CILVĒKIEM UN ZEMEI
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai

Veidosim Rundāles novadu par skaistāko Zemgalē!

Vēlētāju apvienība Cilvēkiem un zemei strādā no 1997.gada un piedalās vēlēšanās, lai ar savām zināšanām un pieredzi nodrošinātu iesākto darbu pēctecību.
Mūsu valstiskā, sociālekonomiskā un ētiskā pozīcija - novada attīstība, kas balstīta uz Svitenes, Rundāles un Viesturu pagastu līdzāspastāvēšanu, lēmumus pieņemot atklāti un demokrātiski.
Novada izaugsmei piedāvājam šādu darbības programmu:

Vide Mājokļi Ceļi

Novada attīstības programmā paredzēt vienmērīgu pagastu attīstību un nomaļu likvidēšanu.
Panākt valsts autoceļu Pilsrundāle-Svitene asfaltēšanu un ceļu Svitene-Senči, Pilsrundāle-Viesturi, Pilsrundāle-Vairogi rekonstruēšanu.
Rekonstruēt autoceļus Mazrundāle-Vecrundāle, Saulaine-Sējēji, Saulītes-Mazmežotne; Ezera un Parka ielas Svitenē, Dārza ielu Bērstelē, Liepu ielu Viesturos, Lejnieku ielu Pilsrundālē.
Turpināt labiekārtot novada ciemu teritorijas. Izveidot bērnu rotaļu laukumus.
Izveidot vienotu un kvalitatīvu novada Komunālo pakalpojumu dienestu.
Visiem daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem dot iespēju iesaistīties kopējā māju apsaimniekošanā.
Turpināt iesāktos ūdensvadu un kanalizācijas rekonstrukcijas un paplašināšanas projektus Svitenē un Viesturos, attīrīšanas iekārtu izbūvi Ziedoņos un Viesturos.
Turpināt siltuma un karstā ūdens piegādi Pilsrundālē un Saulainē.
Realizēt Pilsrundāles, Svitenes, Viesturu un Bērsteles ielu apgaismošanas projektus.

Veselība Sociālā aprūpe

Nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, saglabājot aptiekas un ģimenes ārstu pieņemšanas vietas Viesturos, Bērstelē, Svitenē, Saulainē, Pilsrundālē un zobārstniecības pakalpojumus novadā.
Izveidot vienotu Sociālo dienestu ar sociāliem darbiniekiem katrā pagastā.
Izveidot veco un vientuļo ļaužu pansijas, aprūpes centrus un sociālās mājas.
Finansēt pensionāru sabiedriskās aktivitātes, ekskursijas, transportu uz teātri.
Attīstīt un paplašināt līdzšinējos pabalstu veidus - uzsākot mācības 1. klasē, jubilejās virs 80 gadiem, apbedīšanai; ārstēšanās un medikamentu iegādei, zobārstniecībai, dzīvokļu apkurei un malkas iegādei, mācību līdzekļiem, bērnu ēdināšanai izglītības iestādēs, polišu iegādei, uc..

Izglītība Kultūra Sports

Attīstīt visas esošās izglītības iestādes un izveidot mākslas un mūzikas skolu.
Pabeigt bērnudārza celtniecību Saulainē, vienlaikus nodrošinot bērniem iespēju apgūt pirmskolas izglītības programmas arī Svitenē, Bērstelē un Pilsrundālē.
Nodrošināt visu skolēnu bezmaksas pārvadāšanu uz novada izglītības iestādēm.
Novada ietvaros turpināt rīkot ikgadējo konkursu Gada skolotājs.
Saglabāt visas esošās kultūras iestādes, pašdarbības kolektīvus un interešu grupas, veicināt jaunu kolektīvu rašanos, iesaistot tajos visu pagastu iedzīvotājus, sevišķi jauniešus.
Saglabājot visus tradicionālos kultūras pasākumus pagastu teritorijās, ieviest un attīstīt jaunus novada svētkus.
Attīstīt Svitenē kultūras centru, izbūvējot estrādi muižas parkā.
Saglabājot katra pagasta teritorijā esošos sporta un aktīvās atpūtas objektus un sporta tradīcijas, izveidot un atbalstīt novada sporta komandas.
Organizēt novada spartakiādes un sporta svētkus.

Lauksaimniecība Uzņēmējdarbība

Sniegt maksimālu atbalstu mazajiem un vidējiem uzņēmējiem un jaunām uzņēmējdarbības idejām.
Sadarbojoties ar nevalstiskajām organizācijām, t.sk. Rundāles lauksaimnieku biedrību, izveidot kompetentu lauksaimniecības un uzņēmējdarbības konsultantu centru.
Turpināt atbalstīt Rundāles krājaizdevu sabiedrību.
Izveidot kompleksu daudznozaru uzņēmējdarbības attīstības stratēģiju.
Veicināt investīciju piesaisti uzņēmējdarbības attīstīšanai.

Drošība Sabiedriskā kārtība

Veicināt pastāvīga novada policijas iecirkņa izveidi.
Nodrošināt pašvaldības ugunsdzēsības mašīnu uzturēšanu.

Kultūrvide

Attīstīt un labiekārtot novada parkus (Bērstele, Svitene, Saulaine, Ziedoņi, Viesturi, Mežotnes pilskalns u.c.).
Atbalstīt novadā esošās baznīcas un draudzes.
Izveidot kultūrvēsturiskās izpētes programmu projektā Vietu, māju un dzimtu stāsti.
Izveidot grāmatu Rundāles novads - par novadnieku likteņiem.
Atbalstīt izglītības iestāžu muzejistabu darbību.
Turpināt informatīvo un organizatorisko sadarbību ar Rundāles pils muzeju.
Novada teritorijā izvietot vienotas vietu norādes, māju nosaukumus.
Organizēt konkursu Sakoptākā sēta.

Saikne ar sabiedrību

Izdot bezmaksas ikmēneša avīzi Rundāles novada ziņas.
Nodrošināt iedzīvotājus ar regulāru informāciju par šīs programmas izpildi.
Turpināt sadarbību ar nevalstiskajām, jauniešu, pensionāru u.c. organizācijām.
Izveidot novada mājas lapu.

14.04.2009 17:38:00