Viesīte -mūsu novads
2009.gada 6.jūnija Pašvaldību vēlēšanas
Priekšvēlēšanu programma

Programma pašvaldībai
"Katram cilvēkam ir savs domu pajūgs,kurā viņš brauc.Viņa dzīves cēlums,tāpat kā laime ir atkarīga no virziena,kurā dodas šis pajūgs,no bagāžas,kuru tas ved,un no apkārtnes caur kuru tas brauc." /I.Ņūtons/

Novada pašvaldības pamatuzdevums ir nevis lielās politikas veidošana,bet gan iedzīvotāju vajadzību izzināšana un risināšana.Jāstrādā nākotnes cilvēkam,taču nedrīkst aizmirst,ka dzīvojam šodien,tāpēc centīsimies risināt jautājumus par ikdienas lietām un šodienas cilvēkam.Lai Viesītes novads veiksmīgi attīstītos tālāk pašvaldībai un tās iestādēm aktīvi jāiesaistās dažādu attīstības un invenstīciju projektu sagatavošanā,lai piesaistītu gan nacionālos,gan Eiropas Savienības finanšu līdzekļus.Jāturpina aktīvi darboties pie dažādu esošo projektu realizācijas,kā arī pie jaunu projektu pieteikumu sagatavošanas,lai turpinātu novada nozaru un jomu attīstību.

Viesītes novada attīstībai tiek izvirzītas sekojošas prioritātes:
- aktīvi iesaistīties projektu realizācijā,kas saistīti ar infrastruktūras sakārtošanu novadā: ūdenssaimniecības attīstību,labiekārtošanu,energoefektivitātes paaugstināšanu,tūrisma uzlabošanu;
- novada centros saglabāt un pilnveidot tradicionālos pasākumus,aktivitātes un brīvā laika pavadīšanas iespējas;
- veicināt uzņēmējdarbības attīstību un visu veidu pakalpojumu sniegšanu juridiskām un fiziskām personām;
- novadā esošo sociālās infrastruktūras objektu (skolu un vidusskolu,kultūras namu u.c.) pilnveidošana un attīstība;
- rast iespēju organizēt autotransporta pārvadājumusiedzīvotāju nokļūšanai pie ārstiem - speciālistiem ,saglabāt un uzlabot novada centros esošos feldšerpunktus;
- kultūrvēsturiskās vides un dabas mantojuma saglabāšana un izmantošana,tūrisma nozares attīstība;
- iedzīvotāju dzives kvalitātes paaugstināšana,speciālistu piesaistīšana iedzīvotāju izglītošanai (kursi,lekcijas,semināri) ;
- meklēt iespēju jauniešu piesaistei pašvaldībā;
- popularizēt un pilnveidot sporta aktivitātes novadā;
- ūdenstilpņu racionāla apsaimniekošana un zivju resursu palielināšana.
Attīstība viesītes novadā nozīmē ne tikai esošo uzņēmumu izaugsmi un potenciālu investoru piesaisti,bet arī pašu novada iedzīvotāju iesaistīšanos novada dzīvē,aktīvi sadarbojoties un diskutējot ar tautas priekštāvjiem.

24.04.2009 7:31:00