Zaļo un Zemnieku savienība
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
NOVADA PĀRVALDE

? Izveidot novada pārvaldi un garantēt iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu pieejamību katrā novada pagastā līdzšinējā apjomā un līmenī.
? Nodrošināt pagastu pārvaldēm finansējumu, kas izlīdzinātu dzīves līmeņa atšķirības ar pilsētu.
? Katrā pagasta pārvaldē paredzēt ceļu speciālista un lauksaimniecības konsultanta štata vienības.

SOCIĀLĀ SFĒRA,VESELĪBA
? Izveidot sociālo pakalpojumu sniegšanas sistēmu novadā, kas nodrošinās iedzīvotāju veselības un sociālo aprūpi tuvāk dzīvesvietai, paredzot katra pagasta centrā sociālos darbiniekus un aprūpētājus mājas.
? Pastiprināt mājas aprūpes pakalpojumu sniegšanu, apvienojot un efektīvi izmantojot sociālo un veselības darbinieku sniegtos pakalpojumus.
? Atbalstīt visu veselības iestāžu, ģimenes ārstu prakses, nodrošinot to pieejamību tuvāk iedzīvotāju dzīves vietai.
? Saglabāt daudzprofilu slimnīcas statusu Balvu slimnīcai, pilnveidojot sniegto medicīnas pakalpojumu apjomu un to kvalitāti.
? Saglabāt un modernizēt esošos feldšeru punktus, nepieciešamības gadījumā nodrošinot tos ar telpām un finansējumu no pašvaldības puses.
? Panākt Vienota Neatliekamās Medicīnas Pakalpojumu punkta izveidošanu Tilžā, pašvaldībai palīdzot nodrošināt telpas.
? Turpināt darbu, lai izveidotu sociālo gultu nodaļu Balvu slimnīcā.
? Saglabāt un attīstīt pansionāta infrastruktūru, uzlabot alternatīvās aprūpes iespējas.
? Atbalstīt jaunu medicīnas speciālistu piesaisti novadam, maksājot stipendijas no pašvaldības līdzekļiem.

IZGLĪTĪBA, KULTŪRA, SPORTS
? Saglabāt visas novada skolas, nepieciešamības gadījumā mainot to statusu, vai pārveidojot tās par skolu filiālēm.
? Nodrošināt bērnu drošu nokļūšanu uz skolu, vai bērnudārzu, paredzot katrā autobusā pavadoni.
? Garantēt mūzikas, mākslas, sporta skolas pakalpojumu pieejamību visā novadā, līdzfinansējot mācību un ceļa izdevumus maznodrošinātajām ģimenēm.
? Paplašināt augstākās un profesionālās izglītības programmu klāstu Balvu novadā.
? Nodrošināt mūžizglītības pieejamību iedzīvotājiem, turpināt attīstīt Balvu vakara vidusskolu, lai ikvienam būtu iespēja iegūt izglītību.
? Atbalstīt jauniešu iesaistīšanos dažādos projektos, nodrošināt kvalitatīvu interešu izglītības pieejamību novada bērniem.
? Pabeigt prasību izpildi valsts ģimnāzijas statusa iegūšanai Balvu pilsētas ģimnāzijai.
? Turpināt materiāli atbalstīt talantīgākos novada skolēnus.
? Organizēt saskaņotu kultūras pasākumu norisi visā novadā, saglabājot esošos kultūras namus, bibliotēkas un muzejus.
? Sekmēt kultūras mantojuma saglabāšanu un atjaunošanu.
? Attīstīt interneta bezmaksas pakalpojumus, risināt jautājumu par interneta pārklājuma pieejamību iedzīvotājiem.
? Turpināt sporta objektu celtniecību visā novadā, uzbūvēt sporta kompleksu Balvos.
? Regulāri organizēt novada sporta spēles ar pagastu komandu piedalīšanos.
? Turpināt atbalstīt novadā esošās draudzes.

UZŅĒMĒJDARBĪBA, LAUKSAIMNIECĪBA
? Atbalstīt uzņēmējus un lauksaimniekus piesaistīt ES fondu līdzekļus un valsts investīcijas, palīdzēt atrast sadarbības partnerus saražotās produkcijas noietam.
? Izmantot pārrobežu sadarbības iespējas, iesaistot biznesa, kultūras, sporta projektos partnerus no ES valstīm un Krievijas.
? Attīstīt vietējā kurināmā (šķeldas, granulu u. c.) ražošanu, radot jaunas darbavietas, un, nodrošinot novada katlumājas ar vietējo kurināmo.
? Izveidot ?zaļos tirdziņus? Balvu pilsētā un citās lielākajās novada apdzīvojamās vietās.
? Turpināt organizēt pasākumu ?lauku dienas? novada ietvaros.
? Regulāri iesniegt priekšlikumus Zemkopības ministrijai lauksaimniecības nozares uzlabošanai.
? Atbalstīt kooperatīvu izveidi SIA Latraps, SIA Tilžas rapsis u.c.

INFRASTRUKTŪRA
? Aktualizēt Balvu rajona, pilsētas, un pagastu teritoriālo plānojumu, lai nodrošinātu visas Balvu novada teritorijas vienmērīgu un līdzsvarotu attīstību
? Īpašu uzmanību veltīt ceļu un ielu sakārtošanai, izveidojot ceļu pārvaldi novada centrā un filiāli Tilžā.
? Panākt, lai pagastu centri, arī Vectilžas, Briežuciema un Krišjāņu, tiktu savienoti ar novada centru ar kvalitatīviem, asfaltētiem ceļiem.
? Turpināt modernizēt SIA Balvu autotransports un nodrošināt kvalitatīvus pasažieru pārvadājumus novada iedzīvotājiem.
? Turpināt ūdenssaimniecības attīstības projektu realizēšanu pilsētā, pagastos
? Panākt Vientuļu RKP izbūvi.
? Aktualizēt jautājumu par slēgtās dzelzceļa līnijas Rīga-Pitalova atjaunošanu un muitas termināla un loģistikas centra izbūves iespējām Kubulos.

MĒS TUVINĀSIM SAVA NOVADA PILSĒTU UN PAGASTUS - BŪSIM SAVA NOVADA PATRIOTI!

24.04.2009 11:09:00