"Mēs - Viesītes novadam"
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
Vēlētāju apvienības ?Mēs ? Viesītes novadam? mērķis ir attīstīt novadu, kurā apvienojas četras pašvaldības ? Elkšņu, Rites, Saukas un Viesītes. Viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir nodrošināt iedzīvotājiem vienlīdzīgas pieejamības iespējas visā novada teritorijā.
Ikviens vēlas dzīvot stabilā ekonomiskā situācijā, sakoptā un drošā vidē, saņemt pakalpojumus, izmantot mūsdienām atbilstošu infrastruktūru. Tās ir saprotamas un pamatotas vēlmes. Mēs visi vēlamies, lai Viesītes novadā ir attīstīta sociālā un tehniskā infrastruktūra, kas apmierina katra iedzīvotāja pamatprasības, radīta labvēlīga un draudzīga vide. Saglabāts un pilnveidots kultūrvēsturiskais mantojums. Dzīves vide ir sakopta, droša un pievilcīga vietējiem iedzīvotājiem, viesmīlīga un atvērta ciemiņiem. Lai šādu vīziju padarītu par īstenību, apzināmies, ka ir jāstrādā efektīvi un nemitīgi jāpatur prātā cilvēku, kuri mums uzticas, vajadzības. Šajā ekonomiski sarežģītajā laikā jādomā par ikvienu iedzīvotāju, kuram ir nepieciešama palīdzība. Mēs to spēsim.
Esam gatavi uzņemties atbildību par savu darbības programmu turpmākajiem četriem gadiem. Tajā deklarējam reālus un izpildāmus, iedzīvotājiem svarīgus mērķus un uzdevumus. Piedāvājam vienotu komandu, kura ir spējīga saskanīgi strādāt un īstenot plānotos konkrētos uzdevumus. Savā darbībā ievērosim ilgtspējīgas attīstības, atklātības un vienlīdzības principus.
Novada attīstība, budžets, finanses, darbība
Izstrādāt novada attīstības programmu, aktualizēt teritoriju plānojumus.
Izveidot vienotu efektīvu finanšu plūsmas un kontroles sistēmu.
Piesaistīt Eiropas Savienības fondu un programmu līdzekļus, nodrošināt līdzfinansējumu projektu īstenošanai.
Nodrošināt pašvaldības darba caurspīdīgumu.
Tautsaimniecība
Veicināt uzņēmējdarbību, atbalstot jaunu darba vietu radīšanu, nodrošināt uzņēmējus ar aktuālu informāciju, izveidot biznesa inkubatoru.
Atbalstīt uzņēmēju iniciatīvu darbības uzsākšanai, attīstībai.
Veicināt tūrisma attīstību radot tūristiem pievilcīgu vidi, kas, savukārt, dod iespēju attīstīties uzņēmējdarbībai.
Transports, ceļi, komunālā saimniecība
Uzturēt kārtībā ceļus un ielas.
Racionāli un efektīvi apsaimniekot pašvaldības nekustamos īpašumus.
Rekonstruēt siltumapgādes sistēmu Viesītes pilsētā.
Rekonstruēt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu Viesītē.
Uzlabot satiksmes drošību veicot ielu apgaismošanas un rekonstrukcijas darbus Viesītē un pakalpojumu centros.
Uzstādīt vienota stila māju nosaukumu, tūrisma objektu norādes.
Nodrošināt skolēnu pārvadājumus.
Sociālā palīdzība un veselības aprūpe
Izveidot vienotu sociālo dienestu efektīvai pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem dzīves vietās.
Nodrošināt Viesītes veselības un sociālās aprūpes centra (dienas centrs, pansionāts) darbību.
Ievērot veselības veicināšanas principu, sniedzot atbalstu iedzīvotāju izglītošanā dzīves kvalitātes un veselības jomā.
Sniegt atbalstu maznodrošinātām ģimenēm, pensionāriem un iedzīvotājiem krīzes situācijās.
Izveidot sociālo māju atbalsta sniegšanai maznodrošinātiem un krīzes situācijā nonākušiem iedzīvotājiem.
Izglītība, kultūra, sports, tradīcijas
Izveidot koordinētu sistēmu izglītības iestāžu darbības nodrošināšanā.
Saglabāt katras teritorijas ? Elkšņu, Rites, Saukas, Viesītes kultūras tradīcijas un savdabību.
Nodrošināt izglītībā, kultūrā un sportā izveidotās infrastruktūras uzturēšanu un funkcionēšanu.
Atbalstīt mūžizglītību pieaugušajiem.
Nodrošināt sadarbību starp kultūras iestādēm novadā.
Nodrošināt interešu izglītību jauniešiem.
Atbalstīt pašvaldības izglītības iestāžu infrastruktūras un materiāli tehniskā nodrošinājuma uzlabošanu.
Atbalstīt sporta kluba aktivitātes, organizējot pasākumus visās teritorijās ? Elkšņos, Ritē, Saukā un Viesītē.
Vide
Sakārtot atkritumu saimniecību pašvaldības teritorijā.
Saglabāt pieejamību un regulāri atjaunot zivju krājumus pašvaldības ūdenstilpnēs.
Nodrošināt sakoptu vidi pilsētā un laukos.
Nodrošināt pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām visās novada kultūras iestādēs.
Informācija
Regulāri informēt iedzīvotājus par aktualitātēm.
Aktualizēt un uzlabot pašvaldības mājas lapu.
Finansēt novada informatīvu izdevumu.
Iedzīvotāju drošība
Sadarbībā ar Valsts policiju turpināt darbu pie sabiedriskās kārtības nodrošināšanas, iesaistot iedzīvotājus un veicot preventīvu darbu ar jauniešiem.
Iedzīvotāju līdzdalība
Atbalstīt starptautisko sadarbību ar esošajiem partneriem un atbalstīt jaunas sadarbības iespējas.
Veicināt iedzīvotāju iniciatīvu un projektu izstrādi atbalstot nevalstisko organizāciju darbību.

17.04.2009 14:58:00