Atbalstīsim savējos
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai

?Atbalstīsim savējos?
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
priekšvēlēšanu programma

Apvienības Atbalstīsim savējos? saraksta deputātu kandidāti, apzinoties savu atbildību vēlētāju priekšā, nesola būvēt ?sapņu pilis?, bet apņemas godīgi strādāt.

Galvenās prioritātes krīzes apstākļos:
? Racionāli un lietderīgi izlietot novada budžetu, sniegt publisku pārskatu par tā izlietošanu.
? Katrā bijušā pagasta centrā nodrošināt pakalpojumu pieejamību, tādējādi decentralizējot novada pārvaldi.
? Radīt vienādus apstākļus visu novada apdzīvoto vietu līdzsvarotai attīstībai.
? Saglabāt esošo infrastruktūru novada pagastos.
? Izstrādāt projektus novada infrastruktūras sakārtošanai - dzeramais ūdens, attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas sistēmas, atkritumu saimniecība.
? Izveidot vienotu novada komunālo saimniecību un ceļu uzturēšanas dienestu.
? Turpināt ceļu uzturēšanu un remontu, trotuāru ierīkošanu, bērnu laukumu ierīkošanu.
? Sniegt sociālo atbalstu maznodrošinātajām un daudzbērnu ģimenēm, invalīdiem, vientuļiem pensionāriem, bērniem no sociālā riska ģimenēm.
? Sniegt finansiālu atbalstu bēru, laulības reģistrācijas un bērnu piedzimšanas gadījumos.
? Nodrošināt ģimenes ārsta prakses vietu, feldšeru punktu un sociālās aprūpes centru darbību novadā.
? Nodrošināt pirmskolas, pamatizglītības,vidējās un speciālās izglītības pieejamību maksimāli tuvu dzīves vietai, saglabājot esošo skolu tīklu novadā.
? Atbalstīt pašdarbības kolektīvus, saglabāt novadā esošās bibliotēkas un tautas namus.
? Saglabāt un atjaunot novadā esošos vēsturiskos pieminekļus, muzejus, veidojot novadu par tūrismam pievilcīgu vidi.
? Atbalstīt darbojošās reļiģiskās konfesijas, rūpēties par kapsētu uzturēšanu.
? Popularizēt un atbalstīt veselīga dzīvesveida un brīvā laika pavadīšanas iespējas.
? Atbalstīt nevalstisko organizāciju darbību novada attīstībai būtiskajos jautājumos.
? Veicināt jaunatnes aktīvu iesaistīšanos novada procesos.
? Atbalstīt vietējo uzņēmējdarbību, piesaistot valsts investīcijas un Eiropas struktūrfondu līdzekļus.

26.04.2009 18:52:00