sociāli mazaizsargātiem iedzīvotājiem un maznodrošinātām ģimenēm.

Rēzeknes pilsētas izaugsmes pamatvirzieni:
1. Atbalsts uzņēmējdarbībai un zemniekiem.
2. Ceļu un pārējās infrastruktūras sakārtošana.
3. Siltumtarifu samazināšana.
4. Sociālā drošība
Plānotās darbības pamatprincipi:
1. Atklāta un caurskatāma finanšu politika
2. Birokrātijas mazināšana ? domes restrukturizācijas plāna realizēšana, darbinieku rotācijas principa ieviešana.
3. Budžeta līdzekļu saprātīga izlietošanu, ievērojot vienlīdzības principu.
4. Pašvaldībā iedzīvotāju labā strādās profesionāli darbinieki.
Tautsaimniecība un uzņēmējdarbība
Atbalstīsim mazo un vidējo uzņēmējdarbību, lai investīciju piesaiste veicinātu jaunu darba vietu radīšanu un sekmētu pilsētas attīstību:
1. Attīstīsim sadarbību ar ražošanas uzņēmumiem, sniegsim informāciju par ES fondu apguvi.
2. Atbalstīsim uzņēmējus, kuri nodarbinās jauniešus un nodrošinās prakses vietas profesionālās skolas audzēkņiem.
3. Uzlabojot infrastruktūru, attīstīsim tūrisma un ražošanas nozares.
4. Atbalstīsim un attīstīsim pilsētas uzņēmumus, modernizējot un ieviešot jaunas tehnoloģijas mūsu pilsētā, radīsim jaunas darba vietas.
5. Stabilizēsim ekonomiku, atbalstot inovatīvo pakalpojumu un produktu ieviešanu ar augsto pievienoto vērtību.

Pilsētas vide, transports un infrastruktūra
Nodrošināsim ar sakoptu, sakārtotu ceļu un ielu sistēmu, iedzīvotājiem patīkamu vidi:
1. Plānveidīgi realizēsim ielu, stāvvietu un ietvju atjaunošanu visā pilsētā.
2. Atjaunosim vēsturiskos objektus, saglabāsim kultūr-vēsturisko mantojumu.
3. Uzbūvēsim jaunus bērnu rotaļu laukumus un pilnveidosim esošos.
4. Organizēsim kvalitatīvu sabiedriskā transporta sistēmu, ieviesīsim stabilu atlaižu sistēmu pensionāriem, invalīdiem un studentiem.
5. Strādāsim pie līdzekļu piesaistīšanas autoceļu un tiltu būvniecības.
6. Veicināsim Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas attīstīšanu, piesaistot līdzekļus tranzīta un rūpniecības nozarēm.

Sociālā drošība un veselības aprūpe
Maznodrošinātos iedzīvotājus nodrošināsim ar labākiem dzīves apstākļiem. Nodrošināsim iedzīvotājiem iespējami labāku primāro medicīnisko aprūpi:
1. Saglabāsim medicīniskās aprūpes centrus Rēzeknē.
2. Uzlabosim pašvaldības policijas darbību ar kvalificēta personāla atlasi.
3. Piesaistīsim investīcijas daudzdzīvokļu dzīvojamo namu renovācijai un siltināšanai.
4. Izveidosim daudzdzīvokļu namu iekšpagalmus brauktuves, trotuārus un auto stāvvietas atbilstoši iedzīvotāju prasībām un iespēju pārvietoties invalīdiem.
5. Līdzsvarosim invalīdu, pensionāru un maznodrošināto iedzīvotāju pabalstu sistēmu, radot vienlīdzīgas palīdzības iespējas pilsētā.

Kultūra, izglītība un sports
Nodrošināsim kvalitatīvas izglītības, attīstības un atpūtas iespējas:
1. Atbalstīsim pensionāru, jauniešu un uzņēmēju biedrības un nodibinājumus.
2. Realizēsim ES fondu projektus un modernizēsim bibliotēkas un kultūras namus.
3. Izveidosim publisko stipendiju fondu, piesaistot privāto kapitālu, topošajiem studentiem ar noteikumu, ka pēc studijām tie atgriežas strādāt pašvaldības vai privātajos uzņēmumos, uzņēmējiem piemērojot nodokļu atlaides.
4. Saglabāsim un atbalstīsim pilsētas skolas, turpināsim skolu renovāciju projektus un materiāltehniskās bāzes uzlabošanu
5. Amatieru un profesionālā sporta atbalstīšana, Rēzeknes sporta sasniegumu muzeja dibināšana .
6. Atbalstīsim jauniešus sabiedrībā un darba tirgū ar vienādām tiesībām.


Mēs necīnāmies ar bagātiem, mēs cīnāmies lai nebūtu nabago! Nepieņemsim nepopulārus lēmumus , kas ierobežo pašvaldības attīstību. Mums nav tukšu solījumu, mums ir atbildība sabiedrības priekšā. Esam par intelektuāli stipru un sociāli atbildīgu sabiedrību. Mēs nevēlamies būt vienīgie, mēs vēlamies būt labākie!

17.04.2009 14:02:00