"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
Mūsu mērķis: godīga, profesionāla, kompetenta, neliela un efektīva pārvalde Rēzeknes domē. Tā strādā sabiedrības labā, ir pakļauta sabiedrības kontrolei un darbojas rokrokā ar savas pašvaldības nevalstiskajām organizācijām.
Mūsu prioritāte: pašvaldības uzmanības centrā ir cilvēks, viņa vajadzības un uzņēmumi, kas rada darba vietas.
Mūsu līdzeklis: taisnīgums. Tas nozīmē ? atbildēt par solījumiem, apliecināt godīgumu, tiesiskumu, iestāties par sabiedrības šodienas un nākotnes interesēm, neizmantot varas dotās iespējas personīga vai partijas labuma gūšanai.
Mūsu darbība:
Pašvaldību pārvalde
? Uzraugām, lai lašvaldība strādā atklāti, dodot iespēju iedzīvotājiem lemt par savas pilsētas attīstību.
? Panākam, ka pašvaldībā strādā kompetenti speciālisti, amati netiek dalīti pēc politiskās piederības.
? Veicam pašvaldības pārvaldes un tās iestāžu regulāru auditu, nelietderīgo funkciju, amatu un izdevumu likvidāciju.
? Veicinām pašvaldības un iedzīvotāju mijiedarbību, uzlabojam iedzīvotāju apkalpošanas kultūru pašvaldībā.
? Likvidējam birokrātiskās barjeras iedzīvotājiem un uzņēmējiem, saņemot pašvaldības iestāžu atļaujas, izziņas un citus dokumentus.
? Uzraugām, lai pašvaldības un tās iestāžu darbs ir organizēts tā, lai izskaustu korupcijas iespējas. Novēršot korupciju, sadarbojamies ar tiesībaizsardzības institūcijām.

Sociālie jautājumi
? Uzraugām, lai pašvaldība saglabā sociālo palīdzību līdzšinējā apjomā.
? Panākam, ka pašvaldība sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām, kas iedzīvotājiem sniedz sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus.
? Palīdzam risināt dzīvesvietas problēmas tiem, kas zaudējuši mājvietu.
? Organizējam jaunu un papildu lietojumu pašvaldības īpašumā esošajām ēkām sociālo jautājumu risināšanai.
? Ar SCP pārstāvju Saeimā starpniecību cīnamies par medicīniskās aprūpes sistēmas radikālu uzlabošanu.

Drošība
? Panākam, ka pašvaldība ciešāk sadarbojas ar Valsts policiju un Zemessardzi, kā arī uzlabojam pašvaldības policijas pakalpojumu pieejamību, kuras galvenais uzdevums būtu nevis sodīšana, bet gan palīdzība iedzīvotājiem.
? Sadarbībā ar pašvaldības policiju uzsākam veidot vecāku patruļas, lai novērstu bērnu un jauniešu klaiņošanu, iesaistīšanos noziedzībā, pasargātu bērnus no vardarbības un citām sociāli nelabvēlīgām ietekmēm.
Komunālie un infrastruktūras jautājumi
? Racionāli un godprātīgi sadalām un izmantojam pašvaldībai pieejamos finanšu līdzekļus.
? Uzskatām, ka Rēzeknes koncertzāles celtniecība šobrīd nav prioritāra un atliekama uz vēlāku laiku.
? Realizējam projektus, kas ļauj samazināt izdevumus par apkuri, t.sk. Siltumtīklu rekonstrukcija, māju siltināšana.
? Ierīkojam vietu zemnieku un mājražotāju produkcijas realizācijai.
? Panākam vietu skaita palielināšanu pirmsskolas mācību iestādēs.
? Panākam būtisku autoceļu kvalitātes uzlabojumu pilsētā, nodrošinot efektīvu darbu tehnisko uzraudzību un kontroli.
? Aktīvi piesaistām un efektīvi plānojam valsts, pašvaldības un ES fondu līdzekļu izlietojumu ceļu infrastruktūras remontiem, uzturēšanai un uzlabošanai.

Izglītība, kultūra un sports
? Nodrošinām kvalitatīvas izglītības pieejamību.
? Aktivizējam profesionālās orientācijas darbu ar jauniešiem.
? Izglītības uzraudzībā pievēršam uzmanību skolēnu mācību sasniegumu dinamikai un personiskās izaugsmes iespējām, veicinām patriotisma un garīgās kultūras izkopšanu jauniešos.
? Veicinām starpkultūru dialogu un minoritāšu kultūras attīstību.
? Saglabājam esošos un veicinām jaunu pašdarbības kolektīvu rašanos.

Transports
? Panākam, lai pilsētas un novada domes, savstarpēji sadarbojoties,
? Efektīvi un operatīvi koriģē transporta maršrutus saskaņā ar iedzīvotāju vajadzībām.

Uzņēmējdarbības vides attīstība un nodarbība
? Dome aktīvi iesaistās Eiropas Struktūrfondu apguvē.
? Sadarbojoties ar SCP pārstāvjiem Saeimā, panāksim izmaiņas likumdošanā, lai publiskajos iepirkumos pašvaldībām būtu iespēja dot priekšroku vietējiem uzņēmējiem.
? Padarām efektīvu Rēzeknes biznesa centra darbību. Piesaistot speciālistus, pašvaldība sniedz konsultācijas un palīdzību iedzīvotājiem uzņēmējdadrbības uzsākšanai vai pārprofilēšanai.
? Rūpējamies, lai pašvaldība aktīvi iesaistās valsts atbalstāmajos māju siltināšanas projektos, radot jaunas darba vietas un uzņēmumiem ? iespēju strādāt.
? Nospraužam prioritāros tautsaimniecības attīstības virzienus.
? Panākam, ka pašvaldība iesaista bezdarbniekus teritoriju sakopšanā, būvniecībā un citos darbos.

21.04.2009 16:45:00