Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK, "Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA

IECAVAS NOVADA DOMES VĒLĒŠANĀM


Apvienība ?Tēvzemei un Brīvībai?/LNNK un Latvijas Zemnieku savienība šajās pašvaldību vēlēšanās dodas pie saviem vēlētājiem ar apvienotu deputātu kandidātu sarakstu.
Līdzās pašvaldību darbā pieredzējušiem cilvēkiem mūsu sarakstā iesaistījušies arī jauni deputātu kandidāti, kuri nebaidās uzņemties atbildību un ir gatavi veicināt novada izaugsmi un attīstību.
Iecavas novada pašvaldības sekmīgas darbības apliecinājums ir pēdējos gados pilnībā renovētā sākumskola ?Dartija? un atjaunotais Iecavas kultūras nams, uzbūvētās jaunas notekūdeņu attīrīšanas ierīces un tīkli Dimzukalnā, ievērojami uzlabotais ielu apgaismojums Iecavā un no jauna tas izbūvēts visās novada lielākajās apdzīvotajās vietās.
Mēs esam par paliekošām, stabilām, ilglaicīgām, ikvienam saprotamām un visiem sajūtamām vērtībām. Ar savu iepriekšējo darbu mēs esam to pierādījuši, zinām, kā to darīt un turpināt.
Mēs apņemamies:
1. Pastāvīgi rūpēties par iedzīvotājiem un godprātīgi apsaimniekot novada teritoriju. Lai piesaistītu lielāku Eiropas Savienības līdzfinansējumu infrastruktūras attīstībai, rosināt diskusiju par pilsētas statusa piešķiršanu Iecavai.
2. Uzklausot iedzīvotāju viedokļus, pieņemt motivētus, korektus lēmumus.
3. Veidot uzņēmējdarbībai pievilcīgu vidi, atbalstot jaunu darba vietu radīšanu novadā, lauksaimniecisko ražošanu. Nodrošināt informācijas pieejamību un apmaiņu novada lauksaimniekiem.
4. Uzlabot iedzīvotāju konkurētspēju darba tirgū, piedāvājot mūžizglītības iespējas pieaugušajiem.
5. Turpināt attīstīt pašvaldības iestādes un uzņēmumus ar mērķi nodrošināt iedzīvotājiem pilnvērtīgākus pakalpojumus.
6. Sniegt palīdzību dzīvokļu īpašniekiem dzīvojamo māju pārvaldīšanas, energoefektivitātes un apsaimniekošanas tiesību nodrošināšanā.
7. Uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu novadā, realizējot uzsākto ūdenssaimniecības rekonstrukcijas projektu.
8. Uzlabot sabiedrisko kārtību un drošību novadā. Turpināt realizēt Skolas ielas rekonstrukcijas projektu atbilstoši satiksmes drošības prasībām.
9. Pilnveidot darbu ar sociāli maznodrošināto iedzīvotāju grupām. Pārstrukturēt pašvaldības Sociālā dienesta darbu, uzlabojot šī pakalpojuma pieejamību.
10. Nodrošināt kvalitatīvas veselības aprūpes pieejamību iedzīvotājiem.
11. Veicināt vides sakārtošanu un sakoptību, radīt labvēlīgus apstākļus veselīgam dzīves veidam novadā.
12. Nodrošināt iedzīvotājiem izglītības iestādes pieejamību, saglabājot novadā dažāda statusa izglītības iestādes. Atzīstot izglītību par prioritāti, uzsākt pirmsskolas izglītības iestādes ?Cālītis? un pabeigt vidusskolas renovācijas darbus. Uzsākt ēkas Grāfa laukumā 1 rekonstrukciju mūzikas un mākslas skolas vajadzībām. Uzlabot skolēnu autobusu pārvadājumu kvalitāti.
13. Atbalstīt interešu izglītības, kultūras, sporta, mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu, sabiedriskās un citas aktivitātes, akcentējot nacionāli patriotisko audzināšanu.
14. Uzbūvēt sporta kompleksu ar peldbaseinu un stadionu pie Iecavas vidusskolas. Finansiāli atbalstīt novada sporta svētkus, basketbola un futbola čempionātus un citas sporta aktivitātes. Turpināt atbalstīt sporta skolas un novada sporta klubu darbību.
15. 2009.gadā pabeigt sociālās mājas būvniecību ?Aizupiešos?.
16. Turpināt attīstīt kontaktus ar citām pašvaldībām nacionālā un starptautiskā mērogā, veicinot izglītības, veselības aizsardzības, kultūras un sporta programmu izveidi un ieviešanu. Iesaistīties dažādos valsts līmeņa, Eiropas Savienības Kopienas un Eiropas struktūrfondu finansētos projektos.
17. Pašvaldības ceļus uzturēt, ņemot vērā to nozīmīgumu, par prioritāti izvirzot skolēnu pārvadājumu maršrutus. Uzlabot satiksmes organizāciju Iecavas novadā.
18. Iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām nodrošināt novadā pieejamas pašvaldības iestādes un uzņēmumus.
19. Radīt pozitīvu vidi sadarbībai ar novada nevalstiskajām organizācijām.
20. Respektēt apziņas un ticības brīvību, atbalstot Latvijā tradicionālo konfesiju darbību.
21. Ar laikraksta ?Iecavas Ziņas? un novada interneta mājaslapas starpniecību regulāri informēt iedzīvotājus par novada Domes darbu. Nodrošināt dažādu e-pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem.

14.04.2009 16:52:00