"Vienota Rēzekne"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
Partijas "Vienota Rēzekne"
priekšvēlēšanu programma

"Vienota Rēzekne" pamatvērtības:
Vienotība, profesionalitāte, atbildība

"Vienota Rēzekne" darbības pamatprincipi:
- Vienota sabiedrība
- Godīga, profesionāla, saimnieciska pārvalde
- Pamatoti un sabiedrības interesēm atbilstoši pašvaldības lēmumi

Devīze:
Būt lepnam par savu pilsētu

Mērķis:
Ar saimniecisku pieeju pilsētas vadīšanā veicināt katra iedzīvotāja dzīves līmeņa celšanos un pilsētas attīstību

Nākotnē Rēzekne ir:
- Latgales kultūras, izglītības un uzņēmējdarbības centrs
- Pilsēta Eiropas Savienības Austrumu robežā ar attīstītu loģistikas centru, pārstrādi un ražošanu
- Pilsēta ar siltinātiem mājokļiem, attīstītu infrastruktūru, sakoptiem pagalmiem, atbildīgu attieksmi pret pilsētvidi
- Ģimenēm un jauniešiem draudzīga pilsēta
- Daudznacionāla pilsēta ar bagātām tradīcijām

Pilsētas budžets
Uz pilsētas izaugsmi un cilvēku labklājību orientēts budžets, kas:
- Garantē attīstības projektu realizēšanu
- Atbalsta sociāli mazaizsargātos iedzīvotājus
- Nodrošina finanšu līdzekļu pieejamību sabiedrības aktivitātēm, organizējot pašvaldības projektu konkursus

Pilsētas ekonomiskā attīstība
- Pastāvīgi uzturēt domes un pilsētas uzņēmēju dialogu
- Veidot uzņēmējiem labvēlīgu vidi investīciju piesaistei
- Atbalstīt uzņēmēju iniciatīvas pilsētas ekonomiskajai attīstībai
- Radīt priekšnoteikumus kvalificētu speciālistu piesaistei
- Veicināt jaunu darbavietu radīšānu
- Iesaistīt sabiedrību tūrisma attīstības projektu realizēšanā

Pilsētvide, transports un infrastruktūra:
- Izstrādat un aktualizēt pilsētas mikrorajonu attīstības plānus un to realizēšanas mehānismus
- Veidot pilsētas dzīvojamo fondu
- Izstrādat un īstenot pilsētas apzaļumošanas un labiekārtošanas plānu
- Nodrošināt pilsētas ielu apgaismojumu, vēsturisko, arhitektoniski izteiksmīgo pilsētas ēku fasāžu izgaismošanu
- Pilnveidot pilsētas sabiedriskā transporta kvalitāti un kustības shēmu
- Īstenot ielu un tiltu kapitālos remontus un jaunu tiltu būvniecību

Sociālā palīdzība un veselības aizsardzība:
- Sadarbībā ar uzņēmējiem izstrādāt nodarbinātības programmu
- Sekmēt veselības aprūpes iestāžu modernizāciju
- Izstrādat un īstenot profilaktiskos pasākumus atkarību ierobežošanai
- Sadarbībā ar valsts aģentūrām un sabiedrību realizēt veselības veicināšanas projektus un akcijas
- Nodrošinat elastīgu un diferencētu pieeju sociālo pabalstu piešķiršanā

Sabiedriskā kārtība un drošība:
- Aktivizēt valsts un pašvaldības policijas darbu nelegālo alkohola un narkotiku tirdzniecības vietu apkarošanā
- Atjaunot atskurbtuves darbu
- Efektivizēt Pašvaldības policijas patrulēšānu ielās

Izglītība, kultūra un sports
- Paaugstināt izglītības kvalitāti, pieejamību un uzlabot izglītības iestāžu materiāli-tehnisko bāzi
- Nodrošināt daudzveidīgus un kvalitatīvus kultūras pasākumus
- Attīstīt profesionālo mākslu un mūziku
- Nodrošinat iedzīvotājus ar kvalitatīviem kultūras un sporta infrastruktūras objektiem
- Atbalstīt vietējās sporta komandas un klubus
- Atbalstīt radošo industriju veidošanos
- Papildinat pibliotēku un muzeju krājumus

20.04.2009 13:40:00